Kokoonpanon muutos, Helsingin käräjäoikeuden lautamiehet, eroaminen

HEL 2023-016090
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 100 §

V 13.3.2024, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee Niko Laitisen käräjäoikeuden lautamieheksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto valitsi 8.9.2021 § 267 Erkki Karinojan (PS) käräjäoikeuden lautamieheksi.

Helsingin käräjäoikeus on 19.12.2023 antamallaan päätöksellä myöntänyt Erkki Karinojalle eron lautamiehen tehtävästä.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Stäng

Detta beslut publicerades 06.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Mer information fås av

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi