Eräiden vuoden 2023 talousarvioon merkittyjen käyttötalouden määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteiden alittaminen

HEL 2023-015752
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 86 §

V 28.2.2024, Eräiden vuoden 2023 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteen alittaminen sekä talousarviokohtien lisääminen, ja käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2024 talousarvioon

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2023 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteen seuraavasti:

Talousarviokohta 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 12 806 000 euroa
määrärahan ylitys 11 350 000 euroa

Talousarviokohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 70 000 000 euroa
määrärahan ylitys 19 200 000 euroa

Talousarviokohta 2 10 01 Kaupungin tuottamat palvelut
määräraha talousarviossa 1 232 207 000 euroa
määrärahan ylitys 13 500 000 euroa

Talousarviokohta 2 10 03 Korvaukset ja avustukset
määräraha talousarviossa 164 269 000 euroa
määrärahan ylitys 11 100 000 euroa

Talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne
määräraha talousarviossa 163 619 000 euroa
määrärahan ylitys 11 200 000 euroa

Talousarviokohta 3 10 03 Asuntotuotanto
toimintakate talousarviossa 6 487 000 euroa
toimintakatteen alitus 1 800 000 euroa

Talousarviokohta 3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle
määräraha talousarviossa 5 956 000 euroa
määrärahan ylitys 6 700 000 euroa

Talousarviokohta 7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 1 500 000 euroa
määrärahan ylitys 11 850 000 euroa

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 73 050 000 euroa ja toimintakatteen alitus yhteensä 1 800 000 euroa. Tuloslaskelman rahoitustoiminnan määrärahojen ylitys on yhteensä 11 850 000 euroa. Ylitys- ja alitusoikeuksien perusteena olevat tulot ja menot voivat vielä tarkentua tilinpäätöksen laadinnan edetessä, minkä vuoksi ylitys- ja alitusoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Kaupunginvaltuusto päättää lisätä vuoden 2023 talousarvioon seuraavat talousarviokohdat:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen tuloslaskelmaosa
7 02 Rahoitus
7 02 10 Korot
7 02 10 01 Sosiaalisen luototuksen korkotulot
7 02 10 02 Muut korkotulot

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investointiosa
Tulot
8 51 50 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisäksi kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunginkanslian ylittämään vuoden 2024 talousarvion määrärahoja enintään seuraavasti:

Talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat,
11 440 000 euroa

Talousarviokohta 1 40 01 Kaupunginkanslia,
4 100 000 euroa

Talousarviokohta 7 02 01 Korot, kaupunginkanslian käytettäväksi,
1 200 000 euroa

Talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi,
90 682 000 euroa

Ylitysoikeuksien perusteena olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua tilinpäätöksen laadinnan edetessä, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnetyt määrärahat tarvittaessa uudelleen ao. toimijoiden käyttöön.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteen alittaminen

Keskushallinto

1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarviokohdan vuoden 2023 määräraha oli 12 806 000 euroa, joka ylittyi 11 350 000 euroa.

Ylitys aiheutuu lomapalkkavelan muutoksen ja eläkevastuun ennakoitua suuremmasta kasvusta.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 11 350 000 euroa.

1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarviokohdan vuoden 2023 määräraha oli 70 000 000 euroa, joka ylittyi 19 200 000 euroa.

Ylitys aiheutuu pääosin asiakasmäärän kasvusta. Yli 1 000 päivää työmarkkinatuella olleiden määrän kasvu on jatkunut vuonna 2023, ja myös 300–499 päivää työttömyysetuutta saaneiden määrä on kääntynyt kasvuun. Lisäksi työmarkkinatukea on korotettu inflaation takia, ja tämä on kasvattanut kuntaosuuden menoja 8 %.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 19 200 000 euroa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

2 10 01 Kaupungin tuottamat palvelut

Talousarviokohdan vuoden 2023 määräraha oli 1 232 207 000 euroa, joka ylittyi 13 500 000 euroa.

Ylitys aiheutuu erityisesti budjetoitua suuremmista palkankorotuksista. Lisäksi talousarviokohdalle on kirjattu kaupungin oman kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan menot, koska aiemmin suunniteltua työjakoa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen kanssa muutettiin siten, että iltapäivätoiminta järjestetään kaupungin omana toimintana ja myös sitä koskevat valtionosuudet haetaan kunta-Helsingille. Talousarviossa kehitysvammaisten iltapäivätoimintaa varten oli varattu määräraha talousarviokohdalle 2 10 02 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle tuotetut palvelut ja muu ulkoisesti rahoitettu toiminta.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 13 500 000 euroa.

2 10 03 Korvaukset ja avustukset

Talousarviokohdan vuoden 2023 määräraha oli 164 269 000 euroa, joka ylittyi 11 100 000 euroa.

Ylitys aiheutuu avustuksista, talousarviokohdalta 2 10 02 siirtyneistä yksityisille palveluntuottajille maksetuista kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan kustannuksista, lastensuojelulain perusteella muihin kuntiin sijoitettujen päivähoitoikäisten lasten kustannusten kasvusta sekä Rudolf Steiner -koulun vuokrista.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 11 100 000 euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala

3 10 01 Kaupunkirakenne

Talousarviokohdan vuoden 2023 määräraha oli 163 619 000 euroa, joka ylittyi 11 200 000 euroa.

Ylitys aiheutuu lumenkuljetuksen ja muun talvihoidon menoista, Hakaniemen hallin väistötilana toimineen rakennuksen ja Kivikon hiihtohalli myyntien luovutustappioista sekä sopimusten hintojen noususta, joista aiheutuneita lisäkustannuksia ei kaikilta osin voitu kattaa muusta toiminnan syntyneillä säästöillä.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 11 200 000 euroa.

3 10 03 Asuntotuotanto

Talousarviokohdan vuoden 2023 toimintakate oli 6 487 000 euroa, joka alittui 1 800 000 euroa.

Ylitys aiheutuu korkokulujen kasvusta. Asuntotuotannon hankkeiden rakennusaikaiset korkomenot toteutuivat suunniteltua suurempina korkotason ja korkojen marginaalien nousun takia. Korkokuluja on kasvattanut myös se, että asuntoja on jäänyt myymättä, ja hankkeita on rahoitettu myyntitulojen sijaan lainalla.

Toimintakate tulisi saada alittaa 1 800 000 euroa.

3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle

Talousarviokohdan vuoden 2023 määräraha oli 5 956 000 euroa, joka ylittyi 6 700 000 euroa.

Ylitys aiheutuu korkotason noususta aiheutuvasta HKL:n rahoituskulujen kasvusta, Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin liukuportaiden uusimisen aiheuttamasta alaskirjauksesta ja Herttoniemen metrokorttelihankkeen keskeyttämisen aiheuttaman alaskirjauksesta.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 6 700 000 euroa.

Rahoitus- ja sijoitustoiminta

7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarviokohdan vuoden 2023 määräraha oli 1 500 000 euroa, joka ylittyi 11 850 000 euroa.

Ylitys aiheutuu Palmia Oy:n myynnistä (Khs 12.12.2022 § 867) syntyneestä luovutustappiosta, joka on kirjattu talousarviokohdalle 7 02 02 04 Muut rahoitusmenot. Sitova talousarviokohta on 7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi, jolle tarvitaan vastaava ylitysoikeus.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 11 850 000 euroa.

Talousarviokohtien lisääminen

Vuoden 2023 talousarviota laadittaessa kaikkien sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen rahoitukseen ja investointeihin liittyvien talousarviokohtien tarvetta ei osattu ennakoida. Kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2023 talousarvioon tulisi lisätä seuraavat talousarviokohdat:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen tuloslaskelmaosaan

7 02 Rahoitus
7 02 10 Korot
7 02 10 01 Sosiaalisen luototuksen korkotulot
7 02 10 02 Muut korkotulot

Sosiaalisen luototuksen korkotuloja ennakoidaan kertyvän vuonna 2023 muutamia tuhansia euroja. Talousarviokohdalle 7 02 10 02 Muut korkotulot kirjataan korko, jonka kunta-Helsinki maksaa kirjanpidon eriyttämisvelvoitteen vuoksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan lähete- ja käyttötileille kertyneille kirjanpidon tilivaroille. Tilivarojen ja täten myös koron määrä on vuonna 2023 poikkeuksellisen suuri. Valtio maksaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen rahoituksen toiminnasta syntyviin kuluihin nähden etupainotteisesti, ja vuoden 2023 rahoituksen tammikuun maksuerästä puolet maksettiin jo vuoden 2022 joulukuun 1. päivänä. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt koron maksamista varten
9 000 000,00 euron ylitysoikeuden talousarviokohdalle 7 02 01, Korot kaupunginkanslian käytettäväksi 22.11.2023 § 271.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investointiosaan

Tulot
8 51 50 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Talousarviokohdalle ennakoidaan kertyvän vuonna 2023 vähäinen määrä irtaimen omaisuuden myyntituloja.

Ylitysoikeudet vuoden 2024 talousarvioon

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 15 540 000 euroa.

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

Kaupunginhallitus päätti 22.3.2021 § 215 myöntää yhteensä 9,7 miljoonan euron erillismäärärahan elinkeinopoliittisille erillishankkeille koronaepidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen. Hankekokonaisuuteen kuuluvat hankkeet toteutetaan vuosina 2021–2024. Käyttämättä jäävä määräraha, 3 949 575 euroa esitetään siirrettäväksi hankekokonaisuuden toteuttamiseen vuodelle 2024. Ylitystarve on 3 949 575 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.3.2021 § 225 valtion ja kaupungin välisen yhteistyösopimuksen, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö ja kaupunki olivat tehneet 24.3.2021 uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon edistämiseksi. Kaupungin pääomitus toteutuu tasatahtia valtion kanssa vuosina 2023–2026. Hankkeen käynnistyminen on viivästynyt, ja vuoden 2023 talousarvioon varattu pääomituserän määräraha, 2 000 000 euroa, esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024. Ylitystarve on 2 000 000 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 23.10.2023 § 613 sopimuksen Helsingin yliopiston Max Planck -instituutin tukemisesta vuosina 2023–2028. Kaupungin rahoitusosuus on 500 000 euroa, josta maksettiin 48 224 euroa vuonna 2023. Jäljellä olevaan rahoitusosuutta, 451 776 euroa vastaava määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024. Ylitystarve on 451 776 euroa.

Kaupunginhallitus myönsi 13.11.2023 679 § vuoden 2024 Tall Ships Races -purjehdustapahtuman järjestelykuluihin 1 900 000 euroa. Kaupunginkanslian viestintäosaston käytettäväksi osoitettu 185 000 euron määräraha tapahtuman brändityö-, markkinointi- ja viestintäkuluihin esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024. Ylitystarve on 185 000 euroa.

Pormestari myönsi 13.11.2023 108 § Leo Mechelin -hanketta varten 300 000 euron avustuksen kaupunginkanslian hallinto-osaston tiedonhallintoyksikön käytettäväksi. Vuoden 2023 aikana hankkeen menoja toteutui 75 000 euroa ja vuodelle 2024 siirrettäväksi esitettävä määräraha on 225 000 euroa.

Lisäksi kaupunginhallituksen käyttövaroista rahoitetaan mm. kaupungin viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä projektiluontoisia hankkeita, joihin on kaupunkistrategian toteuttamiseksi perusteltua varautua. Osa vuodelle 2023 suunnitelluista hankkeista on siirtynyt vuodelle 2024. Käyttämättä jääneistä määrärahoista tulisi myöntää ylitysoikeutena
4 628 649 euroa vuodelle 2024.

Ylitystarve on yhteensä 11 440 000 euroa.

1 40 01 Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian vuoden 2023 käytettävissä oleva määräraha oli 141,1 miljoonaa euroa, johon sisältyi strategiaosastolle myönnetyn 3 miljoonan euron ylitysoikeus. Määrärahasta jäi käyttämättä noin 13,2 miljoonaa euroa. Esitetystä ylitysoikeudesta 2,7 miljoonaa euroa kohdentuu digitalisaatio-ohjelman hankkeiden toteuttamiseen ja 1,4 miljoonaa euroa työllisyyspalvelujen vuodelle 2024 siirtyneisiin ICT-kehitystöihin ja hankintoihin, jotka liittyvät keskeisesti julkisten työvoimapalveluiden muutokseen (TE24). Valtiolta saatava rahoitus TE-palvelut 2024 -uudistukseen valmistautumista varten on jäämässä vuonna 2024 oletettua pienemmäksi.

Ylitystarve on yhteensä 4 100 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

Talousarviokohdalta 7 02 01 Korot, kaupunginkanslian käytettäväksi jää vuonna 2023 käyttämättä noin 1,2 miljoonan euron menomääräraha. Vastaava summa esitetään myönnettäväksi ylitysoikeudeksi vuodelle 2024. Ylitysoikeudella varaudutaan kaupungin sisäisille lähetetileille, erityisesti sotepe-toimialalle hyvitettävien korkojen toteutumiseen ennakoitua suurempana.

Ylitystarve on 1 200 000 euroa.

Rahoitusosa

Talousarviokohdalta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi jäi lainoitettavien hankkeiden ajoituksellisista syistä, viivästymisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä vuonna 2023 lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyttämättä. Myönnettyjen lainojen nostoja sekä kaupungin konserniyhteisöjen ja sopimuskoulujen mahdollista muuta lainoittamista varten tarvittavat ylitysoikeudet ovat talousarvion alakohdittain seuraavat:

9 01 02 01 Lainojen myöntäminen kouluille

Varaudutaan sopimuskoulujen hankkeiden lainoittamiseen 35 136 000 eurolla.

Määrärahalla varaudutaan Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy:lle (Khs 20.9.2021, 655 §) myönnetyn 11 750 000 euron lainan nostamattoman 7 978 488 euron osan nostoon, Oulunkylän Yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle myönnettyjen yhteensä 4 270 000 euron lainojen (Khs 20.6.2022, 481 § ja Khs 12.12.2022, 870 §) nostamattomien yhteensä 2 067 304 euron osien nostoon, Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr:lle (Khs 28.6.2021, 502 § ja Khs 11.4.2022, 274 §) myönnetyn 10 930 000 euron lainan nostamattoman 10 212 272 euron osan nostoon, Munkkiniemen koulutussäätiö sr:lle (Khs 13.3.2023, 170 §) myönnetyn
11 795 000 euron lainan nostamattoman 7 477 239 euron osan nostoon sekä 7 400 697 euron määrällä muihin yksityisten opetuksen järjestäjien ennakoituihin lainatarpeisiin.

9 01 02 04, Lainat sosiaaliseen asuntotuotantoon

Oranssi Asunnot Oy:n peruskorjaushanketta varten (Khs 26.6.2023, 443 §) myönnetyn 239 000 euron lainan nostamattoman 149 000 euron osan nostotarve siirtyi vuodelle 2024.

9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille

Varaudutaan kaupungin konserniyhteisöjen lainoittamiseen yhteensä 55 247 000 eurolla.

Määrärahalla varaudutaan Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:lle myönnetyn 2 600 000 euron lainan (Khs 5.10.2020, 626 §) nostamattoman 700 000 euron osan nostoon, Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy:lle myönnetyn 7 000 000 euron lainan (Khs 11.9.2023, 543 §) nostamattoman 3 000 000 euron osan nostoon, Urheiluhallit Oy:lle myönnetyn 31 547 000 euron lainan (Khs 4.12.2023, 734 §) nostoon sekä
20 000 000 euron määrällä muihin konserniyhteisöjen ennakoituihin muihin lainatarpeisiin.

9 01 02 35 Lainat vapaapalokunnille

Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry:lle myönnetyn 2 400 000 euron lainan (Khs 27.9.2021, 699 §) nostamattoman 150 000 euron osan nostotarve on siirtynyt vuodelle 2024.

Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 90 682 000 euroa.

Stäng

Detta beslut publicerades 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Mer information fås av

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36279

mauno.ronkko@hel.fi