Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla lastensuojelun sosiaalityön länsi-pohjoinen-alueen johtaville sosiaalityöntekijöille

HEL 2024-000137
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla lastensuojelun sosiaalityö -yksikön Länsi-Pohjoinen-alueen johtaville sosiaalityöntekijöille 8.1.2024 alkaen

Chef för socialt arbete inom barnskyddet

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti, että Kumpula 1 -työyksikön johtavan sosiaalityöntekijän sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 3
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 3
 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 1 
 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 2

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti, että Kumpula 2 -työyksikön johtavan sosiaalityöntekijän sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 3
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 3
 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 2

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti, että Kumpula 3 -työyksikön johtavan sosiaalityöntekijän sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 2 
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 3
 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 2

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti, että Malmi 1 -työyksikön johtavan sosiaalityöntekijän sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 3
 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 3

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti, että Malmi 2 -työyksikön johtavan sosiaalityöntekijän sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 3
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 3

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti, että Malmi 3 -työyksikön johtavan sosiaalityöntekijän sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 3

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti, että Maunula 1 -työyksikön johtavan sosiaalityöntekijän sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 3
 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 3

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti, että Maunula 2 -työyksikön johtavan sosiaalityöntekijän sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 3
 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 3

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti, että Lassila 1 -työyksikön johtavan sosiaalityöntekijän sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 3
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 3
 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 2

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti, että Lassila 2 -työyksikön johtavan sosiaalityöntekijän sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • johtava sosiaalityöntekijä, Lassila 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Kumpula 3
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 2
 • johtava sosiaalityöntekijä, Malmi 3
 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 1
 • johtava sosiaalityöntekijä, Maunula 2

Samalla lastensuojelun sosiaalityön päällikkö totesi, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä johtavan sosiaalityöntekijän sijaisena toimii lastensuojelun sosiaalityön päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7. luvun mukaan työyksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa yksikön päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Detta beslut publicerades 05.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Riitta Vartio, lastensuojelun sosiaalityön aluepäällikkö, puhelin: 09 310 56309

riitta.vartio@hel.fi

Beslutsfattare

Aule Lille
lastensuojelun sosiaalityön päällikkö