Lainan myöntäminen, hallin saneeraaminen, Helsingin Agility Urheilijat ry

HEL 2023-015576
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 29 §

Lainan myöntäminen Helsingin Agility Urheilijat ry:lle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi Helsingin Agility Urheilijat ry:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 237 000 euron lainan urheiluhallin peruskorjaushankkeeseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika:
Laina on maksettava takaisin 15 vuoden kuluessa lainan nostamisesta kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä vuotta lainan ensimmäisen erän nostohetkestä alkaen ovat lyhennyksistä vapaat.

Lainan korko:
Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus:
Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Agility on harrastus- ja kilpaurheilulaji, jossa ihmisen ohjauksessa koira pyrkii läpäisemään tilannetta varten rakennetun esteradan virheettömästi ja nopeasti. Lajin aktiiviharrastajia on Suomessa yli 12 000 henkilöä koirineen.

Helsingin Agility Urheilijat ry on vuonna 1995 perustettu koiraurheiluseura, jossa aktiivijäseniä oli vuoden 2023 lopussa 232 henkilöä. Agilityn lisäksi seura järjestää myös mm. koirien tottelevaisuuskoulutusta ja tarjoaa mahdollisuuden virkakoirien kouluttamiseen.

Seura on rakennuttanut vuonna 2002 Konalassa sijaitsevalle kaupungilta vuokraamalleen maa-alueelle hiekkapohjaisen eristämättömän hallin. Sekä agilityn että harrastajien vaatimustaso on kuitenkin kasvanut, joten halli ei enää tarjoa riittäviä olosuhteita etenkään talviaikana tapahtuvaan toimintaan.

Helsingin Agility Urheilijat ry on suunnitellut hanketta, jossa nykyinen halli peruskorjataan puolilämpimäksi tilaksi ja hallin hiekkapohja katetaan tekonurmimatolla. Hanke parantaa oleellisesti Helsingin koiraurheilun harrastusolosuhteita ja mahdollistaa seuran jäsenmäärän kasvattamisen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 19.12.2023, § 187 vuokrata Konalan kaupunginosassa sijaitsevan maa-alueen Helsingin Agility Urheilijat ry:lle 1.1.2024 - 31.12.2043 väliseksi ajaksi. Alue on ollut vuokrattuna Helsingin Agility Urheilijat ry:lle vuodesta 2002 alkaen.

Helsingin Agility Urheilijat ry hakee rakennuskustannuksiltaan noin 593 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 237 000 euron lainaa. Lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 276 000 euron pankkilainalla ja 80 000 euron omalla pääomalla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lainan myöntämistä Helsingin Agility Urheilijat ry:lle, ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 4,25 % ja se tarkistetaan puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä noin 37,6 miljoonaa euroa.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Helsingin Agility Urheilijat ry:lle myönnetyn 237 000 euron lainan vuoksi.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Helsingin Agility Urheilijat ry:n hakema laina sisältää korkotukea. Laina-asian käsittelyn yhteydessä on lisäksi arvioitu, sisältyykö toimenpiteeseen SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Nyt perusparannettavan liikuntahallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat ja yksittäiset harrastajat. Lainan myöntämiseen sisältyvä korkotuki ei ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.12.2023 § 188

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Helsingin Agility Urheilijat ry:n (0118024–2) lainahakemuksesta. Hakemus koskee Konalan kaupunginosassa sijaitsevan urheiluhallin peruskorjausta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 237 000 euron (alv 0 %) lainan myöntämistä Helsingin Agility Urheilijat ry:lle 15 vuoden laina-ajalla.

Kaupungin lainan ohella peruskorjaus on tarkoitus rahoittaa rahoituslaitoslainalla (275 853 euroa) ja seuran omalla pääomalla (80 000 euroa).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan esitetty hanke on kannatettava, sillä se tukee kaupungin liikuntapolitiikan suuntaviivojen toteuttamista, ja on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke sekä täten kaupungin edun mukainen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi

Marjaana Risku, vs. liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 27989

marjaana.risku@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi