Avustuksen myöntäminen, työllisyyden järjestöavustukset vuodelle 2024

HEL 2024-002627
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 260 §

Oikaisuvaatimus työllisyysjohtajan päätökseen koskien työllisyydenhoidon järjestöavustuksia vuodelle 2024

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Atlantis FC Edustus ry:n oikaisuvaatimuksen koskien työllisyysjohtajan päätöstä työllisyydenhoidon järjestöavustukset vuodelle 2024, 29.2.2024 (§ 7). Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta työllisyysjohtajan päätöstä olisi muutettava tai se olisi palautettava uudelleen käsiteltäväksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Atlantis FC Edustus ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien päätöstä työllisyydenhoidon järjestöavustukset vuodelle 2024, 29.2.2024 (7 §). Työllisyysjohtaja päätti olla myöntämättä avustusta Atlantis FC Edustus ry:lle.

Kansliapäällikkö on 23.3.2023 § 48 päättänyt siirtää toimivallan kaupunginkanslian elinkeino-osaston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisessa elinkeino-osaston työllisyysjohtajalle.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Atlantis FC Edustus ry on asiassa asianosainen, joten yhdistyksellä on ollut oikeus tehdä asiassa oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Avustushakemus ja työllisyysjohtajan päätös

Atlantis FC Edustus ry haki työllisyysavustusta toiminta-avustuksena 10 000 euroa työkokeilujen järjestämisestä aiheutuviin kuluihin.

Työllisyysjohtaja perusteli päätöksessään 29.2.2024 (§ 7) Atlantis FC Edustus ry:n avustushakemuksen hylkäämistä seuraavasti: Avustuksen myöntämisen kriteerit ei täyty. Ei riittävää näyttöä toimintavarmuudesta.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että päätös on Atlantis FC Edustus ry:n osalta virheellinen ja toivoo, että se otetaan uudelleen käsittelyyn.

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että päätöksen perusteluissa mainitaan, että ensisijaisesti huomioon otetaan vuositasolla toteutettavat työkokeilupäivät ja että edellytyksenä on toiminnan kohdistuminen kaupungin työllisyydenhoidon painopisteryhmiin. Oikaisuvaatimuksen mukaan yhdistyksellä on ollut useampana vuonna kohderyhmään kuuluvia työkokeilijoita, jotka on koulutettu tehtävään ja varustettu yhdistyksen asusteilla. Oikaisuvaatimuksen mukaan hakija on jopa kyennyt työllistämään jonkun työkokeilijoista työkokeilun päätyttyä.

Lisäksi todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijä ei ymmärrä mihin kohdistuu hylkäävän päätöksen peruste: ei riittävää näyttöä toimintavarmuudesta. Oikaisuvaatimuksen mukaan yhdistys on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1981, seuralla ei ole verovelkaa ja seuran edustusjoukkue on saanut Palloliiton lisenssin valtakunnalliseen Ykköseen.

Avustuskriteerit

Työllisyysavustusta myönnetään yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta edistää työttömien helsinkiläisten työllistymismahdollisuuksia.

Toiminta-avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

Avustus myönnetään yleisavustuksena järjestöjen toimintaan. Myöntämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon vuositasolla toteutettavat työkokeilupäivät. Työkokeilulla tarkoitetaan TE-palveluna järjestettävää työpaikalla tapahtuvaa työkokeilua. Lisäksi otetaan huomioon työttömille tarjottavat työllistymistä edistävät koulutukset sekä muu työllistymistä edistävä ryhmätoiminta. Edellytyksenä on toiminnan kohdistuminen kaupungin työllisyydenhoidon painopisteryhmiin (pitkään työttömänä olleet, nuoret, maahanmuuttajat) sekä toiminnan suuntautuminen tavoitteellisesti kohti avoimia työmarkkinoita tai koulutukseen.

Avustuksen myöntämiseen vaikuttavat hakijan toiminnan tulokset ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön asiantuntemus. Avustusta myönnettäessä huomioidaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi palkkaus- ja tilakustannukset suhteutettuna toiminnan laajuuteen, sekä edellisten vuosien tavoitteiden toteutuminen.

Päätöksen perusteleminen

Helsingin kaupungin myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Työllisyysavustusta myönnetään yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta edistää työttömien helsinkiläisten työllistymismahdollisuuksia. Työllisyysavustusta ei myönnetä korvaukseksi siitä, että tarjoaa työkokeilupaikkoja vaan avustuksen myöntämiseen vaikuttavat hakijan toiminnan tulokset ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön asiantuntemus.

Ensisijaisesti on arvioitu hakijan mahdollisuuksia ja edellytyksiä tarjota työkokeilupaikkoja helsinkiläisille työttömille. Lisäksi on arvioitu toiminnan aikana tapahtuvaa tavoitteellista poluttamista avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen, hakijan tarjoamia koulutuksia ja ryhmätoimintaa sekä hakijan kokonaisuudessaan toteuttamaa helsinkiläisten työttömien työllistymistä edistävää toimintaa ja sen laatua. Laadullisten edellytysten sekä toimintakyvyn arvioinnin tarkastelussa on kiinnitetty huomiota mm. hakijan rooliin, aktiivisuuteen ja näkyvyyteen työllisyydenhoidon toimintakentällä sekä taloudellisen ja hallinnollisen toiminnan asianmukaisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Valmistelussa on lisäksi kiinnitetty huomiota hakijan taloudellisiin toimintaedellytyksiin sekä siihen, että tuettava toiminta edistää kaupungin työllisyydenhoidon tavoitteiden toteutumista.

Työllistymistä edistävän toiminnan sisällöllistä ja laadullista arviointia tehdään avustushakemuksessa esitetyn lisäksi arvioimalla hakemuksen liitteissä eli toimintasuunnitelmassa ja toimintakertomuksessa olevaa tietoa sekä yhdistyksen sääntöjen mukaista toiminnan tarkoitusta.

Hakemuksessaan hakija kertoo tarjoavansa vuoden 2024 aikana viidestä kahdeksaan seuratoimintaan liittyvää työkokeilupaikkaa. Tavoitteena löytää yhdistykselle hyviä työntekijöitä tuleville vuosille. Työkokeilujen kesto 3-6 kk sisältäen opastuksen ja koulutuksen työkokeilutehtävään sekä jatkomahdollisuuksien kartoituksen. Hakijan toimintakertomuksesta ja toimintasuunnitelmasta ilmenee, että hakija ei määrittele tavoitteita, tee seurantaa tai muutoinkaan suunnittele työllistymistä edistävän toiminnan tarkoitusta tai sisältöä.

Hakija ei hakemuksen perusteella tarjoa työllistymistä edistävää koulutusta tai muuta työllistymistä tukevaa toimintaa välittömästi työkokeilutehtävään liittyvää osaamisen kehittämistä lukuunottamatta. Lisäksi toimintasuunnitelmasta ilmenee, että toimintakauden tavoitteena on pelillisen menestyksen lisäksi selkeästi ylijäämäisen tilinpäätöksen tekeminen mm. avustuksia hakemalla. Hakijan sääntöjen mukainen toiminnan tarkoitus ei sisällä työllistymistä edistäviä elementtejä.

Tehdyn tarkastelun tuloksena on todettavissa, että hakija tarjoaa työkokeilupaikkoja, mutta hakijalla ei ole kokonaisvaltaista toimintasuunnitelmaa työllistymistä edistävän toiminnan järjestämisestä, seurannasta tai pyrkimyksestä ohjata työkokeilijoita kokeilun jälkeen hakeutumaan avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen, hakija ei profiloidu työllistymistä edistävän toiminnan järjestäjänä. Näin ollen hakijan toiminnan ei katsota olevan laadultaan ja asiantuntemukseltaan sillä tasolla, että sitä voitaisiin pitää työllisyysavustuksen myöntämiskriteerien edellyttämällä tavalla riittävän toimintavarmana.

Hakijasta hakemuksen ja sen liitteiden perusteella tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella työllisyysjohtaja on todennut, että hakijan toiminta ei täytä työllisyysavustuksen myöntämiselle asetettuja kriteerejä. Päätöksen perusteluissa riittämättömällä toimintavarmuudella viitataan hakijan toteuttamaan työttömien helsinkiläisten työllistymismahdollisuuksia edistävään toimintaan, ei hakijan toimintavarmuuteen toteuttaa yhdistyksen tarkoituksen mukaista jalkapallotoimintaa.

Yhteenveto

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että työllisyysjohtaja olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on ollut Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeen ja työllisyysavustuksen myöntämiselle asetettujen lisäehtojen mukainen. Oikaisuvaatimus tulee hylätä, koska siinä ei ole esitetty sellaisia laillisuus- eikä tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta työllisyysjohtajan päätöstä koskien työllisyydenhoidon järjestöavustukset vuodelle 2024 olisi muutettava tai se olisi palautettava uudelleen käsittelyyn.

Stäng

Keskushallinto Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto Työllisyyspalvelut Työllisyysjohtaja 29.02.2024 § 7

Päätös

Työllisyysjohtaja päätti avustamiseen varatun määrärahan jakamisesta liitteen 1 mukaisesti.

Avustukset myönnetään ehdolla, että

- avustus tulee käyttää vuoden 2024 aikana helsinkiläisiin kohdistuvana toimintana liitteessä 1 määriteltyyn tarkoitukseen,
- avustuksen käytöstä tulee antaa selvitys 30.6.2025 mennessä,
- avustuksen saajan tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa Helsingin kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 2 olevia avustusohjeita sekä liitteessä 3 mainittuja työllisyysavustuksen käyttöä koskevia lisäohjeita.

Avustukset maksetaan talousarviokohdasta työllisyys 14001, sisäinen tilaus 1817100004 työllisyysavustukset.

Päätöksen perustelut

Haettavana olleet avustukset

Työllisyydenhoidon järjestöavustukset vuodelle 2024 julistettiin haettavaksi seuraavasti:

Työllisyysavustusta myönnetään yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta edistää työttömien helsinkiläisten työllistymismahdollisuuksia.

Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

Toiminta-avustus

Avustus myönnetään yleisavustuksena järjestöjen toimintaan. Myöntämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon vuositasolla toteutettavat työkokeilupäivät. Työkokeilulla tarkoitetaan TE-palveluna järjestettävää työpaikalla tapahtuvaa työkokeilua. Lisäksi otetaan huomioon työttömille tarjottavat työllistymistä edistävät koulutukset sekä muu työllistymistä edistävä ryhmätoiminta. Edellytyksenä on toiminnan kohdistuminen kaupungin työllisyydenhoidon painopisteryhmiin (pitkään työttömänä olleet, nuoret, maahanmuuttajat) sekä toiminnan suuntautuminen tavoitteellisesti kohti avoimia työmarkkinoita tai koulutukseen.

Avustuksen myöntämiseen vaikuttavat hakijan toiminnan tulokset ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön asiantuntemus. Avustusta myönnettäessä huomioidaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi palkkaus- ja tilakustannukset suhteutettuna toiminnan laajuuteen, sekä edellisten vuosien tavoitteiden toteutuminen.

Toiminnan kehittämisavustus

Avustus myönnetään työttömille tarkoitetun järjestötoiminnan kehittämiseen, järjestöjen sisäisen osaamisen lisäämiseen, viestinnän vahvistamiseen, palveluiden kehittämiseen ja lisäämiseen sekä uusien yhteistyöpolkujen avaamiseen. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös useammalle järjestölle yhteisestä hakemuksesta.

Kuulutus haettavana olevasta työllisyysavustuksesta julkaistiin osana kaupungin avustusten yhteiskuulutusta 2.12.2022 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Hakemukset tuli jättää kaupungin sähköiseen asiointipalveluun 14.12.2023 klo 16.00 mennessä. Määräaikana hakemuksen jätti 25 hakijaa.

Nykyiset myöntämisperusteet ovat olleet voimassa vuodelle 2017 kohdistuvasta avustushausta lähtien. Avustuksen myöntämisen taloudellisena tavoitteena on työmarkkinatuen kustannuksiin vaikuttaminen. Strategian mukaisesti kaupungin työllisyydenhoidon painopisteitä ovat nuoret, pitkään työttömänä olleet sekä maahanmuuttajat. Avustuksella ei tueta sellaista työllistymistä edistävää toimintaa, johon myönnetään muuta suoraa kaupungin tukea.

Kansliapäällikkö on 23.3.2023 § 48 päättänyt siirtää toimivallan kaupunginkanslian elinkeino-osaston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisessa elinkeino-osaston työllisyysjohtajalle.

Hakemusten käsittely

Avustushakemusten käsittelyssä on noudatettu kaupungin avustusten yleisohjeita sekä työllisyysavustuksen myöntämiselle asetettuja lisäehtoja.

Ensisijaisesti on arvioitu hakijan mahdollisuuksia ja edellytyksiä tarjota työkokeilupaikkoja helsinkiläisille työttömille. Lisäksi on arvioitu toiminnan aikana tapahtuvaa tavoitteellista poluttamista avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen, hakijan tarjoamia koulutuksia ja ryhmätoimintaa sekä hakijan kokonaisuudessaan toteuttamaa helsinkiläisten työttömien työllistymistä edistävää toimintaa ja sen laatua. Laadullisten edellytysten sekä toimintakyvyn arvioinnin tarkastelussa on kiinnitetty huomiota mm. hakijan rooliin, aktiivisuuteen ja näkyvyyteen työllisyydenhoidon toimintakentällä sekä taloudellisen ja hallinnollisen toiminnan asianmukaisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Valmistelussa on lisäksi kiinnitetty huomiota hakijan taloudellisiin toimintaedellytyksiin sekä siihen, että tuettava toiminta edistää kaupungin työllisyydenhoidon tavoitteiden toteutumista.

Aikaisemmin avustusta saaneiden hakijoiden osalta arviointiin on vaikuttanut edellisten vuosien avustusten käyttö. Kaikki aikaisemmin työllisyysavustusta saaneet ja vuodelle 2024 hakemuksensa jättäneet ovat antaneet hyväksyttävän selvityksen edellisen avustuksen käytöstä.

Valtiontukisääntelyn soveltuminen

Sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) 107(1) artiklan mukaan jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Vuodelle 2024 myönnettävien työllisyydenhoidon järjestöavustusten päätösvalmistelussa on arvioitu soveltuuko SEUT 107(1) artiklan mukainen valtiontukisääntely kyseisiin toimenpiteisiin. Valtiontukiarviointi on tehty kunkin avustushakemuksen osalta erikseen.

Avustusten hakijoiden toiminta on yleisesti hyödyllistä. Arviointien lopputuloksena on ettei yksikään tuensaaja harjoita sellaista taloudellista toimintaa, jolla olisi vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Valtiontukisääntöjä sovelletaan ainoastaan, kun tuensaaja harjoittaa taloudellista toimintaa eli tarjoaa tavaroita tai palveluja markkinoilla (Komission tiedonanto Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valtiontuen käsitteestä, EUVL 2016/C 262/01, kohdat 6, 7 ja 12). Avustuksilla ei myöskään ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Avustukset myönnetään sellaista toimintaa varten, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asiakkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita muista Euroopan unionin jäsenvaltioista. Tuen vaikutus rajat ylittävien investointien tai sijoittautumisen edellytyksiin on enintään marginaalinen (Komission tiedonanto Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valtiontuen käsitteestä EUVL 2016/C 262/01, kohta 196).

Ennakkotieto vuoden 2025 avustusten hakemisesta

Työllisyysavustuksen myöntäminen nykymuodossaan päättyy vuoteen 2024. Kevään 2024 aikana tehdään selvitys työllistymisen edistämiseksi tarkoitetun toiminnan avustamisesta jatkossa. Mahdollinen uusi avustustyyppi vuodesta 2025 lukien tulee ensimmäisen kerran haettavaksi syksyllä 2024. Asian etenemisestä tiedotetaan kaupungin avustusasiointia koskevilla verkkosivuilla osoitteessa avustukset.hel.fi > työllisyysavustus

Lisätiedot

Sari Rasanen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 43978

sari.rasanen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 11.05.2024

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Sari Rasanen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 43978

sari.rasanen@hel.fi