Lainahakemus, Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

HEL 2023-015663
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 21 §

Lainan myöntäminen Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:lle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:lle yhtiön 14 000 000 euron suuruisen lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, seuraavin ehdoin:

Laina-aika ja lyhennysehto: Laina tulee maksaa kokonaisuudessaan takaisin vuosina 2026 - 2037 puolivuosittaisin 500 000 euron lyhennyksin kuitenkin siten, että viimeinen lyhennyserä kattaa tuolloin lyhentämättä olevan jäännöspääoman.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko vastaa kaupungin primäärilainoista perittävää korkoa. Korot veloitetaan lyhennysten tavoin puolivuosittain, myös lyhennysvapaan aikana.

Lainan vakuus: Lainalle ei edellytetä vakuutta. Kalasataman jätteen putkikeräys Oy on kaupungin määräysvallassa oleva yhtiö.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy on vuonna 2010 perustettu Helsingin kaupungin tytäryhtiö. Yhtiön tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Kalasataman asunto- ja toimitila-alueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja.

Yhtiön rahoitus on riippuvainen Kalasataman asuntohankkeiden rakentumisen aikataulusta. Yleisestä maailmantilanteesta johtuva asuntomarkkinoiden hidastuminen vaikuttaa negatiivisesti yhtiön rahoitustilanteeseen. Uusia merkintämaksuja ei rakentamisaikataulujen viivästymisen vuoksi ole kertynyt oikea-aikaisesti yhtiön kassavarojen riittävyyden kannalta.

Alueen rakentumisen viivästymisen myötä yhtiölle kertyy merkintämaksuja alkuperäistä arviota hitaammin, minkä vuoksi yhtiö tarvitsee väliaikaista rahoitusta investointiensa loppuun saattamiseksi. Yhtiön arvion mukaan kassavirta muuttuu pysyvästi positiiviseksi vuonna 2032 ja yhtiö on velaton vuonna 2038.

Jätejärjestelmän (koonta-asema ja runkoputkisto) valmistumisaste on tällä hetkellä noin 75 %, mutta kassavirtaa saadaan vasta noin 28 % osalta lopullisista asiakasmääristä, joten toimintaa joudutaan rahoittamaan lainoilla. Jäteputkikeräykseen liittyviltä yhteisöiltä perittävillä osakkeiden merkintämaksuilla tullaan aikanaan kokonaisuudessaan kattamaan jätteen koonta-aseman sekä runkoputkiston rakentamisen kustannukset. Järjestelmän käyttökustannukset katetaan kuukausittain perittävällä palvelumaksulla, jota korotetaan vuosittain todellista inflaatiota vastaavasti.

Yhtiön investointeja on alkujaan rahoitettu Kuntarahoitus Oyj:n myöntämällä lainalla, johon kaupunginvaltuusto on päätöksellään 3.3.2010, § 58 myöntänyt kaupungin omavelkaisen takauksen. Tämän lisäksi yhtiöllä on käytössään rahoitusjohtajan tilapäisiin rahoitustarpeisiin myöntämä kaupungin konsernitiliin sisäinen 12 000 000 euron luottolimiitti.

Yhtiö hakee kaupungilta enintään 14 000 000 euron suuruista lainaa maksuvalmiutensa turvaamiseksi sekä alueen putkikeräysjärjestelmän loppuun toteuttamiseksi. Nyt esitettävällä lainalla on tarkoitus konvertoida yhtiön käyttöoikeustiliin kytketty luottolimiitti pitkäaikaiseksi lainaksi vuoden 2024 aikana ja muilta osin lainaa on tarkoitus nostaa erissä tarpeen mukaan yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi. Mikäli alueen rakentuminen toteutuu nyt arvioitua nopeammassa aikataulussa, yhtiön tarkoituksena on jättää osa nyt myönnettäväksi esitettävästä lainasummasta nostamatta, ja/tai tehdä lainaan ylimääräisiä lyhennyksiä.

Talousarvion kohdalla 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, on käytettävissä 45 miljoonaa euroa. Lainaan sovellettavan kaupungin primäärilainan korkoehto on peruskorko + 0,35 %-yksikköä, kuitenkin vähintään 2,0 % (kaupunginvaltuusto, 12.10.2005, § 219).

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Myönnettävän lainan muodossa yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Kaupungin määräysvallassa oleva Kalasataman jätteen putkikeräys Oy on velvollinen noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin antamaa konserniohjausta. Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla. Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:lle myönnettävälle lainalle ei edellytetä vakuutta, koska yhtiö on kaupungin määräysvallassa. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yhtiölle myönnettävän lainan vuoksi.

Stäng

Detta beslut publicerades 19.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi

Bilagor

1. Hakemus
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.