Avustuksen myöntäminen, liikunnan tapahtuma-avustukset 2024, liikuntapalvelukokonaisuus

HEL 2024-001855
Ärendet har nyare handläggningar
§ 20

Tapahtuma-avustusten 2024 myöntäminen

Motionstjänstchef

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti myöntää 14 115 euroa tapahtuma-avustusta seuraaviin tapahtumiin:

Hakija 
Tapahtuma 
Haettu euroa 
Myönnetty euroa 
Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry
Hyvää Herttoniemenrantaan -tapahtuma
1 565
800
Salsa Borealis - Pääkaupunkiseudun salsan ystävät ry
Salsa Borealis 20 vuotta - pääjuhla
4 800
1 600
Tema ry
Nordic Summer Cup - Helsinki 2024
4 760
1 490
SportMeet Oy
A football tournament for the launch of a new sport mobile application
3 125
2 725
Helsingin Jalkapalloklubi ry
HJK Cup
8 000
0
Kannelmäen Voimistelijat ry
Syysstartti
7 500
7 500
 
Yhteensä
29 750
14 115
 • Helsingin Jalkapalloklubi ry:lle ei myönnetä avustusta tapahtumalle ’HJK Cup’, sillä kyseessä on lajin normaaliin kilpailutoimintaan liittyvä turnaus.
 • Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry:lle myönnettävä avustus tulee kohdistaa ’Hyvää Herttoniemenrantaan’ -tapahtuman liikuntaosuuteen.  

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Tapahtuma-avustus maksetaan yhdessä erässä tapahtumajärjestäjälle, kun liikuntapalveluun on toimitettu tapahtumasta vapaamuotoinen selvitys ja lopullinen talouden toteuma. Selvitys tulee toimittaa osoitteeseen liikunta.avustukset@hel.fi kahden (2) kuukauden sisällä tapahtuman järjestämisestä tai päätöksen saamisesta, kuitenkin niin että marras - joulukuun tapahtumiin myönnettyjen avustusten selvitykset on toimitettava viimeistään 31.12.2024. Jos selvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, avustusmäärärahat menevät uudelleen jakoon.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Päätöksen perustelut

Tapahtuma-avustuksia myönnetään ympäri vuoden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston osittaman (23.1.2024, § 2) määrärahan puitteissa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti kokouksessaan 7.12.2023, § 28 perusteet, joilla tapahtuma-avustusta voidaan myöntää.

Tapahtuma-avustusta myönnetään Helsingin kaupungin alueella järjestettäviin liikuntatapahtumiin, jotka liikuttavat helsinkiläisiä ja monipuolistavat kaupungin tapahtumatarjontaa. Avustuksen myöntämisessä painotetaan seuraavia kriteereitä:

 • Tapahtumat, joiden tavoitteena on innostaa uusia kohderyhmiä arkiaktiivisuuden sekä omatoimisen tai ohjatun liikunnan pariin
 • Lapsille ja/tai nuorille kohdennetut tapahtumat
 • Tapahtuman laajuus ja näkyvyys
 • Sesonkiajattelu eli eri vuodenaikoina järjestettävät tapahtumat
 • Avustettavien tapahtumien alueellisuus eri puolilla Helsinkiä. Vuonna 2024 painotuksena on lisäksi Helsingin kaupunkiuudistusalueilla järjestettävät tapahtumat.
 • Tapahtumien monimuotoisuus lajien näkökulmasta
 • Tapahtuman vastuullisuus ekologisesta, ekonomisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta:
  • tapahtumajärjestämisessä huomioidaan ympäristöasiat
  • osallistumismaksu/maksuttomuus mahdollistaa mahdollisimman monen osallistumisen tapahtumaan
  • vaikutus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen
  • osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen

Avustettavat kilpailutapahtumat voivat olla korkeintaan lajiliittojen alaisia, nuorten kansallisen tason kilpailuja (SM). Seuraavia tapahtumia ei avusteta: liikuntaseuran normaalia kilpailutoimintaa, liikuntaseuran sisäisiä ja paikallisia tapahtumia sekä leiri- tai kurssitoimintaa, aikuisten kansallisia arvokilpailuja (SM) tai aikuisten kansainvälisiä arvokilpailuja (PM, EM ja MM).

Avustus on harkinnanvarainen. Tapahtuma-avustuksen suuruuteen vaikuttavat hakijan omat varat, avustettavasta toiminnasta saatavat tulot sekä muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet (esim. julkinen tuki). Hyväksyttäviä kuluja ovat tapahtuman järjestämiseen liittyvät kulut, kuten tilamaksut, viestintä/markkinointikulut sekä tapahtumaan liittyvät työntekijäkulut.

Yhtä tapahtumaa kohden voidaan myöntää vain yksi avustus. Harkinnanvaraisesti samalle tapahtumajärjestäjälle voidaan myöntää avustusta useampaan tapahtumaan vuoden aikana.

Tapahtuma-avustusta saa käyttää ainoastaan tapahtumasta aiheutuviin kuluihin. Avustuksen myöntäminen edellyttää, että avustusta haetaan ennen tapahtumaa. Avustus maksetaan tapahtumajärjestäjälle loppuraportin toimittamisen jälkeen.

Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Helsingin kaupunkistrategiassa valtuustokaudella 2021–2025 todetaan, että Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani sekä toimiva tapahtumien alusta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia. Avustukset edistävät helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustuksin edistetään YK:n Agenda 2030 tavoitteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla: vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa, vahvistetaan helsinkiläisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjontaa, parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään, edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää toimintaa. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021, § 202)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen 15.3.2022, § 47 mukaan avustuksia ei myönnetä tahoille, joihin kohdistuu Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita. Avustuksensaaja ei myöskään saa asettaa avustusvaroja sellaisten tahojen saataville tai hyödynnettäväksi, joihin kohdistuu avustuksensaajaa tai Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti kokouksessaan 7.12.2023, § 33 päätösvallan delegoimisesta tapahtuma-avustuksen jakamisessa liikuntapalvelupäällikölle vuonna 2024.

Detta beslut publicerades 14.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Minna Rehn, tiimiesihenkilö, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Beslutsfattare

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö