Lisätyöilmoitukset ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2024, KPMG Oy Ab

HEL 2024-000283
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 40 §

KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2024

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi KPMG Oy Ab:n erityistoimeksiannon 31/2024.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.3.2023 valinnut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n kaupungin tilikausien 2023–2024 tilintarkastajaksi. Tarkastuslautakunta päätti 30.5.2023 tehdä KPMG Oy Ab:n kanssa sopimuksen tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta. Kaupungin hallintosäännön 13. luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta valvoo tilintarkastussopimuksen noudattamista.

Kaupungin tilintarkastuspalvelujen suorittamista koskevaan sopimukseen sisältyy erityistoimeksiantoja koskeva puitejärjestely, jota kaupungin hallintokunnat ja tytäryhteisöt ovat oikeutettuja, mutta eivät velvollisia käyttämään. Edellä mainitun lisäksi kaupungilla on useita puitesopimuksia KPMG Oy Ab:n kanssa.

Julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaan tilintarkastusyhteisö voi tuottaa tarkastuskohteelle muitakin kuin tilintarkastuspalveluja, mutta ne eivät saa vaarantaa tilintarkastuksen riippumattomuutta. Ennen kuin tilintarkastusyhteisö vastaanottaa erityistoimeksiannon, sen tulee ratkaista, aiheutuuko tällaisen toimeksiannon suorittamisesta tilintarkastuksen riippumattomuutta vaarantava uhka. Mikäli uhka muodostuu, eikä sitä kyetä vähentämään hyväksyttävälle tasolle varotoimia käyttämällä, kyseistä erityistoimeksiantoa ei saa tuottaa. Julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaan tilanteissa, joissa uhka riippumattomuuden vaarantumiselle on kohonnut, voi olla tarpeen viestiä tarkastuslautakunnalle ja tehdä selkoa varotoimista, joilla tilintarkastaja on alentanut uhan hyväksyttävälle tasolle.

Kaupungin tilintarkastuspalvelujen suorittamista koskevan sopimuksen perusteella tehtäviin erityistoimeksiantoihin tilintarkastusyhteisön tulee pyytää tarkastuslautakunnan suostumus. Muiden erityistoimeksiantojen kohdalla tilintarkastusyhteisö toimittaa erityistoimeksiantoilmoituksen tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Tilintarkastaja toteaa ilmoituksessaan, että erityistoimeksianto 31/2024 ei vaaranna tilintarkastajan riippumattomuutta.

Stäng

Tarkastuslautakunta 19.03.2024 § 29

05.03.2024 Ehdotuksen mukaan

27.02.2024 Ehdotuksen mukaan

06.02.2024 Ehdotuksen mukaan

16.01.2024 Ehdotuksen mukaan

Stäng

Detta beslut publicerades 18.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi