Aukioloajat, Riihenkulman lastenkodin kahden asiakaspaikan väliaikainen sulkeminen ajalla 1.1.2024-30.4.2024

HEL 2023-015638
Ärendet har nyare handläggningar
§ 95

Lastenkotitoimintaan kuuluvan Riihenkulman lastenkodin kahden asiakaspaikan väliaikainen sulkeminen ajalla 1.1.2024-30.4.2024

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti sulkea väliaikaisesti kaksi asiakaspaikkaa Riihenkulman lastenkodissa ajalla 1.1.2024 – 30.4.2024.

Riihenkulman lastenkotiin kuuluvan Tilanhoitajankaaren pienyksikön, Tilanhoitajankaari 3 D 63 ja 64, suljetaan kaksi asiakaspaikkaa 1.1.2024 lähtien. Tilanhoitajankaaren pienyksikköön kuuluu kaksi 4-paikkaista osastoa Jukola ja Niittylä, jotka toistaiseksi yhdistetään yhdeksi 6-paikkaiseksi osasto Jukolaksi 1.1.2024 alkaen.

Väliaikaisesti suljetut kaksi asiakaspaikkaa avataan 1.5.2024, kun Riihenkulman pienyksikön osastot Koivunotko ja Niittylehto muuttavat väistötiloihin Niittaajankujalle. Tuolloin 4-paikkaiset Koivunotkon ja Niittylehdon osastot muutetaan 5-paikkaisiksi.

Päätöksen perustelut

Kahden asiakaspaikan väliaikaisen sulkemisen syynä on neljän vakanssin hoitoresurssin puute. Tilanhoitajankaaren pienyksikön osastoille ei saada rekrytoitua henkilökuntaa puutteellisten tilojen vuoksi. Kahden asiakaspaikan vähentämisellä ja osastojen Jukola ja Niittylä yhdistämisellä varmistetaan henkilöstö- ja asiakasturvallisuus sekä laadukas lastenkotihoito.

Hallintosäännön 18 luvun 4§:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää sairaansijojen ja hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

Detta beslut publicerades 15.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on 1.1.2024 lähtien, maanantaista perjantaihin klo 08.15–15.00.

Kirjaamon aukioloaika on 31.12.2023 saakka, maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Minna Pitkänen, lastenkotitoiminnan päällikkö, puhelin: 09 310 46170

minna.k.pitkanen@hel.fi

Beslutsfattare

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja