Hoitopaikkojen ja sairaansijojen vahvistaminen vuodelle 2024, perhe- ja sosiaalipalvelut

HEL 2023-014727
Ärendet har nyare handläggningar
§ 83

Hoitopaikkojen ja sairaansijojen vahvistaminen vuodelle 2024, perhe- ja sosiaalipalvelut

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti vahvistaa perhe- ja sosiaalipalvelujen ympärivuorokautiset hoitopaikat vuodelle 2024 seuraavasti:

- Lastensuojelunympärivuorokautinen laitoshoito vuoden 2024 alussa 231 hoitopaikkaa ja vuoden 2024 lopussa 238 hoitopaikkaa.

- Lastensuojelun ympärivuorokautinen perhekuntoutus vuoden 2024 alussa ja lopussa seitsemän (7) perhepaikkaa.

- Ympärivuorokautinen perhearviointi (1.1.2024 alkaen Perhevastaanotto) vuoden 2024 alussa ja lopussa neljä (4) perhepaikkaa.

- Kehitysvammaisten ympärivuorokautiset asumispalvelut vuoden 2024 alussa 425 hoitopaikkaa ja vuoden 2024 lopussa 465 hoitopaikkaa.

- Vaikeavammaisten asumispalvelut vuoden 2024 alussa ja lopussa 45 hoitopaikkaa.

Päätöksen perustelut

Lastensuojelun ympärivuorokautisessa laitoshoidossa lasten ja nuorten vastaanottojen paikkamäärät pysyvät vuoden 2023 tasolla.

Hyvösen lastenkodin uudisrakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 aikana. Hyvösen lastenkotiin odotetaan saatavan sen myötä kaksi (2) lisäpaikkaa vuoden 2024 aikana.

Vuonna 2024 Outamon lastenkodissa tulee olemaan yksi 7-paikkainen erityistason osasto ja kaksi 5-paikkaista vaativan tason päihdekuntoutusosastoa, kun uusi vaativan tason päihdekuntoutusosasto avautuu. Henkilökuntavajeen vuoksi Outamon yksi osasto on suljettu toistaiseksi (perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan päätös 27.10.2023 § 75). Tavoitteena on avata vaativan tason osasto Pähkinä 8.1.2024 lähtien, jolloin kaikki 17 asiakaspaikkaa saadaan käyttöön.

Lastensuojelun ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen ja perhearvioinnin perhepaikkojen määrät pysyvät vuoden 2023 tasolla. Perhearviointi muuttuu nimeltään Perhevastaanotoksi 1.1.2024 lukien.

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrä kasvaa 45 paikalla vuodesta 2023 vuoteen 2024. Osana palveluverkon tarkastelua pieniä, huonokuntoisia tai toimimattomia asumisyksiköitä integroidaan uusiin valmistuviin yksiköihin. Vaikeavammaisten asumispalveluissa hoitopaikkojen määrä pysyy vuoden 2023 tasolla.

Helsingin hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja vahvistaa oman toiminnan sairaansijojen ja muiden ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrät sekä päättää toimintayksiköiden tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

Detta beslut publicerades 23.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 43087

maria.kahila@hel.fi

Beslutsfattare

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja