Virkasuhteen täyttäminen, Kannelmäen peruskoulu, luokanopettaja, kielirikasteinen opetus (englanti), työavain KASKO-01-1446-23

HEL 2024-001449
Ärendet har nyare handläggningar
§ 26

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Kannelmäen peruskoulu, luokanopettaja, kielirikasteinen opetus (englanti), työavain KASKO-01-1446-23

Rektor

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Kannelmäen peruskouluun sijoitetun luokanopettajan, kielirikasteinen opetus (englanti), viran (vakanssinumero 002586).

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka, kielirikasteinen opetus (englanti) (vakanssinumero 002586), on ollut julkisesti haettavana ajalla 8.1.2024 - 30.1.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan, kielirikasteinen opetus (englanti), tehtävät Kannelmäen peruskoulussa.

Luokanopettajan, kielirikasteinen opetus (englanti), viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka osoitetaan valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 säädetyllä tavalla ja englannin kielen hallintaa, joka osoitetaan opetushallituksen määräämällä tavalla (määräys OPH-1435-2022) ja luettiin eduksi kokemus inklusiivisesta perusopetuksesta, kielirikasteisesta suomi-englanti-opetuksesta ja yhteisopettajuudesta.

Määräajassa hakemuksen jätti 1 hakija. Vaadittu kelpoisuus on 0 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan luokanopettajan, kielirikasteinen opetus (englanti), virkaan ei ollut kelpoisia hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 21.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Pia Siljala-Kaskelin, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 25890

pia.siljala-kaskelin@hel.fi

Beslutsfattare

Kirsi Juuti
rehtori