Virkasuhteen täyttäminen, kaupunkiympäristön toimiala, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, tiimipäällikkö, työavain KYMP-03-92-23

HEL 2024-001499
Ärendet har nyare handläggningar
§ 1

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöseuranta ja valvontayksikön tiimipäällikön viran täyttäminen

Miljödirektör

Päätös

Ympäristöjohtaja valitsi ympäristöseuranta ja valvontayksikön maaperävalvontatiimin tiimipäällikön virkaan (050536) hallintotieteiden maisteri ********** 1.3.2024 alkaen 4 492,16 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Virka on perustettu 1.1.2024 alkaen kaupunginhallituksen päätöksellä 20.11.23 § 693.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 1.-22.12.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla ja Joblyssä.

Tiimipäällikön tehtävänä on maaperävalvontatiimin esihenkilötehtävät kuuden ympäristönsuojelun asiantuntijan lähiesihenkilönä. Hän vastaa tiimin toimintakyvystä ja resursoinnista sekä toiminnan kehittämisestä ja viestinnästä.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Lisäksi tehtävässä edellytetään riittävää kokemusta ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä ja maaperävalvonnan tehtäväkentästä, valmiuksia esihenkilötehtäviin ja hyvää englannin kielen taitoa. Hakijalta odotetaan hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, kannustavaa ja aktiivista työotetta sekä nopeutta reagoida muuttuviin tilanteisiin. Eduksi katsotaan kokemus julkishallinnosta ja esihenkilötyöstä.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaa haki seitsemän henkilöä, joista viisi täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa: ********** joilla arvioitiin hakemusten perustella olevan viran kannalta sopivin kokemus ja osaaminen. Heitä haastattelivat 11.1.2024 ja 16.1.2024 ympäristöjohtaja Esa Nikunen, tiimipäällikkö Jari-Pekka Pääkkönen, HR-partner Helka Rytkönen ja yksikön päällikkö Katariina Serenius. Haastatteluun kutsutuille hakijoille tehtiin toimintatyylikartoitus.

********** on valmistunut maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1996, pääaineena ympäristönsuojelu.

Hän on toiminut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** on laaja-alainen ja monipuolinen kokemus erilaisista ympäristönsuojelun tehtävistä useissa julkishallinnon organisaatioissa. Hänellä ei ole kokemusta asiantuntijaorganisaation esimiestehtävistä, mutta hänellä on ominaisuuksia, joita esihenkilöltä edellytetään.

********** on valmistunut hallintotieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2018, pääaineena ympäristöpolitiikka ja aluetiede sekä insinööriksi (AMK) Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 ympäristötekniikan koulutusohjelmasta, suuntautumisvaihtoehtona ympäristöjohtaminen ja -tekniikka.

Hän on toiminut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** on vahvaa ja monipuolista työkokemusta ympäristöalan tehtävistä sekä julkisella sektorilla että yksityisistä yrityksistä. Hänellä on reilun vuoden verran kokemusta tiimipäällikön tehtävistä ympäristöpalveluissa ja hänellä on hyvät edellytykset toimia esihenkilötehtävissä. ********** on osoittanut haastattelussa erinomaista asiantuntemusta maaperävalvonnan tehtäväkentästä.

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikön tehtävänä on ympäristövalvontatiimin esihenkilötehtävät ja hän toimii kuuden ympäristönsuojelun asiantuntijan lähiesihenkilönä. Hän vastaa myös tiimin toimintakyvystä ja resursoinnista sekä toiminnan kehittämisestä ja viestinnästä.

Tehtävässä edellytetään riittävää kokemusta ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä ja kokemusta maaperävalvonnan tehtäväkentästä, valmiuksia esihenkilötehtäviin ja hyvää englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan kokemus julkishallinnosta ja esihenkilötyöstä. ********** on pitkä työkokemus erilaisista ympäristöalan asiantuntijatehtävistä, mutta vain lyhyt alle kuuden kuukauden mittainen työkokemus pilaantuneen maaperän puhdistukseen liittyvistä viranomaistehtävistä. Hänellä on lyhyt työkokemus esihenkilötyöstä vuorovastaavana, mutta hakemuksen mukaan hän ei ole aiemmin toiminut asiantuntijaorganisaatiossa esihenkilötehtävissä. ********** on yli 12 vuoden työkokemus pilaantuneista maihin liittyvistä asiantuntijatehtävistä, joista kolme vuotta on viranomaistoiminnasta. Hän toimii parhaillaan ********** josta hänelle on kertynyt yli vuoden mittainen kokemus asiantuntijaorganisaation esihenkilötehtävistä. Hänellä on vahva työnjohdollinen työkokemus projektiluontoisista ympäristökonsultoinnin tehtävistä. Lisäksi hänen tehtäviinsä ********** on kuulunut työnjohdollisia tehtäviä ja hän toimi tarvittaessa tiimipäällikön sijaisena.

Tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, kannus-tavaa otetta sekä nopeutta reagoida muuttuviin tilanteisiin. Molemmilla haastatelluilla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Tehtävän kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi tehtävässä edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. Molemmilla hakijoilla täyttyy edellytetty kielitaitovaatimus tutkintonsa perusteella. Haastattelun perusteella ********** englannin ja ruotsin kielen suullinen taito osoittautui paremmaksi kuin ********** Englannin kielen taito on ********** erittäin hyvä.

Ympäristöjohtaja katsoo hakuasiakirjojen ja haastattelun perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja tiimipäällikön virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltaa koulutuspohja, vahva substanssiosaaminen sekä aiempi työkokemus maaperävalvonnan tehtäviin kuuluvista viranomaistehtävistä. Hänellä on esihenkilökokemusta tiimipäällikön tehtävistä ja sekä vahva työkokemus työnjohdollisista tehtävistä ympäristöalalta eri organisaatioista.

Detta beslut publicerades 29.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Katariina Serenius, yksikön päällikkö, puhelin: 37982

katariina.serenius@hel.fi

Beslutsfattare

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja

Bilagor

1. Hakijaluettelo KYMP-03-92-23
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-92-23

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.