Aukioloajat, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, toimipisteet, tilapäinen sulkeminen ja toiminnan supistaminen jouluna ja vuoden vaihteessa 2023

HEL 2023-015181
Ärendet har nyare handläggningar
§ 88

Aukioloajat, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, toimipisteet, tilapäinen sulkeminen ja toiminnan supistaminen jouluna ja vuoden vaihteessa 2023

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön palvelun aukioloajoista vuodenvaihteessa 2023 seuraavasti:

Lännen aikuissosiaalityö:
- Työllistymistä edistävä sosiaalityö 2 ja -ohjaus on suljettu 27-28.12.2023
- Uusix-verstaat (Kyläsaarenkatu 8 ja Suvilahdenkatu 10) on suljettu 27.-28.12.2023
- Pakilan työkeskus on suljettu 27.-28.12.2023
- Sosiaalinen kuntoutus on suljettu 27.-28.12.2023
- Työkykyselvitys on suljettu 27.-28.12.2023

HL 51§:n perusteella korjattu sulkemisen ajankohdat päätöksessä, AR 7.12.2023

Lännen aikuissosiaalityö:
- Työllistymistä edistävä sosiaalityö 2 ja -ohjaus on suljettu 27-29.12.2023
- Uusix-verstaat (Kyläsaarenkatu 8 ja Suvilahdenkatu 10) on suljettu 27.-29.12.2023
- Pakilan työkeskus on suljettu 27.-29.12.2023
- Sosiaalinen kuntoutus on suljettu 27.-29.12.2023
- Työkykyselvitys on suljettu 27.-29.12.2023

Avotyötoiminta:
Kotihoidon tukiryhmät KTR.
Kaikki ryhmät suljettuna 27.12.2023- 1.1.2024:
Pesula Tvettis
Hertsika (Herttoniemi)
Jakis (Jakomäki)
Kantsu (Kannelmäki)
Kondis (Kontula)
Laru (Lauttasaari)
Monsas (Maunula)
Puksu (Pukinmäki)
Valkka (Vallila)
Kahvila Sumppila

Luonto- ja ympäristöryhmät LYR.
Seuraavat ryhmät suljettuna 27.12.2023- 1.1.2024:
Hertsika (Herttoniemi)
Ogeli (Oulunkylä)
Pitsku (Pitäjänmäki)
Roihis (Roihupelto)
Rusa (Ruskeasuo)
Savela
Sibbe (Munkkiniemi)
Viikki (Viikinranta)
Vuokki (Vuosaari)

Seuraavat ryhmät auki 27.12.2023- 1.1.2024 klo 8-16:
Kaisa (Kaisaniemi)
Munkka (Munkkivuori)

Rakennus- ja kiinteistöryhmät RAK.
Seuraavat ryhmät suljettuna 27.12.2023- 1.1.2024:
Eltsu (Aurora)
Kustis 2 (Kustaankartano, ohjaaja Pia Ahosen ryhmä)
Sörkka (Tukkutori)
Myllikä (Myllypuro)
Pirkkola
Rastila
Toivola

Seuraavat ryhmät auki 27.12.2023-1.1.2024 klo 8-16:
Velo (Velodromi)
Kustis 1 (Kustaankartano T4)

Lisäksi etelän, idän, pohjoisen ja lännen aikuissosiaalityön vastaanotto ilman ajanvarausta on suljettu ajalla 27.12-29.12.2023. Virka-ajan sosiaalityön päivystys, puhelinpalvelut ja suunnitelmallinen aikuissosiaalityö toimivat normaalisti.

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen sekä aukioloaikojen supistamisen syynä on henkilöstön lomat ja joulun ajasta johtuva vähentynyt palvelutarve.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää sairaansijojen ja hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

Detta beslut publicerades 05.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 09 310 64489

leena.luhtasela@hel.fi

Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 62843

henna.niiranen@hel.fi

Beslutsfattare

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja