Kokoonpanon muutos, kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, eroaminen, varajäsen

HEL 2023-016204
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 87 §

V 28.2.2024, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Isabella Åbergille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  • valitsee Sonja Lindénin varajäseneksi (Eliel Kilpelän henkilökohtainen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2025 toukokuussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto valitsi Isabella Åbergin (vas.) 2.8.2021 § 239 kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäseneksi vuoden 2025 toukokuussa päättyväksi toimikaudeksi. Hän on 21.12.2023 pyytänyt eroa kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ajankäytöllisten syiden takia.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Hallintosäännön 2 luvun 8 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon valittavan henkilön tulee kuulua ruotsinkieliseen kieliryhmään.

Stäng

Detta beslut publicerades 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Mer information fås av

Sanna Lawrence, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 27640

sanna.lawrence@hel.fi

Bilagor

1. Eronpyyntö 21.12.2023

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.