Hankinta, DPS, perustamisvaihe, purettavien tekonurmien kierrättäminen, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2024-002590
Ärendet har nyare handläggningar
§ 27

Purettavien tekonurmien kierrättäminen, kaupunkiympäristön toimiala, dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) Purettavien tekonurmien kierrättäminen hankintaan.

Päätökset dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistumishakemuksen jättäneiden yritysten hyväksymisestä tai hylkäämisestä järjestelmään tehdään erikseen.

Tämä dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 2 vuotta, ellei hankintayksikkö lyhennä tai pidennä dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa. Dynaamisen hankintajärjestelmän arvioitu ennakoitu arvo 2 vuoden ajalle on 1 000 000 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttöön. Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä, joka on avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille koko kestonsa ajan. Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan ja toisessa vaiheessa hankintoja kilpailutetaan järjestelmän sisällä.

Purettavien tekonurmien kierrättäminen dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan erikseen julkaistavalla hankintailmoituksella. Hankintailmoituksessa määritellään toimittajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Järjestelmään hyväksytään toimittajiksi kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Järjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kanssa tehdään pääsopimukset, jossa sovitaan tämän dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa käytettävistä yleisistä ehdoista.

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on Helsingin kaupungin tekonurmikenttien purettavien tekonurmien kierrätysratkaisut. Yksittäisten hankintojen sisältö, kesto ja arvo voivat vaihdella huomattavasti.

Kaupunkiympäristön toimiala tekevät varsinaiset hankintapäätökset sisäisten kilpailutusten perusteella.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 19.12.2023 § 700 mukaan yksikön päälliköllä on hankintavaltuudet päättää hankinnoista enintään 1 000 000 euroon saakka. Yksikön päällikkö on näin toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Detta beslut publicerades 27.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Aki Silvennoinen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 52213

aki.silvennoinen@hel.fi

Beslutsfattare

Liisa Taskila
yksikön päällikkö