Virkasuhteen täyttäminen, Laakavuoren ala-asteen koulu, rehtori, työavain KASKO-01-1365-23

HEL 2023-015172
Ärendet har nyare handläggningar
§ 145

Virkasuhteen täyttäminen, Laakavuoren ala-asteen koulu, rehtori, työavain KASKO-01-1365-23

Direktören för grundläggande utbildning

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa Laakavuoren ala-asteen kouluun sijoitettuun ala-asteen koulun rehtorin virkaan (virka 000022) toistaiseksi **********

Virantoimitus alkaa 1.1.2024.

Virkaan valitulle ei määrätä koeaikaa.

Selvitystä terveydentilasta tai rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Laakavuoren ala-asteen kouluun sijoitetun ala-asteen koulun rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 5.10.2023-19.10.2023 työavaimella KASKO-01-1365-23.

Laakavuoren ala-aste Itä-Helsingissä on moninainen lähikoulu, jossa olemme kaikki erilaisia, mutta samanarvoisia. Oppilaita Laakavuoren ala-asteella on noin 250. Erityisen tuen pienryhmiä on viisi. Koulussamme jokaisella on mahdollisuus oppia vankat perustaidot elämään avoimessa ilmapiirissä. Kunnioitamme toisiamme ja kannustamme toisiamme osallistumaan ja ottamaan vastuuta. Kaikki koulumme luokat tekevät yhteistyötä joustavin ryhmittelyin.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet.

Virkaan jätti 19.10.2023 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa kymmenen (10) hakijaa. Hakemusten ja ansiovertailun perusteella neljää (4) hakijaa pyydettiin vastaamaan ennalta tallennettuihin videohaastattelukysymyksiin. Videohaastattelutyökalulla kysyttiin johtamisen arvoista, oppilaan kouluyhteisöön kiinnittymisen johtamisesta sekä onnistumisista johtamisen saralla. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat aluepäälliköt ********** ja ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluihin 8-10.11.2023 kutsuttiin 3 hakijaa: ********** ********** ja ********** Haastatteluihin osallistuivat aluepäälliköt ********** ja **********

Haastatteluiden ja ansiovertailun perusteella päätettiin tilata henkilöarviointi kahdesta hakijasta ********** ja ********** Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy. Henkilöarviointien läpikäyntiin Psycon Oy:n edustajan kanssa osallistuivat Laakavuoreen ala-asteen koulun rehtorin valinnan osalta aluepäällikkö ********** perusopetusjohtaja ********** sekä senior HR-partner **********

Toiseen haastatteluun 21.11.2023 kutsuttiin ********** ja ********** Haastatteluihin Laakavuoren ala-asteen koulun rehtorin valinnan osalta osallistuivat aluepäällikkö ********** perusopetusjohtaja ********** senior HR-partner ********** sekä Teams-yhteyden välityksellä Laakavuoren ala-asteen johtokunnan puheenjohtaja **********

**********

**********

********** **********

Hakemusten, henkilöarvioinnin ja haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että **********

Laakavuoren ala-asteen johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan perusopetuksen rehtorin ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetusjohtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 05.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Katriina Aaltio, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 80937

katriina.aaltio@hel.fi

Beslutsfattare

Outi Salo
perusopetusjohtaja