Virkasuhteen täyttäminen, vammaispalvelut, vammaispalvelujen päällikkö, työavain SOTEPE-01-712-23

HEL 2023-014606
Ärendet har nyare handläggningar
§ 94

Vammaispalvelujen päällikön viran täyttäminen, vammaispalvelut, työavain SOTEPE-01-712-23

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomi yamk ********** vammaispalvelujen päällikön virkaan (vakanssinumero 049156, vammaispalvelut) 02.01.2024 lukien 5086,82 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

HL 51 §:n perusteella korjattu virkasuhteen alkamispäivämäärä, 22.12.2023 RK

vammaispalvelujen päällikön virkaan (vakanssinumero 049156, vammaispalvelut) 01.01.2024 lukien 5086,82 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Terveydentilan selvitystä ei edellytetä, koska virkaan otettava on jo aikaisemmin esittänyt selvityksen terveydentilastaan.

Päätöksen perustelut

Vammaispalvelujen päällikön virka on uusi.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan vammaispalvelujen päällikön virkaan ottaa perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja.

Vammaispalvelujen päällikön tehtävänä on johtaa kahdeksan yksikön kokonaisuutta yhteistyössä kehitysvammapoliklinikan päällikön kanssa. Palvelukokonaisuus tuottaa erityishuollon vaativan tuen palvelua yhdessä muiden vammaispalvelujen, peruspalvelujen kuten perusterveydenhuollon ja HUS:in erikoissairaanhoidon kanssa. Vammaispalvelujen päällikkö vastaa asiakkaiden palvelu- ja hoitoketjujen johtamisesta sekä yksiköiden henkilöstöjohtamisesta esihenkilötiimin kanssa.

Vammaispalvelujen päällikkö toimii vammaispalveluiden vaativan moniammatillisen tuen palveluyksiköiden päälliköiden esihenkilönä. Hän fasilitoi ja tukee henkilöstöä uusien palvelujen käynnistämisessä, sekä vastaa asiakkaille tarjottavien palveluiden kehittämisestä, koordinoinnista ja tuloksellisuudesta. Lisäksi vammaispalvelujen päällikön vastuualueella on palvelutoiminnan kehittäminen, henkilöstöhallinto ja palvelun talous.

Tehtävänimikkeen viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon ylempi korkeakoulututkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta ja näkemystä palvelujen kehittämisestä ja toiminnan johtamisesta. Lisäksi tulee olla näyttöjä laadukkaasta esihenkilötyöstä.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä halua vaikuttaa ja tehdä yhteistyötä sidosryhmien kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Työotteen tulee olla proaktiivinen, ratkaisuhakuinen ja täytyy olla hyvät organisointi-, yhteistyö- ja viestintätaidot.

Eduksi luettiin monipuolinen vammaisalan johtamiskokemus ja koulutus sekä kokemus isossa organisaatiossa toimimisesta ja sosiaali- ja terveysalan yhteistyötä edellyttävissä tehtävissä.

Vammaispalvelujen päällikön virka (vakanssinumero 049156) on ollut julkisesti haettavana 30.10.–15.11.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa, sekä sähköisesti luettavissa TE-toimiston, Joblyn, Oikotien ja Duunitorin ilmoituskanavissa. Lisäksi työpaikkaa mainostettiin LinkedIn-palvelussa.

Määräajassa hakemuksen jätti 17 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on 16 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin yhdeksän (9) hakijaa. Videohaastatteluilla haluttiin selvittää erityisesti hakijoiden johtamis- ja esihenkilöosaamista ja –kokemusta, sekä hakijoiden ymmärrystä kehitysvammaisten asiakkaiden palveluista. Videohaastatteluiden perusteella yksilöhaastatteluihin kutsuttiin neljä (4) hakijaa.

Yksilöhaastattelut pidettiin Kallion virastotalossa 22.-28.11.2023. Haastattelut suorittivat vammaistyön johtaja ********** perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja ********** ja rekrytointikonsultti **********

********** on koulutukseltaan sairaanhoitaja YAMK hyvinvointiteknologian koulutusohjelmasta Hämeen ammattikorkeakoulusta, sekä sairaanhoitaja YAMK sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmasta Lahden ammattikorkeakoulusta. Ensimmäiseksi mainitusta hän on valmistunut 2008 ja jälkimmäiseksi mainitusta 2016. Hän opiskelee paraikaa kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa Vaasan yliopistossa. ********** **********

********** on koulutukseltaan sosionomi YAMK Turun ammattikorkeakoulusta. Hän on valmistunut vuonna 2013. Hän on suorittanut vammaispalveluiden ja johtamisen ammatillisen osaamisen kehittämisen opinnot Riverialla 2022-2023. ********** **********

********** on koulutukseltaan sosionimi YAMK Diakonia ammattikorkeakoulusta. Hän on valmistunut vuonna 2019. **********

********** on koulutukseltaan sosionomi YAMK Hämeen ammattikorkeakoulusta. Hän on valmistunut vuonna 2018. ********** **********

Kaikilla haastatelluilla oli vaadittava virankelpoisuus sekä kokemusta johtamistehtävistä.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ********** osoitti vammaispalvelujen päällikön tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, erityisesti vahvaa osaamista vammaispalvelujen johtamistyöstä ja erityisen vaativien vammaispalvelujen sisällön ja lainsäädännön osaamista. Hänellä on monipuolinen kokemus vammaispalveluista, niiden johtamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Hän on toiminut usean vuoden ajan isossa organisaatiossa monissa eri yksiköissä ja tehtävissä. Hakuprosessin aikana ********** osoitti kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja kykyä toimia sujuvasti eri sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa. Hän osoitti prosessin aikana olevansa proaktiivinen ja ratkaisuhakuinen persoona.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset vammaispalvelujen päällikön viran tehtävien hoitamiseen vammaispalveluissa.

Detta beslut publicerades 12.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Katja Raita, vammaistyön johtaja, puhelin: 09 310 43149

katja.raita@hel.fi

Beslutsfattare

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Bilagor

1. Hakijaluettelo

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.