Hankerahoitus, Uutta osaamista työelämään, EU-hanke, Etelä-Suomen ESR+ aluehaku, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2024-002665
Ärendet har nyare handläggningar
§ 23

Osallistuminen Euroopan sosiaalirahaston Etelä-Suomen ESR+ rahoitushakuun “Mediaväylä”- ja “ENOT”-hankkeilla

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan sosiaalirahaston Etelä-Suomen ESR+ -rahoitushakuun “Mediaväylä”- ja “ENOT”-hankkeilla.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimimaan osatoteuttajana kyseisissä ryhmähankkeissa sekä vastaamaan niiden hausta ja hallinnoinnista.

Haettavat hankkeet ovat ryhmähankkeita, joita koordinoivat Metropolia (Mediaväylä) sekä Laurea (ENOT). Stadin ammatti- ja aikuisopisto toimii hankkeiden osatoteuttajana.

Hankeaika Mediaväylä-hankkeella on 1.1.2025–31.3.2027, jossa Stadin AO:n hankeaika 1.1.2025–31.12.2026. Mediaväylä-hankkeen kokonaisbudjetti koko hankeajalle on 488 861 euroa, josta Stadin ammatti- ja aikuisopiston osuus on 260 084 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on enintään 65 021 euroa (25 %). Hankkeen omarahoitusosuuden kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04.

Hankeaika ENOT-hankkeella on 1.10.2024–31.3.2027, jossa Stadin AO:n hankeaika on 1.1.2025–31.12.2026. ENOT-hankkeen kokonaisbudjetti koko hankeajalle on noin 800 000 euroa, josta Stadin ammatti- ja aikuisopiston osuus on 210 227 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on enintään 52 556 euroa (25 %). Hankkeen omarahoitusosuuden kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04. Hankkeen toinen toteuttaja Helsingin osalta on Forum Virium Helsinki Oy.

Päätöksen perustelut

Mediaväylä-hankkeelle haetaan ESR+ -rahoitusta koulutuksen kehittämiseen ja ENOT-hankkeelle työelämän kehittämiseen. Hankevalmistelun yhteydessä on huolehdittu keskinäisestä koordinaatiosta siten, että hankkeet täydentävät toisiaan, mutta eivät tee päällekäisiä asioita.

Mediaväylä-hankkeen tavoitteena on koulutusasteiden nivelvaiheiden siirtymien sujuvoittaminen ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun media- ja av-alalla sekä ammatillisen koulutuksen suorittaneiden korkeakoulutukseen siirtymisen lisääminen. Erityistä huomiota kiinnitetään nuoriin ja maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin. Lisäksi hankkeessa tavoitteena on luoda sujuvammat korkeakoulupolut toisen asteen ammatillisen tutkinnon opiskelijoille / suorittaneille. Välillisesti tavoitteena työllistymisedellytysten parantuminen osaamisen parantamisen kautta. Kolmantena päätavoitteena on tulevaisuuden media- ja av-alan työn sisältöjen ennakointi.

ENOT-hankkeen tavoitteena on kestävän työllistymisen edistäminen tukemalla yksilöiden kestävää osaamista ja oman osaamisen tunnistamista sekä kehittämällä ennakointia työelämässä. Lisäksi tavoitteena on tarjota työelämälle osaavaa työvoimaa. Lisäksi pyritään luomaan malli korkeakoulutasoisen osaamisen tunnistamiseen erilaisissa työympäristöissä ja mahdollistaa samalla osaamisen saavuttaminen pienempiin kokonaisuuksiin.

Hankkeet tukevat Stadin AO:n toimintaa ja toteuttavat seuraavia Helsingin kaupungin strategian painopisteitä, mm. Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia sekä Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

Kansliapäällikkö on delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan päättänyt siirtää Helsingin kaupungin hallintosäännön 12. luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla toimivaltaa hakea kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoitusta strategiajohtajalle miljoonaan euroon asti.

Detta beslut publicerades 22.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö