Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, lastensuojelu ja perhesosiaalityö, perhehoidon ja vastaanoton päällikkö, SOTEPE-01-684-23

HEL 2023-015071
Ärendet har nyare handläggningar
§ 89

Perhehoidon ja vastaanoton päällikön viran täyttäminen, perhe- ja sosiaalipalvelut, lastensuojelu ja perhesosiaalityö, lasten ja nuorten vastaanotto ja perhehoito, työavain SOTEPE-01-684-23

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomi YAMK -tutkinnon suorittaneen ********** perhehoidon ja vastaanoton päällikön virkaan (vakanssinumero 050506, toimintayksikkö 395260, työpiste 100000) 1.1.2024 lukien 5086,82 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Lausuntoa terveydentilasta ei tarvitse esittää, koska valittu on jo esittänyt hyväksytyn selvityksen terveydentilastaan aiemmin.

Päätöksen perustelut

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö -palvelun organisaatio muuttuu 1.1.2024. Perhehoidon ja vastaanoton päällikkö johtaa uuden lasten ja nuorten vastaanotto ja perhehoito -yksikön toimintaa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan perhehoidon ja vastaanoton päällikön virkaan ottaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja.

Perhehoidon ja vastaanoton päällikön tehtävänä on johtaa seitsemästä alayksiköstä koostuvan yksikön toimintaa, kehittämistä sekä taloutta. Sekä johtaa vaativista ympärivuorokautisista palveluista koostuvaa kokonaisuutta ja alayksiköiden esihenkilöiden työtä.

Perhehoidon ja vastaanoton päällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, lastensuojelun sijaishuollon tuntemus ja johtamiskokemus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän hoitaminen edellyttää kokemusta lastensuojelun laitos- ja/tai perhehoidon johtamistehtävistä sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi edellytetään näkemyksellisyyttä ja innostuneisuutta lastensuojelun vastaanottolaitostoiminnan ja perhehoidon johtamisesta ja kehittämisestä.

Perhehoidon ja vastaanoton päällikön virka (vakanssinumero 050506) on ollut julkisesti haettavana 13.10. – 27.10.2023 kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Lisäksi työpaikkailmoitus oli sähköisesti luettavissa TE-toimiston, Oikotien, Joblyn sekä Duunitorin ilmoituskanavissa.

Määräajassa hakemuksen jätti 13 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on 11 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 6 edellytykset parhaiten täyttävää hakijaa. Haastattelut pidettiin 7.11. – 9.11.2023. Haastatteluissa olivat mukana perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja ********** lastensuojelun johtaja ********** sekä rekrytointikonsultti **********

********** on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi YAMK, vuonna 2023. Lisäksi hänellä on sosionomi AMK -tutkinto. **********

********** on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi YAMK, vuonna 2017. Lisäksi hänellä on sosionomi AMK -tutkinto. **********

********** on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2015, lisäksi hänellä on erikoissosiaalityöntekijän, sosionomin ja johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnot. **********

********** on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2017, lisäksi hän on sosionomi sekä maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti. **********

********** on valmistunut sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2020. Lisäksi hänellä on sairaanhoitajan ja mielenterveyshoitajan tutkinnot. **********

********** on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi YAMK, vuonna 2018, lisäksi hänellä on sosionomi AMK sekä sosiaalikasvattajan -tutkinnot. **********

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ********** osoitti perhehoidon ja vastaanoton päällikön tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia. Hän osoitti haastatteluissa parhaiten motivaatiota ja kiinnostusta johtaa vastaanottoja ja perhehoitoa. Hänellä on pitkä kokemus sijaishuollosta eri tehtävissä lastenkotitoiminnassa Helsingissä sekä vahvaa johtamiskokemusta. Hän osoitti haastattelussa konkreettisin esimerkein valmiuksiaan tehdä yhteistyötä ja viedä toiminnan muutoksia eteenpäin.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset perhehoidon ja vastaanoton päällikön viran tehtävien hoitamiseen lastensuojelu ja perhesosiaalityön palvelussa.

Detta beslut publicerades 08.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 09 310 43439

saila.nummikoski@hel.fi

Beslutsfattare

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Bilagor

1. hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.