Sitovat toiminnan tavoitteet vuonna 2023, Helsingin kaupunki

HEL 2023-014811
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 27 §

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen selvitys vuoden 2023 toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista

Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen osalta selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen osalta on annettu 29.1.2024 alustava selvitys kaupunginkanslialle vuoden 2023 toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista toimialajohtajan kirjeellä.

Koronaepidemian hoito- ja palveluvelkaa oli eri toiminnoissa edelleen paljon, mikä vaikutti muun muassa kiireettömän hoidon ja palvelujen saatavuuteen. Myös haasteet henkilöstön saatavuudessa ovat vaikuttaneet palvelujen saatavuuteen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimella oli kuusi kaupunkistrategian neljään kokonaisuuteen pohjautuvaa sitovaa toiminnallista tavoitetta, joissa osassa oli useampia mittareita. Sitovan toiminnallisen tavoitteen katsotaan toteutuvan vain, jos tavoitteen kaikki mittarit toteutuivat.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen sitovista toiminnallisista tavoitteista jäivät toteutumatta seuraavat tavoitteet ja niiden mittarit:

1. Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä

- mittari: kotihoidossa on kattavasti käytössä liikkumissopimus (vähintään 70 %:lle asiakkaista on tehty liikkumissopimus)

Liikkumissopimus oli tehty 69 %:lle asiakkaista, eli mittari lähes toteutui.

Kotihoidon henkilöstön saatavuus on ollut edelleen joillain alueilla haastavaa vuoden 2023 aikana. Henkilökunnan vaihtuvuuden ja runsaan sijaistyövoiman takia liikkumissopimusten tulos jäi hieman alle tavoitteen. Sairaalatoiminnan osalta on haasteita saavuttaa tavoitetta, sillä potilaat vaihtuvat usein ja valtaosalla potilaista ei ole sairaalaan tullessa sopimusta. Liikkumissopimus ja liikkumisen tukeminen koetaan myös paremmin kotiin soveltuvaksi.

- mittari: 20 % säännöllisen kotihoidon asiakkaista on kuvallisen etähoidon asiakkaita

Toteuma oli 18,3 %.

Kotihoidon henkilöstön saatavuus on ollut edelleen joillain alueilla haastavaa vuoden 2023 aikana. Henkilökunnan vaihtuvuuden ja runsaan sijaistyövoiman takia etähoidon tavoitetta ei täysin saavutettu.

- mittari: terveysasemien hoitotakuu, kiireellinen hoito toteutetaan samana tai seuraavana päivänä, kiireetön 14 vuorokauden aikana

Kiireellinen hoito ei aivan toteutunut, ja toteuma oli 94,8 % (tavoitetaso 95,0 %). Kiireettömän hoidon toteuma oli 63,8 % (tavoitetaso 75,0 %).

Molempien mittarien luotettavuustieto on epävarma. Laskenta ei valitettavasti huomioi ensikontaktissa hoidettuja asiakkaita.

Hoitotakuulain mukaan 1.9.2023 lähtien perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään hoitoon pääsy tulee toteutua 14 vuorokauden kuluessa. Kansallisen tason muutokset kesken vuotta tuottavat haasteita tuottaa tietoa luotettavasti.

Haasteena on myös lääkärien saatavuus ja koko henkilöstön merkittävä vaihtuvuus, joka vaikuttaa palvelujen saatavuuteen ja jatkuvuuteen.

- suun terveydenhuollossa asiakastyytyväisyys on vähintään 70 (NPS)

Toteuma oli 59.

Tavoitteeseen ei päästy kokonaisuudessa, vaikka hyvää kehitystä oli esimerkiksi palveluseteleiden osalta.

Aikaisempaan vuoteen verrattuna työyksiköiden vaihteluväli on kasvanut. Asiakaskokemusta on käyty läpi säännöllisesti eri suun terveydenhuollon rakenteissa. Kehityskohteet liittyvät tuloksista aiheutuvan toimeenpanon vahvistamiseen.

2. Asiakkaiden aktiivista Maisan käyttöä tuetaan tehostamalla asiakkaiden Maisa-viesteihin vastaamista

- mittari: Maisa-viesteihin vastaamista tehostetaan, tavoitteena, että 75 %:iin viesteistä vastataan kahden (2) arkipäivän sisällä

Toteuma oli 67 %.

Sitovan tavoitteen poimintamäärittelyssä ei ole rajauksia toimintayksiköiden osalta, vaan mittarin toteumassa huomioidaan kaikki sote-palvelukokonaisuuksien toimintayksiköt. Mittarin toteumaan poimitaan kaikki Maisa-viestien vastaukset ja jaetaan toimintayksiköiden määrällä, jolloin saadaan keskiarvo 2 arkipäivän sisällä vastatuista Maisa-viesteistä. Sote-palvelukokonaisuuksissa on toimintayksiköitä, jotka eivät käytä Maisa-viestintää, jolloin niiden mukanaolo laskennassa vaikuttaa kokonaistulokseen. Niiden toimintayksiköiden, jotka käyttävät aktiivisesti Maisa-viestintää, toteumaprosentti 2 arkipäivän sisällä vastatuista viesteistä oli 75–77,2 %.

3. Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti

- mittari: ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään kahdeksan minuuttia 60 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä

Mittari ei aivan toteutunut, ja toteuma oli 59,5 %.

Ensihoidon resurssit eivät riitä toiminnan tarpeelliseen hajauttamiseen. Poikkeuksellisen aikaisin alkanut luminen talvi on vaikeuttanut ensihoitoyksiköiden liikkumista ja lisännyt kohteen tavoittamisviiveitä.

Seuraavat sitovat tavoitteet ja mittarit toteutuivat kokonaisuudessaan:

- iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoidossa hoidon laitoshoidon osuus vähenee edelliseen vuoteen verrattuna

- pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen

- onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia.

Kaikki sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit ovat tämän asian liitteenä 1.

Stäng

Detta beslut publicerades 15.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Mer information fås av

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 43087

maria.kahila@hel.fi