Tonttivaraus, Y-tonttien varaaminen eri puolelta Helsinkiä tehostetun palveluasumisen hankkeiden suunnittelua varten, Kymp / Asuntotuotanto

HEL 2023-016039
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 127 §

Y-tonttien varaaminen kaupungin asuntotuotantopalvelulle tehostetun palveluasumisen hankkeiden suunnittelua varten

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus varaa kaupungin asuntotuotantopalvelulle (Att) tehostetun palveluasumisen hankkeiden suunnittelua varten seuraavat tontit:

 • (YS) 34136/3 (Pakila, Länsi-Pakila) Lähdepolku 5
 • (YS) 38112/18 (Malmi, Ylä-Malmi) Heinäpellonpolku 4
 • (YL) 39244/8 (Tapanila, Tapaninkylä) Aapontie 16
 • (Y) 40122/3 (Suutarila, Tapulikaupunki) Palovartijantie 19
 • (AYS) 40178/4 (Suutarila, Siltamäki) Pertunpellontie 5
 • (YS) 41136/1 (Suurmetsä, Heikinlaakso) Nummitie 14
 • (YOS) 41257/2 (Suurmetsä, Puistola) Mehiläistie 6-8

Varaus on voimassa 31.12.2026 saakka.

Varauksessa noudatetaan liitteen 4 mukaisia erityisiä varausehtoja, liitteen 5 mukaisia yleisiä varausehtoja, liitteen 6 mukaista kaupungin ilmoitusta maaperän puhtaudesta sekä liitteen 7 mukaista toimintaohjetta "kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut (15.10.2021)"

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Yleistä tontinvarausesityksestä

Vuoden 2023 alusta toteutuneen sote-uudistuksen myötä ryhmäkotihankkeiden ja asumispalvelujen tarve on kasvanut ja asiakkaiden palvelutarpeet ovat nopeasti muuttuneet, minkä vuoksi tarvitaan nopealla aikataululla sopivia tontteja kaupungin omana toimintana toteutettavaan tehostettuun palveluasumiseen. Kaavallisesti ja tontin muilta ominaisuuksiltaan sopivia tontteja tehostettuun palveluasumiseen on kartoitettu yhdessä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asemakaavoitus-palvelun ja rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden kanssa.

Tontteja on löydetty yhteensä seitsemän ja ne sijaitsevat Länsi-Pakilassa, Ylä-Malmilla, Tapaninkylässä, Tapulikaupungissa, Siltamäessä, Heikinlaaksossa ja Puistolassa. Nyt varattaviksi esitettävät tontit kattavat noin 70 paikkaa (45 aikuisten paikkaa sekä 28 lasten ja nuorten paikkaa). Lähivuosina tarvitaan vielä lisää tontteja.

Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmässä hyväksyttiin 17.1.2022 vaativan tason tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ryhmäkotien tarvekuvaus. Tarvekuvauksen perusteella tehostetun palveluasumisen paikkoja tarvitaan Helsinkiin alustavan arvion mukaan nykyisten käynnissä olevien hankkeiden lisäksi lähivuosina noin 100 paikkaa sisältäen sekä aikuisten (75 paikkaa) että lasten ja nuorten (28 paikkaa) asumistarpeet.

Hankkeiden katsotaan olevan kiireellisiä, koska vuoden 2023 alusta toteutuneen sote-uudistuksen vuoksi vammaistyöllä on merkittävä tarve kehittää ja lisätä kaupungin omana toimintana toteutettavaa erityisen vaativaa asumispalvelua nopealla aikataululla. Sote-uudistuksen myötä nykyiset kehitysvammaisten erityishuoltopiirit on lakkautettu ja palveluiden järjestäminen on siirtynyt hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Tämän takia ulkopaikkakunnalla olevat asumisyksiköt siirtyvät Helsingin kaupungille. Myös hyvinvointialueen on itse tuotettava riittävä määrä palveluja.

Varattavat tontit sijaitsevat seuraavissa kaupunginosissa ja seuraavilla alueilla:

 • 34. Pakila, Länsi-Pakila
 • 38. Malmi, Ylä-Malmi
 • 39. Tapanila, Tapaninkylä
 • 40. Suutarila, Tapulikaupunki
 • 40. Suutarila, Siltamäki
 • 41. Suurmetsä, Heikinlaakso
 • 41. Suurmetsä, Puistola

Varattaville tonteille suunniteltavin hankkein on mahdollista kattaa noin 70 paikkaa (45 aikuisten paikkaa sekä 28 lasten ja nuorten paikkaa) tehostetun palveluasumisen arvioidusta paikkatarpeesta.

Varattavat tontit arvioidaan pääsääntöisesti rakentamiskelpoisiksi varausaikana eli noin kolmen vuoden kuluessa. Nyt varattavilla tonteilla on lainvoimaiset asemakaavat.

Varattavien tonttien sijainti- ja kaavakartat ovat liitteissä 1, 2 ja 3.

Hankkeen kuvaus

Hankkeet ovat uudisrakennushankkeita, jotka rakennetaan valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ohjeistuksen mukaan. Asiakasryhminä ovat lapset ja nuoret sekä aikuiset kehitysvammaiset tai autisminkirjon asiakkaat. Lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) kohteisiin voidaan toteuttaa enintään seitsemän asuntoa. Aikuisten kohteet saavat olla enintään viidentoista asukkaan ryhmäkoteja. Hankkeet rahoitetaan ARA:n korkotukilainalla ja erityisasumisen investointiavustuksella.

Asukkailla on omat asunnot, mutta palvelun tarve vaihtelee asiakaskohtaisesti. Aikuisten ryhmäkodeissa asukkaat jakautuvat kolmeen pienkotiin, joihin sisältyy asuntojen lisäksi yhteis- ja aputiloja yhteisöllistä asumista varten sekä henkilökunnan käytössä olevat työ- ja sosiaalitilat. Asumispalvelu on ympärivuorokautista.

Ryhmäkotien asukkaat tarvitsevat aidatun piha-alueen, jossa voidaan ohjattua ulkoilua turvallisesti toteuttaa. Hankkeissa huomioidaan myös riittävät saatto- ja kuljetusliikenteen vaatimat tilat.

Hallinta- ja rahoitusmuoto

Tonteille toteutetaan valtion tukemia (pitkä korkotuki), vaativan tason tukea tarvitseville kehitysvammaisille suunnattuja vuokra-asuntoja.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tonttien varaaminen

Kaupunginhallitus on 1.4.2019, 220 § hyväksynyt tontinluovutusta koskevat linjaukset sekä niitä tarkentavat soveltamisohjeet. Linjausten mukaisesti kaupunki varaa asuntotontit pääasiassa julkisten hakujen ja kilpailujen kautta. Soveltamisohjeiden kohdan 2.5 "Asuntotonttien suoravaraukset" mukaan kaupunki voi tapauskohtaisesti arvioitavin erityisin perustein varata yksittäisiä asuntotontteja ilman julkista hakua tai kilpailua asuntotuotantoon. Suoravarauksen edellytykset voivat olla olemassa esimerkiksi silloin, jos tontti varataan säänneltyyn asuntotuotantoon ja hankkeen toteuttamisella on kiire ja jos tontti varataan asuntotuotanto-palvelulle.

Varausesitys on valmisteltu yhteistyössä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asemakaavoitus-palvelun ja rakennukset ja yleiset alueet-palvelukokonaisuuden kanssa. Varaus toteuttaa kaupunkistrategiaa ja asuntopoliittisia tavoitteita. Varaus toteuttaa myös asuntotonttien suoravaraukselle asetetut kaupungin ko. alueelle asettamat asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa koskevat tavoitteet.

Varausehdot

Tontinvarauksessa noudatetaan liitteenä 3 olevia erityisiä varausehtoja, kaupungin tavanomaisia tontinvarausehtoja sekä kulloinkin voimassa olevaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun kaupungin tonttien rakennuttajille laatimaa toimintaohjetta "Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut" (15.10.2021).

Tontin myöhempi luovuttaminen

Varattavat tontit on tarkoitus myöhemmin luovuttaa kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § päättämien asuntotonttien luovutusta koskevien linjausten mukaisesti vuokraamalla pitkäaikaisesti.

Tontin markkina-arvon määrittäminen perustuu puolueettoman arvioijan laatimaan erilliseen selvitykseen tai puolueettoman arvioijan hyväksymään hinnoittelumalliin. Valtion tukemassa asuntotuotannossa tontin markkinaehtoisesta maanvuokrasta myönnetään ARA:n edellyttämä huojennus, joka on määräaikainen ja voimassa niin kauan kuin tontille toteutettavien asuntojen huoneenvuokran tai asumisoikeusvastikkeen määrittämisessä noudatetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaista omakustannusperiaatetta. Edellä mainittu valtion tukemille hankkeille myönnettävä huojennus koskee ns. pitkällä korkotuella toteutettavia hankkeita.

Att:lle säänneltyyn tuotantoon varattavien tonttien markkina-arvo on noin 7,8 milj. euroa ja pääoma-arvo säänneltyyn tuotantoon luovutettuna arviolta noin 5,6 milj. euroa. Tällöin kaupungin subvention määräksi voidaan arvioida noin 2,2 milj. euroa.

Tontin vuokrausperiaatteet tullaan vahvistamaan tontin pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen laadinnan yhteydessä. Tonttia koskevat yksityiskohtaiset luovutusehdot vahvistetaan maanvuokrasopimuksen hyväksymisen yhteydessä noudattaen kaupungin käyttämiä asuntotonttien ja asumista palvelevien tonttien yleisiä luovutusperiaatteita.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 30.01.2024 § 62

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden asuntotuotanto-palvelulle (Att) varataan tehostetun palveluasumisen hankkeiden suunnittelua varten 31.12.2026 saakka liitteiden 4-7 mukaisin ehdoin seuraavat tontit:

 • (YS) 34136/3 (Pakila, Länsi-Pakila) Lähdepolku 5
 • (YS) 38112/18 (Malmi, Ylä-Malmi) Heinäpellonpolku 4
 • (YL) 39244/8 (Tapanila, Tapaninkylä) Aapontie 16
 • (Y) 40122/3 (Suutarila, Tapulikaupunki) Palovartijantie 19
 • (AYS) 40178/4 (Suutarila, Siltamäki) Pertunpellontie 5
 • (YS) 41136/1 (Suurmetsä, Heikinlaakso) Nummitie 14
 • (YOS) 41257/2 (Suurmetsä, Puistola) Mehiläistie 6-8
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Marja Hannikainen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 52178

marja.hannikainen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 14.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi