Aukioloajat, Helsingin kaupungin kirjaamo 1.1.2024 alkaen

HEL 2023-014684
Ärendet har nyare handläggningar
§ 16

Helsingin kaupungin kirjaamon asiakaspalvelun aukioloajat 1.1.2024 alkaen

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti Helsingin kaupungin kirjaamon asiakaspalvelusta 1.1.2024 alkaen seuraavasti:

Käyntiasiakaspalvelu sekä puhelinpalvelu ovat avoinna arkisin maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00. Muina aikoina kirjaamo palvelee sähköpostitse. Kirjaamon postilaatikkoon voi jättää postia kaupungintalon aukioloaikoina.

Päätöksen perustelut

Kirjaamon asiakaspalvelun yhteydenottotavat painottuvat yhä enemmän sähköpostiin. Käyntiasiakkaita kirjaamossa käy keskimäärin kaksi asiakasta päivässä ja puhelinasiointi painottuu välille 10-15. Kirjaamon asiakaspalveluajan lyhentämisestä vapautuvat resurssit suunnataan sähköpostin tehokkaaseen ja ajantasaiseen käsittelyyn, jonka tarkoituksena on nopeuttaa ja parantaa kirjaamon palvelua. Lisäksi lyhennetty asiakaspalveluaika mahdollistaa koko kirjaamon työyhteisön tasavertaisen mahdollisuuden osallistua yhteisiin kokouksiin ja koulutuksiin, joka edistää työhyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta.

Aukioloaikojen muutosten valmistelussa on kuultu toimialojen edustajia loka-marraskuussa 2023 sekä Osallisuus- ja neuvonta- yksikön arvio vaikutuksista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen syyskuussa 2023. Kaupunginkanslian johtoryhmässä asiaa on käsitelty 13.11.2023.

Kuntalaisia, muita viranomaisia sekä mediaa on tarkoitus informoida asiakaspalvelun aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin ennen niiden muuttumista.

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito. Hallinto-osaston johtava viranhaltija on hallintojohtaja.

Detta beslut publicerades 27.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Beata Angervo, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 33620

beata.angervo@hel.fi

Beslutsfattare

Kirsi Remes
hallintojohtaja