Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöterveys, ympäristötarkastaja, työavain KYMP-03-87-23

HEL 2023-015210
Ärendet har nyare handläggningar
§ 105

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöterveysyksikön ympäristötarkastajan viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti valita ympäristötarkastajan virkaan (043671) filosofian maisteri ********** 22.1.2024 alkaen 3 507,13 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhoitajan irtisanouduttua 1.12.2023 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Virkojen täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 3.-28.11.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Joblyssa, LinkedInissa, toimialan somessa sekä Ympäristö ja terveys –lehden verkkosivuilla.

Ympäristötarkastajan tehtävänä on terveydensuojelulain mukaiset asumisterveyden neuvonta- ja valvontatehtävät sekä muiden oleskelutilojen terveellisyyteen liittyvät viranomaistehtävät. Tehtäviin kuuluvat tarkastukset ja mittaukset asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa, asiakirja- ja päätösvalmistelu sekä yhteydenpito mm. toiminnanharjoittajiin, asukkaisiin ja kiinteistöjen omistajiin.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Lisäksi virassa edellytetään suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa. Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tarkastuskäynneillä, neuvotteluissa ja neuvontatyössä sekä asiakasyhteydenpidossa. Hakijoilta odotetaan oma-aloitteista ja aktiivista työotetta. Eduksi katsotaan aiempi kokemus vastaavista tehtävistä, rakennus-alan koulutus ja työkokemus sekä englannin kielen taito ja ajokortti. Eduksi luetaan myös ruotsin kielen sujuva hallinta neuvontatyössä ja sidosryhmätyöskentelyssä.

Virkaa täytettäessä varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi on otettu huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Ympäristötarkastajan virkaan haki hakuajan kuluessa 27 henkilöä, joista 18 hakijaa täytti kelpoisuusehdon. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Haastatteluun 4.12.2023 kutsuttiin ********** ja 7.12.2023 ********** joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran hoitamisen kannalta sopivaa työkokemusta ja alaan liittyvän koulutuksen tuomaa osaamista. Yksikön päällikkö Heidi Öjst haastatteli hakijat yhdessä ympäristöjohtaja Esa Nikusen ja tiimipäällikkö Päivi Vepsäläisen kanssa.

********** on valmistunut insinööriksi (YAMK) Yrkeshögskolan Arcadasta vuonna 2022, oppiaineena energia- ja ympäristötekniikka. Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on talotekniikan koulutus, johon on sisältynyt myös ympäristöterveyden opintoja ja muutamia rakennusalan kursseja, sekä sujuva ruotsin kielen taito.

********** on valmistunut maatalous- ja metsätieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1996, oppiaineina ympäristönsuojelu, limnologia ja kasvitiede. Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on erittäin pitkä kokemus ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä ja työkokemusta tupakkalain mukaisista viranomaistehtävistä.

********** on valmistunut filosofian maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2019, oppiaineena ympäristötiede. Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on laaja ympäristöalan koulutus, johon on kuulunut ympäristöterveyden opintoja mm. sisäilmamittauksista, mikrobiologiasta ja vesihygieniasta.

********** on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1998, oppiaineina analyyttinen kemia, biokemia ja matematiikka. Lisäksi hän on suorittanut asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan ja rakennusterveysasiantuntijan koulutukset (Rateko 2021 ja 2022). Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on pitkä työkokemus kuntotutkijana sekä asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan ja rakennusterveysasiantuntijan pätevyydet. Hänellä on tehtävässä tarvittavaa osaamista kunto- ja sisäilmatutkimuksista.

********** on valmistunut diplomi-insinööriksi Aalto yliopistosta vuonna 2014, pääaineina rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka sekä sivuaineena talotekniikka. Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on vahva rakennetekniikan asiantuntijuus ja osaamista myös talotekniikan alalta.

Perustelut valintaesitykselle

Ympäristötarkastajan tehtävänä on terveydensuojelulain mukaiset asumisterveyden neuvonta- ja valvontatehtävät sekä muiden oleskelutilojen terveellisyyteen liittyvät viranomaistehtävät.

Hakijoilta odotetaan oma-aloitteista ja aktiivista työotetta. Eduksi katsotaan aiempi kokemus vastaavista tehtävistä, rakennusalan koulutus ja työkokemus. ********** yliopistotutkinto on suuntautunut laajimmin ympäristöterveyteen liittyviin eri osa-alueisiin. ********** ja ********** on koulutuksen avulla hankittuna asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveyshaitan arvioimisen kannalta oleellista terveydensuojelun tietämystä. ********** on sekä asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan että rakennusterveysasiantuntijan koulutukset ja niiden osalta voimassa olevat pätevyydet. ********** on talotekniikan koulutus, johon on sisältynyt myös ympäristöterveyden opintoja. ********** ja ********** ei ole ympäristöterveydenhuoltoon liittyvää koulutusta. Eduksi luettavaa rakennusalaan liittyvää työkokemusta on hakijoista eniten ********** on hakijoista ainoana työkokemusta ympäristöterveyteen liittyvistä kuntotutkimustehtävistä. Hänellä on myös asumisterveyden näytteenotto- ja mittausosaamista, jota muilla hakijoilla ei vastaavasti ole. Jaana Pennasella on kokemusta viranomaistehtävistä, mutta ei terveydensuojelun alalta.

Haastatteluissa kiinnitettiin huomiota hakuilmoituksessa esitettyjen muodollisten kelpoisuusehtojen lisäksi ympäristöterveyden alan ja terveyshaitan arvioimisen kannalta oleellisten rakennusteknisten ratkaisujen tuntemukseen sekä tarkastustoiminnassa tarpeelliseen mittausosaamiseen. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveyshaitan arvioimisen kannalta oleellista rakennusteknisten ratkaisujen tuntemusta on etenkin ********** ja ********** on tähän vahvimmin suuntautunut diplomi-insinöörin koulutus ja työkokemusta rakennesuunnittelusta. ********** on rakennusterveysasiantuntijan koulutus, jossa on käsitelty myös rakennusteknisiä asioita, sekä työkokemusta rakenteiden kuntotutkimuksista. ********** osaaminen rakennusalalta painottuu talotekniikan opintoihin, mutta hän on suorittanut myös rakennusalan opintoja. ********** osalta rakennusteknisiä asioita on käsitelty osana ympäristöterveyden opintoja. ********** ei ole opintojen tai työkokemuksen tuomaa osaamista rakennusteknisistä ratkaisuista.

Tehtävässä tarvitaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tarkastuskäynneillä, neuvotteluissa ja neuvontatyössä sekä asiakasyhteydenpidossa, joissa saattaa olla haastavia asiakaskohtaamisia. Viran täyttämisessä painotettiin em. taitoja ja kykyä työskennellä osana asiantuntijatiimiä. Kaikilla haastatelluilla on haastatteluiden perusteella hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Englannin kielen taito ja ruotsin kielen sujuva hallinta neuvontatyössä ja sidosryhmätyöskentelyssä katsotaan hakijoille eduksi. Haastattelun perusteella englannin kielen taito arvioitiin eduksi ********** ja ********** ja ruotsin kielen taito arvioitiin eduksi ********** on viranhoidon kannalta riittävä kelitaito englannista ja ruotsista.

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on ympäristötarkastajan virkaan parhaiten soveltuva. Hänellä on koulutuksen ja työkokemuksen perusteella parhaat ja laajimmat tiedot ja taidot tehtävän hoidon kannalta keskeisistä ympäristöterveyden eri osa-alueista. Hän tuntee rakennusten rakennustekniset ominaisuudet ja niiden vaikutukset asumisterveyteen. Hänellä on tehtävän edellyttämää kykyä vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti ja kehittämishakuisesti.

Detta beslut publicerades 22.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Päivi Vepsäläinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 64323

paivi.vepsalainen@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakijaluettelo KYMP 03-87-23
2. Hakijayhteenveto KYMP 03-87-23

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.