Palkkiosta päättäminen, keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio presidentinvaaleissa 2024, kaupunginkanslia

HEL 2024-002756
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 132 §

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2024 presidentinvaalissa

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus vahvisti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle vuoden 2024 presidentinvaalin yhteydessä hoidetuista tehtävistä maksettavaksi palkkioksi 6 700 euroa, mikä maksetaan talousarvion kohdalta 1 10 01 (Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja pyytää, että hänelle suoritetaan 28.1. ja 11.2.2024 toimitettuun presidentinvaaliin liittyvien tehtävien hoitamisesta palkkio 6 700 euroa Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet -päätöksen (kaupunginvaltuusto 23.6.2021 § 213) nojalla. Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet -päätöksen mukaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan vaalikohtainen palkkio.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle on hänen pyyntönsä mukaisesti maksettu 5 750 euroa vuonna 2012 ja 5 750 euroa vuonna 2018 presidentinvaaliin sekä 6 100 euroa vuoden 2023 eduskuntavaaleihin liittyvien tehtävien hoitamisesta.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.6.2021 § 213 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttamisesta 1.8.2021 lukien. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti palkkioita korotettiin palkkioluokittain tarkasteltuna keskimäärin 6,6 %.

Vuoden 2024 presidentinvaalissa järjestettiin kaksi vaalia. Kahden vaalin järjestäminen vaatii suurempaa työmäärää kuin muiden valtiollisten vaalien järjestäminen. Esitetään, että palkkio maksetaan korotettuna kahden vaalin järjestämiseen liittyvällä noin 10 % lisäyksellä.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio maksetaan talousarvion kohdalta 1 10 01, jonka määrärahat on osoitettu vaalien järjestämiseen.

Stäng

Detta beslut publicerades 14.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna , keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 20001

veera.reuna@hel.fi