Hankinta, öljyntorjuntalautan varustelu Helsingin Pelastuslaitoksen käyttöön, Rakentamispalveluliikelaitos Stara

HEL 2023-014768
Ärendet har nyare handläggningar
§ 24

Öljyntorjuntalautan varustelu Helsingin Pelastuslaitoksen käyttöön

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti tehdä sopimuksen Helsingin Pelastuslaitoksen käyttöön tulevan öljyntorjuntalautan varustelusta Enmac Oy:n kanssa jäljempänä esitetyin perustein. Toimittajan antaman tarjouksen mukainen kokonaishinta on 122 000 euroa (alv 0 %).

Hankintaan sisältyy tarjouspyynnön mukaisesti 10 % lisä- ja muutostyövaraus, yhteensä 12 200 €. Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutostöistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien on yhteensä 134 200 euroa (alv 0 %).

Yksikönjohtajan oikeutti konepajan työpäällikön tilaamaan tarpeelliset lisä- ja muutostyöt tämän päätöksen perusteella enintään päätöksessä mainitulla enimmäismäärällä.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun sekä tilaaja että toimittaja ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hankinta sisältää lautan HIAB-nostimen varustamiseen öljyntorjuntatarkoituksiin. Hankintaan sisältyy varustelun suunnittelu, komponenttien hankkiminen asennuksineen, kokonaisuuden toiminnallinen testaaminen sekä dokumentointi sekä käyttöhenkilöstön koulutus, eli koko HIAB -nostimen varusteluun liittyvä kokonaisuus. Asennus toteutetaan Santahaminassa ja hankinnan tarkoituksena on lisätä Helsingin Pelastuslaitoksen valmiutta varautua öljyntorjuntaan merialueilla. Kyseessä on lisäksi kansalliseen varautumiseen vaikuttava hankinta.

Hankinnassa on kyse kansallisen kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta. Hankintamenettelynä on hankintalain 40 §:n mukainen suorahankintamenettely.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 40 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan hankintayksikkö voi käyttää suorahankintaa, jos hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten eikä kyseessä ole massatuotanto tavaran valmistamisen taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskustannusten kattamiseksi. Hankintalain esitöiden HE 108/2016 mukaisesti kysymykseen voisivat siten tulla esimerkiksi kehitysprojektit, joissa tavaraa valmistetaan yksittäiskappaleita kokeilua tai tuotekehitystä varten vain tilaajalle eikä kaupallista menekkiä silmällä pitäen sarjatuotantona.

Rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Helsingin Pelastuslaitos ovat yhteistyössä kehittäneet öljyntorjuntaan liittyvää varautumista Helsingin edustan merialueilla. Hankinnan kohteena olevan öljyntorjuntalautan HIAB -nostimen varustaminen öljyntorjuntatarkoituksiin on Helsingin kaupungin ja Enmac Oy:n yhteisen tuotekehityksen tulos. Nyt valmistettava öljyntorjuntalautta ei ole kaupallisesti saatavilla oleva tuote, vaan Helsingin Pelastuslaitokselle kehitystyön ohessa valmistettava yksittäiskappale.

Hankittava öljynporauslautta on monivaiheisen yhteistyön ja tuotekehityksen tulos, joka osaltaan mahdollistaa Helsingin Pelastuslaitoksen entistä paremman öljyntorjuntavalmiuden ylläpitämisen ja kehittämisen merialueilla. Öljyntorjuntalautta mahdollistaa öljyn keräämisen öljynkeräyskauhan avulla Helsingin merialueilla välittömästi öljyvahingon sattuessa, jolloin torjuntatoimet kyetään aloittamaan viipymättä eikä öljy pääse leviämään laajemmalle alueelle tai rannikolle. Öljy voi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja ja pitkäkestoisia haittavaikutuksia ympäristölle. Öljyvahinkojen torjuminen merellä heti niiden sattuessa on öljyntorjunnan vaihtoehdoista tehokkain ja edullisin. Mikäli öljypäästö leviää rannikolle, sen aiheuttamat haitat ja kustannukset kasvavat moninkertaisiksi. Öljyntorjuntalautan ominaisuuksia on kehitetty Helsingin Pelastuslaitoksen asiantuntemuksen pohjalta ja yksityiskohtia on hiottu mahdollisimman tehokkaan ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi.

Öljyntorjuntalauttaan liittyvän järjestelmän asennustyöt toteutetaan Santahaminan sotilasalueella, joten toimittajan asennukseen ja testaukseen paikan päällä osallistuvan henkilöstön tulee olla Suomen kansalaisia ja heiltä edellytetään kulkulupaa alueelle päästäkseen.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaisarvion mukaan perustelluksi tehdä sopimuksen öljyntorjuntalautan HIAB -nostimen varustamisen kokonaisuudesta Enmac Oy:n kanssa, ja se on sitoutunut toteuttamaan työkokonaisuuden sovitussa aikataulussa tarjoamaansa kokonaishintaan.

Hankintayksikkö on tarkastanut toimittajaksi esitettävän yrityksen tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan hyväksyttäviä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Detta beslut publicerades 22.11.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jarkko Kaski, työpäällikkö, puhelin: 09 310 76644

jarkko.kaski@hel.fi

Oskari Laamanen, työnjohtaja, puhelin: 09 310 23054

oskari.laamanen@hel.fi

Beslutsfattare

Kari Haapaniemi
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Tarjous

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.