Eräiden vuoden 2023 talousarvioon merkittyjen käyttötalouden määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteiden alittaminen

HEL 2023-015752
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 133 §

Kaupunginvaltuuston 28.2.2024 § 51 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Eräiden vuoden 2023 talousarvion määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteen alittaminen sekä talousarviokohtien lisääminen, ja myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2024 talousarvioon

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 28.2.2024 § 51 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2023 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2024 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan:

Käyttötalousosa

luku 1 30 Kaupunginhallitus

talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytettäväksi

Kaupunginhallituksen päätöksessä (22.3.2021 § 215) kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti elinkeinopoliittisille erillishankkeille koronaepidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen.

Kaupunginhallituksen päätöksessä (23.10.2023 § 613) kaupunginkanslialle sekä mainitulle hankkeelle tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti Max Planck -instituutin tukemiseen.

Pormestarin päätöksessä (13.11.2023 § 108) kaupunginkanslialle sekä mainitulle hankkeelle tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti Leo Mechelin -hanketta varten.

Kaupunginhallituksen päätöksessä (20.11.2023 § 695) kaupunginkanslialle sekä mainitulle hankkeelle tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti vuoden 2024 Tall Ships Races -purjehdustapahtuman brändityö-, markkinointi- ja viestintäkuluihin.

Rahoitusosa:

talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

talousarvion alakohta 9 01 02 01 Lainojen myöntäminen kouluille

Kaupunginhallituksen päätöksissä 20.9.2021 (655 §), 20.6.2022 (481 §), 12.12.2022 (870 §), 28.6.2021 (502 §), 11.4.2022 (274 §) ja 13.3.2023 (170 §) kaupunginkanslialle ja mainituille sopimuskoulujen hankkeille tehtyjen määrärahojen kohdennuksien mukaisesti myönnettyjen lainojen nostamattomia osia varten.

talousarvion alakohta 9 01 02 04 Lainat sosiaaliseen asuntotuotantoon

Kaupunginhallituksen päätöksessä 26.6.2023 (443 §) kaupunginkanslialle ja mainitulle hankkeelle tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti myönnetyn lainan nostamatonta osaa varten.

talousarvion alakohta 9 01 02 33 Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille

Kaupunginhallituksen päätöksissä 5.10.2020 (626 §), 11.9.2023 (543 §) ja 4.12.2023 (734 §) kaupunginkanslialle ja mainituille kaupunkikonsernin yhtiöiden hankkeille tehtyjen määrärahojen kohdennuksien mukaisesti myönnettyjen lainojen nostamattomia osia varten.

talousarvion alakohta 9 01 02 35 Lainat vapaapalokunnille

Kaupunginhallituksen päätöksessä 27.9.2021 (699 §) kaupunginkanslialle ja mainitulle hankkeelle tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti myönnetyn lainan nostamatonta osaa varten.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginhallitus 12.02.2024 § 86

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2023 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteen seuraavasti:

Talousarviokohta 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 12 806 000 euroa
määrärahan ylitys 11 350 000 euroa

Talousarviokohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 70 000 000 euroa
määrärahan ylitys 19 200 000 euroa

Talousarviokohta 2 10 01 Kaupungin tuottamat palvelut
määräraha talousarviossa 1 232 207 000 euroa
määrärahan ylitys 13 500 000 euroa

Talousarviokohta 2 10 03 Korvaukset ja avustukset
määräraha talousarviossa 164 269 000 euroa
määrärahan ylitys 11 100 000 euroa

Talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne
määräraha talousarviossa 163 619 000 euroa
määrärahan ylitys 11 200 000 euroa

Talousarviokohta 3 10 03 Asuntotuotanto
toimintakate talousarviossa 6 487 000 euroa
toimintakatteen alitus 1 800 000 euroa

Talousarviokohta 3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle
määräraha talousarviossa 5 956 000 euroa
määrärahan ylitys 6 700 000 euroa

Talousarviokohta 7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 1 500 000 euroa
määrärahan ylitys 11 850 000 euroa

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 73 050 000 euroa ja toimintakatteen alitus yhteensä 1 800 000 euroa. Tuloslaskelman rahoitustoiminnan määrärahojen ylitys on yhteensä 11 850 000 euroa. Ylitys- ja alitusoikeuksien perusteena olevat tulot ja menot voivat vielä tarkentua tilinpäätöksen laadinnan edetessä, minkä vuoksi ylitys- ja alitusoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Kaupunginvaltuusto päättää lisätä vuoden 2023 talousarvioon seuraavat talousarviokohdat:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen tuloslaskelmaosa
7 02 Rahoitus
7 02 10 Korot
7 02 10 01 Sosiaalisen luototuksen korkotulot
7 02 10 02 Muut korkotulot

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investointiosa
Tulot
8 51 50 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisäksi kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunginkanslian ylittämään vuoden 2024 talousarvion määrärahoja enintään seuraavasti:

Talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat,
11 440 000 euroa

Talousarviokohta 1 40 01 Kaupunginkanslia,
4 100 000 euroa

Talousarviokohta 7 02 01 Korot, kaupunginkanslian käytettäväksi,
1 200 000 euroa

Talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi,
90 682 000 euroa

Ylitysoikeuksien perusteena olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua tilinpäätöksen laadinnan edetessä, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnetyt määrärahat tarvittaessa uudelleen ao. toimijoiden käyttöön.

Esittelijä
apulaispormestari
Anni Sinnemäki
Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 14.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen

Mer information fås av

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36279

mauno.ronkko@hel.fi