Virkasuhteen täyttäminen, Kannelmäen peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja: äidinkieli ja kirjallisuus, KASKO-01-1626-23

HEL 2024-001378
Ärendet har nyare handläggningar
§ 27

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Kannelmäen peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, suomi toisena kielenä, työavain KASKO-01-1626-23

Rektor

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Kannelmäen peruskouluun sijoitetun päätoimisen tuntiopettajan, suomi toisena kielenä viran.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan, suomi toisena kielenä tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 8.1.2024 - 30.1.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen tuntiopettajan, suomi toisena kielenä, tehtävät Kannelmäen peruskoulussa.

Päätoimisen suomi toisena kielenä tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 7 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 5 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 5 hakijaa, joista 1 perui osallistumisensa ennen haastattelua. Kaksi haastattelussa mukana ollutta kärkihakijaa vetäytyi hakuprosessista haastattelun jälkeen. Tästä syystä virka jätetään täyttämättä.

Haastattelun suoritti ajalla 13.2.2024 virka-apulaisrehtori.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 25.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tiina Sumelles, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 35441

tiina.sumelles@hel.fi

Beslutsfattare

Kirsi Juuti
rehtori