Hankinta, moninaisuuden lähtötilanneanalyysia käsittelevät työpajat eri kulttuuripalvelujen yksiköissä – fasilitoinnin ja raportoinnin palvelu

HEL 2023-016187
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Hankinta, moninaisuuden lähtötilanneanalyysia käsittelevät työpajat eri kulttuuripalvelujen yksiköissä – fasilitoinnin ja raportoinnin palvelu

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti, että Moninaisuuden lähtötilanneanalyysia käsittelevät työpajat eri kulttuuripalvelujen yksiköissä – fasilitoinnin ja raportoinnin palvelun hankintaan tehdään Helsingin kaupungin johdon konsultointipalvelua koskevan hankintasopimuksen H052-22 / HEL 2022-007916 puitesopimukseen kuuluvalta palveluntuottajalta Futurice Oy:ltä.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään 29 000 euroa.

Sopimuskausi on 1.1.2024–15.06.2024.

Päätöksen perustelut

Palvelu on päätetty tehdä suoraan Helsingin kaupungin johdon konsultointipalvelua koskevan hankintasopimuksen H052-22 / HEL 2022-007916 puitesopimukseen kuuluvalta palveluntuottajalta Futurice Oy:ltä.

Kulttuuripalvelukokonaisuus on palvelustrategiassaan määritellyt moninaisuuden edistämisen yhdeksi keskeiseksi palvelukokonaisuuden yhteiseksi tavoitteeksi osana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamista.

Futurice Oy on toteuttanut keväällä 2023 lähtötilanneanalyysin aiheesta moninaisuus Helsingin kulttuuripalvelujen nykyisessä ohjelmatarjonnassa. Tämä selvitys on pohja tulevalle toimeksiannolle. Futurice Oy:llä on laaja-alainen ja syvällinen toimialatuntemus ja kulttuuripalveluiden temaattinen tuntemus, erityisesti liittyen moninaisuusasioihin.

Futurice Oy on myös tehnyt pitkää ja laaja-alaista yhteistyötä kaupungin kanssa, esimerkiksi Loukkaavan kohtelun vastaisen toimintaohjeen sekä yhdenvertaisen viestinnän ohjeistuksen selkeyttämisessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sekä MyHelsinki.fi:n saavutettavuuden varmistamisessa kaupungin omistamassa markkinointiyhtiössä.

Uudessa toimeksiannossa Futurice tulee suunnittelemaan ja fasilitoimaan 9 työpajaa KULPin yksiköissä. Työpajojen tavoitteena on:

1. Auttaa eri yksiköitä viemään moninaisuus omaan arkeensa

2. Tunnistaa eri yksiköiden moninaisuustyön painopisteet

3. Hahmottaa yhteisiä tuen tarpeita moninaisuuden toteutumiselle eri kulttuuripalveluissa

4. Tuottaa aineksia yhteisille määritellyille, linjauksille ja työkaluille (esim. moninaisuusvisio, määritelmä ja pyörä), joista keskustellaan ja päätetään johdon tasolla.

Yksiköittäin toteutettavat työpajat varmistavat aiheen parissa työskentelevien ihmisten sitoutumisen sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden omistajuuden ja sopivuuden eri yksiköiden työhön. Työpajoissa mietitään yksiköittäin esimerkiksi seuraavia kysymyksiä (näitä voidaan projektin suunnitteluvaiheessa vielä yhdessä tarkentaa):

• Kuinka tehdyn lähtötilanneanalyysin löydökset ja suositukset peilautuvat omaan työhöni? Näemmekö itsemme niissä?

• Mitkä moninaisuuden ulottuvuudet ovat meidän työllemme relevanteimmat? Mihin haluamme panostaa tulevaisuudessa?

• Mitä toimenpiteitä ja tukea tarvitsemme, jotta voimme viedä moninaisuuden osaksi omaa työtämme? (esim. koulutustarpeet, linjaukset, mittarit)

Työpajojen lopputuloksena syntyy:

1. Työpajojen dokumentaatio, joka toimitetaan jälkikäteen jokaisen osallistuneen yksikön hyödynnettäväksi

2. Yhteenvetoraportti kaikista työpajoista, jossa on:

• Tunnistetut yhteiset tarpeet koulutukselle tai muulle tuelle moninaisuuden arkeen viemiseksi eri yksiköissä

• Ehdotus kulttuuripalvelujen yhteisestä määritelmästä moninaisuudelle (johdon keskustelua varten)

• Ajatuksia kulttuuripalvelujen yhteisten ja/tai yksikkötason mittareiden asettamiseksi (joka erillinen työnsä)

Hanke pitää sisällään työpajojen suunnittelun, valmistelun, aikataulutuksen ja ennakkotehtävän, yksittäisten työpajojen dokumentoinnin (esim. kuvina) sekä kaikkien työpajojen tulosten tiivistämisen raportiksi ja raportin esittelyn tai muun erikseen sovittavana ajankohtana tapahtuvan aiheen käsittelyn esihenkilöfoorumissa (n. 10–20 osallistujaa).

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 12.4.2023, § 50 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että kulttuurijohtaja voi päättää hankinnoista 150 000 euroon saakka.

Detta beslut publicerades 10.01.2024

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka tekemällä molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa.

Lupa on myönnettävä, jos

 • asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltaisissa asioissa tärkeää tai 
 • siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdessä.

Muutoksenhakuaika

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen noudattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Käsittelylupahakemus ja valitus on toimitettava muutoksenhakuviranomaiselle viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa käsittelylupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhakuviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö

Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja valituksen, on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 • syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava

 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja yhteystiedot. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli muutoksenhakija on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

 1. muutoksenhaun kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan hankintalaissa määritellyn odotusajan kuluttua. Puitejärjestelyihin perustuvien hankintojen osalta hankintayksikkö voi tehdä hankintasopimuksen ennen odotusajan päättymistä, mutta tällöin valitusaika on 14 vuorokauden sijasta 30 vuorokautta päätöksen tiedoksisaannista.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Catia Suomalainen Pedrosa, Talojohtaja / Kulttuurikeskus Caisa, puhelin: +358931037501

catia.suomalainenpedrosa@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja