Vuokraus, Ruskeasuon liikuntapuiston hevostallitila, vuokran osittainen hyvittäminen, Björs Horse Sport ky

HEL 2023-015439
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Ruskeasuon liikuntapuistossa sijaitsevan hevostallitilan vuokran osittainen hyvittäminen Björs Horse Sport Ky:lle

Idrottsdirektör

Päätös

Liikuntajohtaja päättää hyvittää Björs Horse Sport Ky:lle Helsingin kaupungin 16. kaupunginosassa (Ruskeasuo) sijaitsevilta Ruskeasuon liikuntapuiston ratsastustalli 2:sta vuokratuista tiloista liikaa perittyä vuokraa 1 203,84 euroa (alv. 0 %), arvonlisäveroineen 1 492,76 euroa ajalta 1.7.2020 - 30.6.2023.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Björs Horse Sport Ky on vuokrannut Ruskeasuon liikuntapuiston ratsastustalli 2:sta tiloja 1.7.2012 alkaen. Vuokrasopimus uusittiin 1.7.2023 päättyen 30.6.2029. Vuokrasopimusta uusittaessa huomattiin, että Björs Horse Sport Ky:ltä on peritty vuokraa liikaa noin 6 neliömetrin osuudelta.

Vuokralaisen kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta sovittiin, että hyvitetään liikaa maksettua vuokraa kolmen vuoden ajalta 1.7.2020 - 30.6.2023.

Hyvitettävän vuokran määrittely

Vuokrasopimuksen perusteella hyvitettävä vuokra:

Vuokrasopimuksessa 1.10.2014 – 30.6.2022 vuokra oli 5,51 €/m²/kk sisältäen ylläpitokustannuksen. 6 m²:n osalta hyvitys on 33,06 €/kk. 24 kk:n osalta hyvitys 793,44 € (alv. 0 %).

Vuokrasopimuksessa 1.7.2022 – 30.6.2023 vuokra oli 5,70 €/m²/kk sisältäen ylläpitokustannuksen. 6 m²:n osalta hyvitys on 34,20 €/kk. 12 kk:n osalta hyvitys on 410,40 € (alv. 0 %).

Kolmen vuoden osalta hyvitys on 1 203,84 euroa (alv. 0 %)Arvonlisäveroineen hyvitettävä vuokra on 1 492,76 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tekemän päätöksen (20.6.2017, § 4) mukaan palvelukokonaisuuden johtaja on toimivaltainen päättämään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisen vapautuksesta 5 000 euroon asti. Liikuntajohtaja on siis toimivaltainen käsittelemään vuokralaisen esittämän
vaatimuksen vuokran hyvittämisestä.

Detta beslut publicerades 22.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Beslutsfattare

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Bilagor

1. Hakemus 28.11.2023

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.