Virkasuhteen täyttäminen, Pihlajamäen ala-asteen koulu, päätoiminen tuntiopettaja, työavain KASKO-01-1815-23

HEL 2023-016179
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Virkasuhteen täyttäminen, Pihlajamäen ala-asteen koulu, päätoiminen tuntiopettaja, työavain KASKO-01-1815-23

Rektor

Päätös

Rehtori päätti ottaa Pihlajamäen ala-asteen kouluun sijoitettuun luokanopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävään määräajaksi 8.8. – 30.6.2024 **********

Tehtävään valitulle määrätään koeaika. Lisäksi hänen tulee esittää ote rikosrekisteristä.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana 15.-29.11.2023 välisen ajan Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Hakemuksia saapui 11 kpl.

Tehtävän kelpoisuusvaatimus on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa 1998/986. Yksi hakija täytti kelpoisuusehdot.

Perustuslain 125§:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat tai-to, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa. Yksi perui haastatteluun tulonsa. Haastattelut suoritettiin 28.11.2023. Haastattelijoina toimivat rehtori ********** sekä apulaisrehtori **********

**********

**********

Hakuilmoituksessa mainittiin, että opetettavana on pääosin 2.-luokan ryhmä. Tehtävään sisältyy liikunnan opetusta kolmelle ryhmälle, sekä 6. lk:n yhteiskuntaoppi yhdelle ryhmälle. Kakkosluokkalaisille opettaja opettaa englannin kieltä.

**********

Rehtori katsoo, että käytettävissä olevista hakijoista parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on ********** Alkuopetuksessa opettajalla on oltava hyvä suomen kielen taito.

Hakijoista rehtori on valinnut haettavana olleeseen luokanopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävään määräajaksi hakemusten ja haastattelujen perusteella soveltuvimmaksi katsomansa hakijan.

Ote pöytäkirjasta annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 29.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Tomi Ojanen, rehtori, puhelin: 09 310 82956

tomi.ojanen@hel.fi

Beslutsfattare

Tomi Ojanen
rehtori