Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 4, kehittäjäopettaja, työavain KASKO-03-322-23

HEL 2024-001518
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 2, päätoiminen tuntiopettaja, erityisopettaja (5 tehtävää), työavain KASKO-03-322-23

Utbildningschef, Utbildningsenhet 2-4

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita päätoimisen tuntiopettajan, erityisopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään **********

Määräaikainen virantoimitus on ajalla 12.2.2024-30.6.2025.

Virkaan valitulle asetetaan koeaika.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Hakijan on lääkärintodistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkaan, mikäli tulee valituksi.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan, erityisopettajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 27.12.2023 – 12.1.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Virka sijoittuu Stadin ammatti- ja aikuisopistoon.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan tehtävään päättää koulutuspäällikkö.

Tehtävä sijoittuu Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimisen tuen hankkeeseen. Opetushallitus on myöntänyt rahoituksen ajalle 8.12.2023-30.6.2025. Hankkeen tavoitteena on selkiyttää ja kehittää ammatillisen koulutuksen oppimisen tuen prosesseja Stadin AO:ssa.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisopettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tuntiopettajan viran kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan. Lisäksi edellytetään asetuksen 19 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyt erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Hakuilmoituksessa tuotiin esiin tehtävässä edellytettävän vahvaa näyttöä tuloksellisesta työstä erityisopetuksessa ja sen kehittämisessä sekä myös kokemusta maahanmuuttajien kanssa työskentelystä ja kokemusta ammatillisesta koulutuksesta.

Määräajassa hakemuksen jätti 22 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 20 hakijalla.

Ryhmähaastatteluihin kutsuttiin kymmenen (10) hakijaa, joista yksi henkilö perui hakemuksensa.

Haastattelijoina toimivat 17.1.2024 pidetyssä ryhmähaastattelussa rehtorit Hanna Laurila ja Annele Ranta.

Rehtorit katsoivat hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä rekrytointiprosessissa ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänellä on yhteisöpedagogin (AMK) koulutus, ammatillisen opettajan ja erityisopettajan kelpoisuudet. Hänellä on pitkä kokemus ammatillisesta koulutuksesta erityisopetuksen parissa eri tehtävissä.

********** vahvuudeksi katsottiin hyvät vuorovaikutus- ja ohjaustaidot sekä monipuoliset pedagogiset taidot. Hänellä on näyttöä tuloksellisesta opetuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta monipuolisin keinoin sekä kokemus maahanmuuttajien kanssa työskentelystä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 31.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Reetta Montonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 84658

reetta.montonen@hel.fi

Beslutsfattare

Reetta Montonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 2-4