Raportti, Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelma

HEL 2024-001854
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 110 §

Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman raportti

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi liitteenä 1 olevan Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman raportin.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Johanna af Hällström ja projektinjohtaja Susa Eräranta. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.8.2022 Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman päivityksen vastamaan kaupunkistrategiassa 2021–2025 päivitettyä hiilineutraaliustavoitetta vuodelle 2030. Samalla päätettiin, että päästökehityksestä, tavoitteiden toteutumisesta ja toimenpiteiden lisäämisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain.

Seurantaraportti sisältää katsauksen Helsingin hiilineutraaliustavoitteen etenemiseen, päästökehitykseen, aiempien vuosien toimenpiteiden toteutumiseen sekä uusien vuonna 2024 toteutettavien toimenpiteiden kuvaukset.

Vuoden 2025 päästövähennystoimenpiteiden valmistelu alkaa keväällä. Ne raportoidaan kaupunginhallitukselle syksyllä 2025 ja hyväksytään osana talousarviota.

Stäng

Helsinki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030, nollaavansa päästönsä vuoteen 2040 mennessä ja pyrkivänsä tämän jälkeen hiilinegatiivisuuteen (Kasvun paikka -Helsingin kaupunkistrategia 2021–2015). Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelma vastaa hiilineutraaliustavoitteeseen, joka tarkoittaa sitä, että vertailuvuoden 1990 suorista päästöistä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vähintään 80 prosenttia ja loput (enintään 20 prosenttia) voidaan kompensoida.

Vuonna 2022 Helsingin suorat kokonaispäästöt olivat 2 637 kt CO2 eq, eli päästöt olivat vähentyneet 25 prosenttia vertailuvuodesta 1990.

Kaupunkiympäristön toimialan ilmastoyksikkö on parhaillaan päivittämässä kaupungin päästöskenaariota Helen Oy:n uuden strategian pohjalta ja uudet päästöskenaariot valmistuvat kevään aikana. Vuonna 2024 toteuttavat uudet toimenpiteet on valmisteltu vanhojen päästöskenaarioiden pohjalta. Uudet päästöskenaariot huomioidaan vuoden 2025 toimenpiteiden valmistelussa.

Seurannan keskeisimpänä indikaattorina toimii kaupungin kokonaispäästökehitys. Tavoitteen etenemistä seurataan lisäksi seuraavien sektorikohtaisten indikaattoreiden kautta:

  • kaukolämmön kokonaispäästöt;
  • kaukolämmön ominaispäästökerroin;
  • lämmön kokonaiskulutus;
  • liikenteen kokonaispäästöt; sekä
  • sähkönkulutuksen päästöt (sis. kulutetun sähkön määrä ja sähköntuotannon päästökerroin).
Stäng

Detta beslut publicerades 06.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Johanna Af Hällström, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 32044

johanna.afhallstrom@hel.fi