Virkasuhteen täyttäminen, Arabian peruskoulu, lehtori, matematiikka ja fysiikka, työavain KASKO-01-1609-23

HEL 2024-001414
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Arabian peruskoulu, Lehtori, matematiikka ja fysiikka, työavain KASKO-01-1609-23

Rektor

Päätös

Rehtori päätti valita lehtori, matematiikka ja fysiikka -virkaan (vakanssinumero 001431) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2024 lukien. Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Lehtori, matematiikka ja fysiikka -virka (vakanssinumero 001431) on ollut julkisesti haettavana ajalla 08.01.2024-30.1.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Arabian peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on matematiikan ja fysiikan opettajan tehtävä Arabian peruskoulussa.

Lehtori, matematiikka ja fysiikka -viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus ja näytöt digitalisaation edistämisestä koko koulun tasolla.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti yksitoista hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli kuudella hakijalla. Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin kaikki kuusi hakijaa, jotka ovat tehtävään kelpoisia. Haastatteluun kutsutuista kaksi perui tulonsa haastatteluun, joten haastattelu tehtiin neljälle hakijalle: ********** Rehtori ja virka-apulaisrehtori tekivät kaikki haastattelut 1.2.2024.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Hakuilmoituksen mukaan Arabian peruskoulussa muotoiluoppimisen työkaluja käytetään kaikissa oppiaineissa luokka-asteilla 1-9. **********

Hakuilmoituksen mukaan Arabian peruskouluun haetaan matematiikan ja fysiikan lehtoria, jolla on intoa yhdessä tekemiseen. **********

**********

**********

**********

**********

Lehtori, matematiikka ja fysiikka -tehtävässä korostuu kyseisten oppiaineiden pedagogiikan hallinta ja oppilaiden kasvatustehtävä, joka kuuluu olennaisena osana opettajan työhön. Hakuilmoituksen mukaan ”haemme Arabian peruskouluun matematiikan ja fysiikan lehtoria ammatilliseen, iloiseen ja kehittämismyönteiseen työyhteisöömme. Pidämme tärkeänä toisten ihmisten kunnioittamista ja hyviä kohtaamisia koulun arjessa. Arvostamme ratkaisukeskeistä työotetta, osaamista lapsen oppimisen ja kasvun tukemisesta ja intoa yhdessä tekemiseen. Pidämme tärkeänä monipuolista pedagogista osaamista ja luontevaa digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä. Haemme innovatiivista, työstään innostunutta ja osaamistaan kehittävää opettajaa.”

Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen, hakemusten sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 13.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Sari Aavikko, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 38866

sari.aavikko@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Suokas-Laaksonen
rehtori