Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, tietosuojavastaava, työavain KANSLIA-07-6-23

HEL 2023-015955
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 91 §

Tietosuojavastaavan virkaan ottaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa oikeustieteen maisteri Sofia Kallion tietosuojavastaavan virkaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tietosuojavastaavan virka

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan tietosuojavastaavan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus on 13.11.2023 § 648 merkinnyt tiedoksi kaupunginkanslian tietosuojavastaavan eroilmoituksen virasta 1.12.2023 lukien ja samalla kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi tietosuojavastaavan hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävän hoitaminen edellyttää hakijalta yleisen tietosuojalainsäädännön vahvaa osaamista ja soveltamiskokemusta sekä kaupunkia velvoittavan toimialakohtaisen tietosuojalainsäädännön ja julkisen hallinnon yleislainsäädännön tuntemusta. Lisäksi todettiin, että tehtävän hoitaminen edellyttää johtamisvalmiuksia, näyttöä ja kokemusta digitaalisista hankkeista sekä kykyä nopeaan tiedonhankintaan. Valittavan tulee olla yhteistyökykyinen ja hänellä tulee olla kykyä selkeään ja ymmärrettävään viestintään sekä vaikuttavaan vuorovaikutukseen. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä onnistumisessa hakijaa auttaa ennakoivuus ja näkemyksellisyys johtaessaan ihmisiä, asioita ja prosesseja. Eduksi luetaan kokemus toimimisesta vastaavanlaisissa tai muutoin soveltuvissa tehtävissä erilaisissa organisaatioissa sekä kokemus kaupunkiorganisaatiosta.

Tietosuojavastaavan virka oli julkisesti haettavana 30.11.2023.-18.12.2023. Hakijoiden määrän vähäisyyden vuoksi hakuaikaa jatkettiin 2.1.2024 saakka. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla, Joblyssa, Duunitorilla, Oikotiellä, Helsingin kaupungin LinkedIn työpaikoissa sekä Juristirekrytointi -palvelussa. Rekrytoinnin markkinoinnissa käytettiin myös Duunitorin tehokampanjaa, Helsingin Sanomien diginostoa sekä Kuntarekryn laajennettua rekrytointi-ilmoitusta. Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö MPS:n suorahakupalvelua.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kaupunginhallituksen päätöksen 26.6.2017 § 701 mukaan viran kelpoisuusvaatimukset ovat ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tietosuojavastaavan tehtäväkohtainen palkka on 6.358,35 euroa kuukaudessa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 16 henkilöä, joista sittemmin kaksi hakijaa on perunut hakemuksensa. Hakijoista 12 täytti viran kelpoisuusehdot tutkinnon osalta. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin 9-11.1.2024 välisenä aikana. Haastatteluun kutsuttiin hakemusten pohjalta seitsemän hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta sopivinta kokemusta ja näyttöjä tietosuojavastaavan tehtävässä vaadittavan lainsäädännön osaamisesta, kuten yleisestä tietosuojalainsäädännöstä. Ennen ensimmäistä haastattelukierrosta haastatteluun kutsutut hakijat suorittivat aikarajoitetun (30 min) hakijan substanssiosaamista ja paineensietokykyä sekä viestinnän selkeyttä ja ymmärrettävyyttä kartoittavan ennakkotehtävän.

Ensimmäisellä haastattelukierroksella haastattelijoina toimivat kaupunginkanslian hallinto-osaston oikeuspalveluista kaupunginlakimies Jenni Rope ja johtava kaupunginasiamies Toni Mäki sekä kaupunginkanslian henkilöstöosastolta rekrytoinnin asiantuntija Susanna Laakkonen. Ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin hakijat **********

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on hyvää osaamista ja näyttöjä tietosuojavastaavan tehtävässä vaadittavan yleisen tietosuojalainsäädännön soveltamisesta sekä jonkin verran kaupunkia velvoittavan toimialakohtaisen tietosuojalainsäädännön tuntemusta. Julkisen hallinnon yleislainsäädännön tuntemusta hänellä ei juurikaan ole. Lisäksi hänellä on kokemusta tietosuojalainsäädännön alan tehtävistä yksityiseltä sektorilta seitsemän vuoden ajalta, kuten konsulttialan yrityksistä. Muuta juridista työkokemusta hänellä on näiden lisäksi lähes kahden vuoden ajalta. Lisäksi ********** on osoittanut johtamisvalmiuksia haastatteluvastausten ja aiemman kokemuksensa perusteella.

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on vahvaa ja monipuolista osaamista tietosuojavastaavan tehtävässä vaadittavasta yleisestä tietosuojalainsäädännöstä ja kaupunkia velvoittavan toimialakohtaisen tietosuojalainsäädännön sekä julkisen hallinnon yleislainsäädännön tuntemusta. Lisäksi hänellä on kokemusta tietosuojalainsäädännön alan tehtävistä reilun kuuden vuoden ajalta kuntasektorilta sekä ********** on tuonut esille johtamisvalmiuksiaan haastatteluvastausten perusteella.

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on osaamista tietosuojavastaavan tehtävässä vaadittavasta yleisestä tietosuojalainsäädännöstä sekä hyvää julkisen hallinnon yleislainsäädännön tuntemusta. Hänellä on jonkin verran kaupunkia velvoittavan toimialakohtaisen tietosuojalainsäädännön tuntemusta. Lisäksi hänellä on kokemusta tietosuojalainsäädännön alan tehtävistä valtiosektorilta, ********** on osoittanut johtamisvalmiuksia haastatteluvastausten ja aiemman kokemuksensa perusteella.

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on vahvaa ja monipuolista osaamista tietosuojavastaavan tehtävässä vaadittavasta yleisestä tietosuojalainsäädännöstä sekä hyvää kaupunkia velvoittavan toimialakohtaisen tietosuojalainsäädännön ja hyvää julkisen hallinnon yleislainsäädännön. Hänellä on vahvaa kokemusta erilaisista tietosuojalainsäädännön alan tehtävistä julkisella sekä yksityisellä sektorilla noin kahdeksan vuoden ajalta sekä aiempaa kokemusta työskentelystä kuntasektorilla. Muuta juridista työkokemusta hänellä on noin neljä vuotta. ********** on osoittanut johtamisvalmiuksia ja näkemyksiään esihenkilötyöhön haastatteluvastausten avulla.

Sofia Kallio on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2020. Kallio on suorittanut tietosuojan CIPP/E-sertifikaatin (Certified Information Privacy Professional/Europe) vuonna 2021. Hän on työskennellyt vuodesta 2021 tietosuojavastaavana Rikosseuraamuslaitoksella. Aiemmin Kallio on työskennellyt tietosuoja-asiantuntijana Opsec Oy:lla vuosina 2020–2021, harjoittelijana Euroopan oikeusasiamiehellä vuosina 2019–2020 sekä lakimiesharjoittelijana Avaus Marketing Innovations Oy:lla vuosina 2018–2019 vastaten muun muassa yrityksen GDPR-projektista ja tietosuoja-asioissa kouluttamisesta.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Sofia Kalliolla on vahvaa ja monipuolista osaamista tietosuojavastaavan tehtävässä vaadittavasta yleisestä tietosuojalainsäädännöstä sekä kaupunkia velvoittavan toimialakohtaisen tietosuojalainsäädännön tuntemusta ja julkisen hallinnon yleislainsäädännön hyvää tuntemusta. Lisäksi hänellä on vahvaa kokemusta erilaisista tietosuojalainsäädännön alan tehtävistä noin viiden vuoden ajalta yksityiseltä- ja valtiosektorilta. Hän on tuonut esille haastatteluvastaustensa kautta monipuolisia toimintamalleja erilaisiin johtamistilanteisiin ja osoittanut hyviä valmiuksia esihenkilötyöhön.

********** arvioitiin haastatteluvastausten sekä ennakkotehtävään saatujen vastausten perusteella olevan vahvin yleisen tietosuojalainsäädännön osaaminen ja soveltamiskokemus. Lisäksi ********** arvioitiin olevan vahvin ja riittävä kaupunkia velvoittavan toimialakohtaisen tietosuojalainsäädännön sekä julkisen hallinnon yleislainsäädännön tuntemus. Kaikilla haastatelluilla hakijoilla arvioitiin haastattelujen perusteella olevan johtamisvalmiuksia. Hakijoista ********** arvioitiin haastatteluvastausten perusteella olevan parhaat valmiudet ja kyvyt vaativaan asiantuntijan sekä tiimin esihenkilötehtävään. Lisäksi heillä nähtiin olevan hyvää kokemusta ja näyttöä toimimisesta vastaavanlaisissa tai muutoin soveltuvissa tehtävissä erilaisissa organisaatioissa. Näin ollen henkilöarviointeihin kutsuttiin haastattelujen jälkeen **********

Henkilöarvioinnit suoritti konsulttiyhtiö MPS ajalla 11.1-19.1.2024.

Jatkoon valittuja hakijoita haastattelivat 22.1-24.1.2024 kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula, kaupunginlakimies Jenni Rope ja johtava kaupunginasiamies Toni Mäki sekä rekrytoinnin asiantuntija Susanna Laakkonen.

Arviointi

Tietosuojavastaava ohjaa ja kehittää tietosuoja-asioita Helsingin kaupunkiorganisaatiossa sekä huolehtii tietosuoja-asetuksen mukaisista tehtävistä. Hän työskentelee ainutlaatuisella näköalapaikalla Suomen pääkaupungin palveluksessa kaupunkiorganisaation tietosuoja-asioiden kehityksen kärjessä.

Lopullinen vertailu suoritettiin kolmen kärkihakijan ********** ja Kallion välillä.

Tietosuojavastaava toimii Helsingin kaupungin sisäisenä asiantuntijana, joka seuraa henkilötietojen käsittelyä ja auttaa yhdessä tiiminsä kanssa Helsingin kaupunkiorganisaatiota tietosuojasäännösten noudattamisessa. Hän toimii kaupunkitasoisen tietosuojatyöryhmän puheenjohtajana sekä erilaisissa kaupungin työryhmissä tietosuojan edustajana. Tietosuojavastaavan tehtävän menestyksekkään hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittava henkilö on tietosuojan kokenut erityisasiantuntija.

********** ja Kalliolla arvioidaan kullakin olevan vahva ja monipuolinen yleisen tietosuojalainsäädännön tuntemus. Heistä kukin on hoitanut menestyksekkäästi vaativia tietosuojalainsäädännön soveltamistehtäviä. Niin ********** kuin Kalliolla on tehtävässä edellytettyä kaupunkia velvoittavan toimialakohtaisen tietosuojalainsäädännön tuntemusta. Hakijoista Kalliolla ei ole työkokemusta kuntasektorilta, kuten ********** mutta Kallio on nykyisessä tehtävässään tietosuojavastaavana hoitanut muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojalainsäädäntöön liittyviä tehtäviä. ********** toimialakohtaisen tietosuojalainsäädännön osaaminen voidaan arvioida hakijoista monipuolisimmaksi. Niin ********** kuin Kalliolla on julkisyhteisöjä koskevan työkokemuksen kautta hankittua julkisen hallinnon yleislainsäädännön tuntemusta. ********** ja Kallion haettavan tehtävän kannalta merkityksellinen julkisen hallinnon yleislainsäädännön tuntemus voidaan arvioida ********** vahvemmaksi. Kaikkia kolmea kärkihakijaa yhdistää vahva ja monipuolinen yleisen tietosuojalainsäädännön osaaminen ja soveltamiskokemus. Heitä voidaan pitää tietosuojalainsäädännön vahvoina erityisasiantuntijoina. Hakijoista ********** ja Kallion eduksi voidaan erityisesti lukea heidän työkokemuksensa tietosuojavastaavana toimimisesta, mistä ********** on puolentoista vuoden kokemus ja Kalliolla yli kahden vuoden kokemus.

On tärkeää, että valittavalla tietosuojavastaavalla on hyvää kokemusta ja näyttöä toimimisesta tietosuoja-alan tehtävissä vastaavanlaisissa tai muutoin soveltuvissa organisaatioissa. Lisäksi hänellä tulee olla näyttöä ja kokemusta digitaalisista hankkeista. Kaikilla kärkihakijoilla on vahvaa kokemusta ja näyttöä toimimisesta tietosuoja-alan tehtävissä vastaavanlaisissa tai muutoin soveltuvissa organisaatioissa.

********** on jonkin verran kokemusta ja näyttöä digitaalisista hankkeista, sillä hän on aiemmassa tehtävässään ********** on monipuolista kokemusta erilaisista digitaalisista hankkeista tietosuoja-asioiden osalta muun muassa laskutuksen automatisointiin, eri palveluiden robotisaation hyödyntämiseen, sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankintaan ja käyttöönottoon liittyen. Toimiessaan ********** on lisäksi neuvonut muun muassa datastrategian mukaisissa digihankkeissa ja tietojärjestelmien hankinta- ja käyttöönottovaiheissa. Sofia Kalliolla on monipuolista kokemusta digitaalisista hankkeista, sillä hän on nykyisessä sekä edellisessä tehtävässään ollut mukana useissa digitaalisten hankkeiden projekteissa, joissa hän on neuvonut tietosuojan vaikutustenarviointien tekemisessä sekä antanut muuta asiantuntija-apua tietosuojakysymyksissä. Kallio on osallistunut tietosuoja-asioiden neuvontaan muun muassa asianhallintajärjestelmän, erilaisten turvatekniikkajärjestelmien sekä opiskelija- ja asiakastietojärjestelmien käyttöönottoon tarkoitetuissa projekteissa. Lisäksi hän on ollut mukana arvioimassa mahdollisuuksia pilvisiirtymään ja neuvonut pilvisiirtymää koskevissa tietosuojan vaikutustenarvioinneissa. Voidaan katsoa, että ********** ja Kalliolla on monipuolisempaa ja vahvempaa kokemusta ja näyttöä digitaalisista hankkeista kuin **********

Tietosuojavastaava johtaa tietosuojan asiantuntijoista koostuvaa tiimiä ja auttaa yhdessä tiiminsä kanssa Helsingin kaupunkiorganisaatiota tietosuojasäännösten noudattamisessa. Tietosuojavastaava toimii kaupunkitasoisen tietosuojatyöryhmän puheenjohtajana sekä erilaisissa kaupungin työryhmissä tietosuojan edustajana johtaen niin ihmisiä, asioita kuin prosessejakin. On tärkeää, että valittavalla tietosuojavastaavalla on johtamisvalmiuksia asiantuntijatiimin johtamiseen ja ohjaamiseen sekä osoitettuja toimintamalleja ennakoivuuteen liittyen.

Rekrytointiprosessin aikana ********** on tuonut esille johtamisvalmiuksien osalta tehtäväkeskeisen tyylin ja ohjaavan otteen. Hänellä nähdään valmiuksia ratkoa asioita päättäväisellä tyylillä. ********** vahvuutena nähdään valmiudet ylläpitää prosesseja selkeästi ja johdonmukaisesti. Ennakoivuus on näkynyt ********** työuralla muun muassa sen huomioimisena, miten asiat vaikuttavat muiden henkilöiden työtilanteeseen tai arvioimalla, mitä jostakin yksittäisestä valinnasta organisaatiolle voi seurata. ********** on osoittanut johtamisvalmiuksia enemmän tehtäväorientoituneella, lähestyttävällä ja vastavuoroisella tyylillä. Hänen valmiuksissaan nähdään lisäksi jämäkkyyttä ja kykyä puuttua epäkohtiin ajoissa. ********** on osoittanut painottavansa ennakoivien työtapojen osuutta tietosuojavastaavan tehtävässä muun muassa ennaltaehkäisevän työn ja lainmukaisuuden valvontaan ja tietoturvaloukkausten hoitamiseen liittyvien asioiden kannalta. Sofia Kallio on osoittanut panostavansa hyvän ilmapiirin luomiseen ja hänen toiminnassaan yhdistyy valmius innostaa ja aktivoida sekä kyky suhtautua vastaanottavaisella tavalla uusiin asioihin ja mahdollisuuksiin. Kallion vahvuutena nähdään johtamisvalmiuksien osalta ihmisorientoitunut ja yksilöllistä tukea tarjoava toimintatyyli. Hän näkee ennakoivuuden tärkeänä osana tietosuojavastaavan tehtävää ja on osoittanut myös hahmottavansa vahvasti tietosuojan kokonaisuutta sekä tuonut esiin tietosuojan tilan kehittymisestä yleisemmällä tasolla huolehtimisen tärkeyden. Kallio on tuonut monipuolisesti esille erilaisten toimintamallien hyödyntämistä ennakoivasti tietosuojavastaavan tehtävässä.

Tietosuojavastaavalla tulee olla kykyä selkeään ja ymmärrettävään viestintään ja vaikuttavaan vuorovaikutukseen. Lisäksi hänen tulee olla yhteistyökykyinen tietosuojan erityisasiantuntija, jossa yhdistyy näkemyksellisyys ja ennakoivuus. Kaikki kärkihakijat ovat rekrytointiprosessin aikana osoittaneet olevansa yhteistyötaitoisia tietosuojan erityisasiantuntijoita, mutta heidän vahvuusalueensa yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa ovat erilaiset.

********** vuorovaikutustyyli on näyttäytynyt rekrytointiprosessin aikana asiakeskeisenä ja asiallisena ja tätä kautta hänet nähdään varmaotteisena viestijänä. ********** vahvuutena nähdään hänen vuorovaikutus- ja viestintätaitonsa ja hän muun muassa perustelee näkökantansa laajasti ja asiantuntevasti, kohteliaalla tyylillä. Rekrytointiprosessin aikana ********** on osoittanut, että hänen vahvuutenaan ovat vahvat vuorovaikutustaidot. ********** nähdään avoimena ja aktiivisena viestijänä ja hän on osoittanut hyödyntävänsä viestintätilanteissa monipuolisesti erilaisia keinoja edistääkseen näkemyksiään. Sofia Kallio on näyttäytynyt prosessin aikana vuorovaikutukseltaan taitavana, helposti lähestyttävänä ja innostavana. Hänen vahvuuksinaan nähdään ihmisläheinen, rakentava ja konsensushakuinen tapa edistää asioita ja kyky viestiä erittäin selkeästi, ytimekkäästi ja ymmärrettävästi.

Tietosuojavastaavan työn kannalta kärkihakijoista ********** ja Kallion viestintätaidot arvioidaan vahvempina kuin ********** Kaikki kärkihakijat ovat osoittaneet esimerkkien avulla valmiuksiaan johtajana ja siten edellytyksiä mahdollistaa myönteistä henkeä organisaatiossa. Lisäksi kaikki kärkihakijat ovat osoittaneet yhteistyökykyisyyttä ja kykyä tehdä vaativaakin sidosryhmäyhteistyötä. He ovat myös kohdanneet työssään paineisia tilanteita, kuten haastavia priorisointeja aikapaineisissa toimeksiannoissa ja kyenneet toimimaan niissä onnistuneesti.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista Sofia Kalliolla on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä ihmisläheisellä, tavoitteisiin sitoutuvalla ja laatuhakuisuuteen tähtäävällä johtamisotteellaan. Hänessä yhdistyy tehtävässä edellytetty tietosuojan erityisasiantuntijuus ja vahva asiaosaaminen aikaansaavaan ja innostavaan työskentelyotteeseen. Tietosuojavastaavalta haettiin ennakoivuutta ja näkemyksellisyyttä, ja Kallion vakuuttavat ajatukset tietosuojatyön kehittämisestä osoittavat kykyä luovaan ja suuntaa näyttävään johtamiseen. Hänen valintaansa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuotu vahva kokemus tietosuoja-alan tehtävistä, kokemus tietosuojavastaavana toimimisesta, kyseessä olevan tehtävän kannalta erinomaiset valmiudet esihenkilötyöhön ja vahva yhteistyöhakuisuus. Kalliolla on myös erinomaiset vuorovaikutustaidot ja kykyä innostaa henkilöstöä ja sidosryhmiä toimimaan tavoitteiden mukaisesti, minkä katsotaan hyödyttävän tietosuoja-asioiden johtamista ja kehittämistä koko kaupunkiorganisaation kannalta suotuisaan suuntaan.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Lisäksi toimielimen jäsenillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Stäng

Detta beslut publicerades 16.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen@hel.fi

Bilagor

1. Hakijaluettelo
2. Hakijayhteenveto
3. Hakemukset

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.