Määrärahojen siirrot, vuoden 2023 talousarvion alakohtien sisäiset siirrot, kaupunkiympäristön toimiala, liikenne- ja katusuunnittelu

HEL 2024-000929
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 90 §

Vuoden 2023 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen siirtäminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2023 talousarvion sitovien alakohtien sisäisiä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohdista
 
euroa
 
 
 
8 08
Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi
 
8 08 01 06
Kuninkaankolmio
-3 100 000
8 08 02 05
Pasila
-4 500 000
 
 
 
siirretään alakohtiin
 
 
 
 
 
8 08 01
Esirakentaminen
 
8 08 01 03
Kalasatama
+200 000
8 08 01 07
Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen
+700 000
8 08 02
Kadut
 
8 08 02 03
Kalasatama
+3 600 000
8 08 02 06
Kuninkaankolmio
+100 000
8 08 03
Puistot ja liikunta-alueet
 
8 08 03 02
Länsisatama
+300 000
8 08 03 03
Kalasatama
+600 000
8 08 03 06
Kuninkaankolmio
+2 100 000
 
 
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut projektialueiden rakentamista vuonna 2023. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarvion alakohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Ylitysten kattaminen on mahdollista toteuttaa alakohtien käyttämättä jäävillä määrärahoilla sisäisinä siirtoina kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti.

Talousarviomäärärahojen siirtäminen

8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

8 08 01 Esirakentaminen

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 01 Esirakentaminen, oli osoitettu 46,4 miljoonaa euroa. Vuodelta 2022 käyttämättä jäänyttä määrärahaa oli myönnetty ylitysoikeutena 3,2 miljoonaa euroa. Käytettävissä oli yhteensä 49,6 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 31,4 miljoonaa euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 18,2 miljoonaa euroa.

Kuninkaankolmion esirakentamiseen oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 4,7 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 1,0 miljoonaa euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 3,7 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä mm. Honkasuolla kaasujohdon siirtotyön siirtymisestä vuodelle 2024. Käyttämättä jäävällä määrärahalla voidaan kattaa projektialueiden katujen ja puistojen ylitystarpeet.

Kalasataman esirakentamiseen oli käytettävissä 8,4 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 8,6 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,2 miljoonaa euroa. Määrärahan ylitys johtui mm. Suvilahden kanaalien purun sekä alueella toteutettujen geoteknisten selvitysten arvioitua suuremmista kustannuksista. Ylitys voidaan kattaa Pasilan kaduista käyttämättä jäävällä määrärahalla.

Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen esirakentamiseen oli käytettävissä 0,9 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 1,6 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,7 miljoonaa euroa. Ylitys johtui Läntisen bulevardikaupungin rakentamisen vuoksi tehtävien sähköverkkojärjestelyihin liittyvien suunnittelukustannusten oltua arvioitua suuremmat. Ylitys voidaan kattaa Pasilan kaduista käyttämättä jäävällä määrärahalla.

8 08 02 Kadut

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 02 Kadut, oli osoitettu 68,8 miljoonaa euroa. Vuodelle 2023 myönnetyt ylitysoikeudet ja aiemmat sitovien talousarviokohtien väliset siirrot huomioiden käytettävissä oli 68,0 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 49,2 miljoonaa euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 18,8 miljoonaa euroa.

Kalasatamaan oli käytettävissä 4,5 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 8,1 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 3,6 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin mm. Työpajanpihan ja Tukkutorinkujan katujen pintarakentamiseen, sisältäen uuden sillan Verkkosaarenkanavan yli. Ylitys voidaan kattaa Pasilan katujen käyttämättä jäävästä määrärahasta.

Pasilaan oli käytettävissä 17,5 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 12,0 miljoonaa euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 5,5 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä Eteläisen Postipuiston 1-vaiheen rakennustöiden aloituksen siirtyessä vuodelle 2024 asemakaavoituksen viivästymisen takia. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa Kalasataman katujen ja projektialueiden esirakentamisen ylitystarpeet.

Kuninkaankolmioon oli käytettävissä 2,1 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 2,2 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,1 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin Kuninkaantammen ja Honkasuon katujen toteutukseen. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden esirakentamisesta jäävästä määrärahasta.

8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet, oli osoitettu 7,8 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 10,2 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 2,4 miljoonaa euroa. Vajeiden kattamiseksi esitetään talousarviokohtien välisiä määrärahasiirtoja.

Länsisatamaan oli käytettävissä 1,5 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 1,8 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,3 miljoonaa euroa. Määrärahan ylitys johtui Hyväntoivonpuiston urakan arvioitua suuremmista kustannuksista. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden esirakentamisesta jäävästä määrärahasta.

Kalasatamaan oli käytettävissä 1,4 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 1,93 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,53 miljoonaa euroa. Ylitys johtui Loviseholminpuiston urakan arvioitua suuremmista kustannuksista. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden esirakentamisesta jäävästä määrärahasta.

Kuninkaankolmioon oli käytettävissä 2,5 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 4,6 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 2,1 miljoonaa euroa. Määrärahalla käynnistettiin Ellen Thesleffin puiston rakentaminen, jossa rakentamisaikataulua tiivistettiin kolmesta vuodesta kahteen vuoteen sekä jatkettiin Honkasuolla Perhosniityn puiston rakentamista. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden esirakentamisesta jäävästä määrärahasta.

Stäng

Detta beslut publicerades 16.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Mer information fås av

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi