Lahjoitus, irtaimistoa Ukrainaan, kaupunginkanslia

HEL 2024-002479
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 104 §

Irtaimen omaisuuden lahjoittaminen Ukrainaan

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti lahjoittaa liitteessä 1 luetellun kaupungille tarpeettomaksi jääneen irtaimen omaisuuden Ukrainaan. Lahjoituksen arvo on yhteensä noin 138 000 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupunki on tukenut ukrainalaisia kaupunkeja eri tavoin sodan syttymisestä lähtien. Sotatilanteen jatkuessa sotilastoimien aiheuttamien vahinkojen ja menetysten lieventämiseksi tarvitaan jatkuvasti apua. Avuntarve Ukrainassa koskee yhteiskunnan kaikkia osa-alueita.

Helsinki on tehnyt ukrainalaisen Dnipron kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen, joka allekirjoitettiin Helsingissä 12. joulukuuta 2023. Kaupunkien välisellä yhteistyöllä pyritään konkreettisesti tukemaan kumppanikaupunki Dniproa, niin sodan aikana kuin sen jälkeenkin. Erityisteemoina yhteistyössä ovat koulutus, lasten ja nuorten leirit, kaupunkisuunnittelu, turvallisuus ja varautuminen sekä hyvä hallinto.

Kaupungin toimialat, virastot ja liikelaitokset ovat syksyn 2023 aikana kartoittaneet erilaisia materiaaleja, tavaroita ja laitteita, joita ne eivät tarvitse enää omassa toiminnassaan ja jotka sopivat hyvin lahjotettaviksi Ukrainaan.

Lahjoitettavaksi soveltuvat tavarat pitävät sisällään muun muassa koulujen ja päiväkotien irtokalusteita ja välineitä, terveydenhoito- ja traumavälineistöä sekä laitteita, ajoneuvoja, fysioterapiavälineitä, ammattilaisvaatteita, väestösuojelu välineitä ja työmaaparakkeja. Lista lahjoitettavista tavaroista on liitteenä 1. Lahjoitettavien käytettyjen tavaroiden yhteenlaskettu arvo arvioidaan olevan noin 138 000 euroa.

Kartoitetut tavarat lahjoitetaan ensisijaisesti tarveperustaisesti Helsingin kumppanuuskaupungeille Ukrainassa. Toissijaisesti tavarat on tarkoitus lahjoittaa muualle Ukrainaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta, sen mukaan missä niille on tunnistettu olevan tarve.

Hallintosääntö ei sisällä erityismääräyksiä kaupungin omaisuuden lahjoittamisesta. Toimivalta kyseessä olevan kaupungin omaisuuden lahjoittamiseen on yleistoimivallan nojalla kaupunginhallituksella.

Stäng

Detta beslut publicerades 06.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Outi Jäppinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36073

outi.jappinen@hel.fi