Virkasuhteen täyttäminen, psykoosipalvelut, apulaisylilääkäri, työavain SOTEPE-02-535-23

HEL 2023-016400
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Psykoosipalvelut, apulaisylilääkärin virka, työavain SOTEPE-02-535-23

Chef för psykostjänster

Päätös

Psykoosipalvelujen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella psykiatrian erikoislääkäri ********** apulaisylilääkärin virkaan (vakanssinumero 026669, toimintayksikkö 396220, työpiste 500200) 1.3.2024 lukien 6565,52 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määrätyin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Sekä päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Apulaisylilääkärin virka tuli avoimeksi 1.6.2021.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan apulaisylilääkärin virkaan ottaa psykoosipalvelujen päällikkö.

Apulaisylilääkärin tehtäviin kuuluu kliinisen toiminnan esimies- ja asiantuntijatehtäviä Auroran sairaalassa, erikoistuvien lääkäreiden ohjaamista sekä muita palvelulinjan kliiniseen työhön liittyviä tehtäviä erikseen sovittavalla tavalla.

Apulaisylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista ammattiosaamista, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta esimiestyöstä. Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää organisointi- ja päätöksentekokykyä.

Eduksi tehtävän hoidossa katsotaan työkokemus psykiatriapalveluissa, kokemus ja perehtyneisyys akuuttiin ja kuntouttavaan psykiatriaan sekä Helsingin kaupungin palveluverkon hyvä tunteminen.

Apulaisylilääkärin virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 12.12. – 29.12.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti 1 hakija, jolla on vaadittu kelpoisuus. Hänet kutsuttiin haastatteluun 8.1.2024. Yhteenveto hakemuksen jättäneestä on tämän asiakirjan liitteenä 1.

Haastattelun suoritti psykoosipalvelujen päällikkö **********

********** on koulutukseltaan psykiatrian erikoislääkäri Helsingin yliopistosta vuodelta 2002. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus työskentelystä psykiatriassa, sekä avohoidosta että etenkin sairaalasta. Hänellä on kokemusta esihenkilötyöstä apulaisylilääkärin sijaisena psykoosipalveluissa.

********** täyttää koulutuksen osalta viran kelpoisuusehdot ja hänellä on haastattelun perusteella hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Hän on kokenut psykiatrian alan ammattilainen ja hänellä on hyvät edellytykset apulaisylilääkärin viran menestykselliseen hoitamisen.

Detta beslut publicerades 02.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jussi Niemi-Pynttäri, psykoosipalvelujen päällikkö, puhelin: 050 347 5317

jussi.niemi-pynttari(a)hel.fi

Beslutsfattare

Jussi Niemi-Pynttäri
psykoosipalvelujen päällikkö

Bilagor

1. Hakijaluettelo

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.