Vahingonkorvaus, takaisinsaantivaatimus, henkilövahinko, 17.8.2023, Paciuksenkatu 7, Pohjola Vakuutus Oy

HEL 2023-014906
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Takautumisvaatimus, polkupyörävahinko, Pohjola Vakuutus Oy

Enhetschef

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan takautumisvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan vaatimus

Hakija on 23.11.2023 esittänyt kaupungille määrältään 13 878,88 euron takautumisvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan vakuutusyhtiöllä on takautumisoikeus kaupunkia kohtaan maksamassaan polkupyörävahingossa 87-2023-041356-0 työtapaturma- ja ammattitautilain 270 §:n perusteella. Vaatimuksen mukaan vahingonkärsijä on kaatunut polkupyörällä 17.8.2023 klo 16.45 pyörätiellä osoitteessa Paciuksenkatu 7, kun vahingonkärsijän pyörän eturenkaan sivu osui pyöräkaistan ja jalankulkukaistan välissä olevaan kiveyksen korotukseen. Vahingonkärsijä on hakijalle antamassaan selvityksessä kertonut, että pyöräilykaistan kapeuden vuoksi välillä joutuu väistämään kyseisen kiveyksen päälle.

Sovellettavat normit ja ohjeet

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Kadun kunnossapito käsittää muun muassa katurakenteiden kunnossapidon.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Kadun kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Selvityksen mukaan vahinkopaikalla on normaalikuntoinen graniittikiveys, joka erottaa jalankululle ja pyöräilylle
osoitetun alueen. Kiveykset vahinkopaikalla ovat suunnitelluilla kohdillaan ja korkoero jalankulkuväylän ja pyöräväylän välillä on paikalleen rakennettu suunnitelmien mukaisesti. Vahinkopaikalla ei ole korjaustarpeita.

Liikenne- ja katusuunnittelun liikenneinsinööriltä saadun selvityksen mukaan Helsingin kaupungin pyöräliikenteen väylien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti yksisuuntainen pyörätie luiskataan ajoradan tasoon ennen suojatietä, jotta suojatielle pääsyä odottaville muodostuu selkeä oma tilansa. Kun pyörätie luiskataan ajoradan tasoon pyöräkaistaksi, pyöräkaistan ja jalkakäytävän väliin muodostuu muutaman metrin matkalla 0-12 cm korkea reunakivi. Pyörätie on Tukholmankadulla samassa tasossa jalkakäytävän kanssa. Pyörätie on laskettu ajoradan tasoon ennen suojatietä ja reunakiven jalkakäytävän puoleiselle reunalle on lisäksi asetettu kahden noppakiven rivit parempaa näkyvyyttä varten. Pyöräilijän ajolinja on pyörätietä ajaen suora ja selkeä. Suojatien edusta on merkitty erottuvilla kiveyksillä. Vastaavia kohteita on nykyään lukuisia Tukholmankadun lähiseuduillakin.

Normaalitilanteessa ei pitäisi juurikaan olla riskejä, jossa pyöräilijä ajautuu reunakiveä päin. Vahinkopaikan välittömässä läheisyydessä olleissa työmaajärjestelyissä tehtiin muutoksia, jossa Paciuksenkadun pohjoisreunan pyörätie muutettiin kaksisuuntaiseksi. Tämä on voinut vaikuttaa kohdassa liikkumiseen siten, että pyöräilijöitä on odottanut valojen vaihtumista risteysalueen kulmassa ja Tukholmankadun suunnasta tulevat pyöräilijät ovat saattaneet ajaa jalkakäytävän tai välissä olevan kiveyksen kautta ohittaakseen odottajat.

Kaupungille on tullut vahinkopaikalta elokuussa 2023 vahingonkärsijän antaman palautteen lisäksi kaksi muuta palautetta. Toinen palaute on koskenut vahinkotapahtumaa ja siihen liittyen korotettua kiveystä sekä työmaahan liittyviä tilapäisiä liikennejärjestelyitä, ja toinen palaute on koskenut pelkästään tilapäisiä liikennejärjestelyitä. Kaupungille ei ole esitetty muita vaatimuksia kyseisestä paikasta.

Forecan Kaisaniemen havaintoasemalla tehtyjen mittausten
mukaan lämpötila 17.8.2023 klo 17 on ollut 21,4 °C. Sää on ollut poutainen ja puolipilvinen. Katu on ollut kuiva.

Olosuhteiden huomioonottaminen ja muut asiaan vaikuttavat tekijät

Polkupyörää pidetään tieliikennelaissa ajoneuvona. Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mukaan noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennakoitavissa tilanteissa. Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi. Ajoneuvolla on ajettava ajoradalla.

Vahinkopaikan välittömässä läheisyydessä on ollut työmaa. Työmaihin liittyy tyypillisesti tilapäisiä liikennejärjestelyitä kulkuväylillä. Työmailla ja niiden läheisyydessä liikuttaessa kulkijan on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta. Kaupungin vahingonkorvausvastuu konkretisoituu vain, mikäli kaupunki on laiminlyönyt velvollisuuttaan pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Vahinko on tapahtunut vahingonkärsijän ajettua pyörätien reunassa olevaan kiveykseen. Vahinkopaikan välittömässä läheisyydessä on ollut työmaa ja siihen liittyvät väliaikaiset liikennejärjestelyt, mutta varsinaisella vahinkopaikalla on normaalikuntoinen ja suunnitelmien mukainen jalankulun ja pyöräilyn väylät erottava kivetys. Paikalla ei ole liikenneturvallisuutta vaarantavia tai korjausta edellyttäviä vaurioita kiveyksessä. Katu on kunnossapitolain edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Edellä esitetyn perusteella kaupunki katsoo, ettei se ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia velvollisuuksiaan, eikä näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut säännökset

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3–5 §, 18 §

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 22.12.2023 tekemän päätöksen § 51 mukaan lakipalvelut-yksikön päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 15 000 euroa.

Detta beslut publicerades 30.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Tiia Strömberg, valmistelija, puhelin: 09 310 39930

kymp.korvausasiat@hel.fi

Beslutsfattare

Kaisu Tähtinen
yksikön päällikkö