Rakennussuojelu, Museovirasto, entinen suomenkielinen kauppakorkeakoulu, Runeberginkatu 14-16, Uudenmaan ELY-keskus

HEL 2024-002891
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 306 §

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle entisen Helsingin suomenkielisen kauppakorkeakoulun suojeluesityksestä, Runeberginkatu 14-16

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus antoi seuraavan lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle entisen Helsingin suomenkielisen kauppakorkeakoulun rakennuksen rakennussuojeluesityksestä:

Museovirasto on tehnyt erityisistunnossaan 20.2.2024 rakennussuojeluesityksen entisen Helsingin suomenkielisen kauppakorkeakoulun rakennuksen (nykyisin Aalto-yliopisto Töölö) suojelemisesta rakennusperintölain (laki rakennusperinnön suojelemisesta, 2010/498) nojalla. Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Helsingin kaupungin lausuntoa esityksestä 31.5.2024 mennessä. Kaupunginhallitus puoltaa Museoviraston suojeluesitystä.

Helsingin yleiskaavassa 2016 tontti kuuluu Kantakaupungin C2-alueeseen, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Osana Etu-Töölön kaupunginosan valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt RKY-aluetta sitä koskevat myös yleiskaavan teemakartan Kulttuuriympäristöt ja pääkartan merkinnät, jotka osoittavat valtakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuuriympäristökohteet. Kantakaupunki-teemakartassa kortteli on merkitty yhdeksi kantakaupungin muista arvokkaista julkisten rakennusten ympäristöistä, tai kulttuurihistoriallisesti ja maisemakulttuurin kannalta erityiseksi aluekokonaisuudeksi, jonka arvo ja ominaispiirteet otetaan huomioon asemakaavoituksessa sekä muissa alueille kohdistuvissa hankkeissa.

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa nro 12704 (tullut voimaan 19.8.2021) tonttia sivuaa merkintä ”suunnitellut liikennetunnelit” ja "Ohjeelliset suunnitellut maanalaiset tilat ja teknisen huollon tunnelit".

Voimassa oleva asemakaava nro 7457 on vahvistettu vuonna 1977. Kortteli kuuluu asemakaavassa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen. Rakennusta ei ole suojeltu nykyisessä asemakaavassa. Osalla korttelia on voimassa myös maanalainen asemakaava nro 12290, joka mahdollistaa nk. Pisara-radan rakentamisen. Alueella on vireillä kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamistyö, jonka tavoitteena on päivittää ja yhdenmukaistaa osin vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavatyön keskeisimpinä tavoitteina on turvata sekä kaupunkikuvallisten kokonaisuuksien että yksittäisten kohteiden tärkeiden arvojen säilyminen ja samalla varmistaa yleiskaavan mukainen kehitys. Rakennussuojeluesitys on vireillä olevan kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamishankkeen tavoitteiden mukaista eikä siten haittaa kaavoitusta.

Kaupunginhallitus katsoo, että Museovirasto on suojelupäätöksessään esittänyt kattavat perustelut rakennuksen suojelemiseksi ja että rakennuksen suojeleminen lailla rakennusperinnön suojelemisesta (489/2010) turvaa kohteen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot. Entisen Helsingin suomenkielisen kauppakorkeakoulun rakennuksella on rakennusperintölain 2 §:n tarkoittamaa valtakunnallista merkitystä sekä erityisen merkittävät sisätilat, joiden yksityiskohtien säilymistä ei riittävällä tavalla voida varmistaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella asemakaavan suojelumerkinnällä. Ehdotuksessa suojelun kohdentamisesta ja määräyksistä on selkeästi ja perustellen eritelty rakennuksen arvokkaimmat tilakokonaisuudet ja ominaispiirteet, ja mahdollistettu myös rakennukseen mahdollisesti tulevaisuudessa kohdistuvat muutokset rakennuksen arkkitehtuuriin ja muihin ominaispiirteisiin soveltuvalla tavalla.

Edellä esitetyin perusteluin kaupunginhallitus puoltaa Museoviraston rakennussuojeluesitystä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on pyytänyt kaupunginhallituksen lausuntoa Museoviraston tekemästä rakennussuojeluesityksestä 31.5.2024 mennessä. Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto 25.4.2024. Esitys on saadun lausunnon mukainen.

Stäng

Kaupunkiympäristön toimiala 25.4.2024

Kaupunkiympäristön toimiala antaa lausunnon kaupunginhallitukselle ELY-keskuksen pyynnöstä koskien entisen Helsingin suomenkielisen kauppakorkeakoulun rakennuksen rakennussuojeluesitystä.

Museovirasto on tehnyt erityisistunnossaan 20.2.2024 rakennussuojeluesityksen entisen Helsingin suomenkielisen kauppakorkeakoulun rakennuksen (nykyisin Aalto-yliopisto Töölö) suojelemisesta rakennusperintölain (laki rakennusperinnön suojelemisesta, 2010/498) nojalla. Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Helsingin kaupungin lausuntoa esityksestä 31.5.2024 mennessä. Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristön toimialaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 30.4.2024 mennessä. Kaupunkiympäristön toimiala puoltaa Museoviraston suojeluesitystä.

Helsingin yleiskaavassa 2016 tontti kuuluu Kantakaupungin C2-alueeseen, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Osana Etu-Töölön kaupunginosan RKY-aluetta sitä koskevat myös yleiskaavan teemakartan Kulttuuriympäristöt ja pääkartan merkinnät, jotka osoittavat valtakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuuriympäristökohteet. Kantakaupunki-teemakartassa kortteli on merkitty yhdeksi kantakaupungin muista arvokkaista julkisten rakennusten ympäristöistä, tai kulttuurihistoriallisesti ja maisemakulttuurin kannalta erityiseksi aluekokonaisuudeksi, jonka arvo ja ominaispiirteet otetaan huomioon asemakaavoituksessa sekä muissa alueille kohdistuvissa hankkeissa. Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa nro 12704 (tullut voimaan 19.8.2021) tonttia sivuaa merkintä ”suunnitellut liikennetunnelit” ja "Ohjeelliset suunnitellut maanalaiset tilat ja teknisen huollon tunnelit".

Voimassa oleva asemakaava nro 7457 on vahvistettu vuonna 1977. Kortteli kuuluu asemakaavassa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen. Rakennusta ei ole suojeltu nykyisessä asemakaavassa. Osalla korttelia on voimassa myös maanalainen asemakaava nro 12290, joka mahdollistaa nk. Pisara-radan rakentamisen. Alueella on vireillä kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamistyö, jonka tavoitteena on päivittää ja yhdenmukaistaa osin vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavatyön keskeisimpinä tavoitteina on turvata sekä kaupunkikuvallisten kokonaisuuksien että yksittäisten kohteiden tärkeiden arvojen säilyminen ja samalla varmistaa yleiskaavan mukainen kehitys. Rakennussuojeluesitys on vireillä olevan kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamishankkeen tavoitteiden mukaista eikä siten haittaa kaavoitusta.

Kaupunkiympäristön toimiala katsoo, että Museovirasto on suojelupäätöksessään esittänyt kattavat perustelut rakennuksen suojelemiseksi rakennusperintölain nojalla, ja että rakennuksen suojeleminen lailla rakennusperinnön suojelemisesta turvaa kohteen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot. Entisen Helsingin suomenkielisen kauppakorkeakoulun rakennuksella on rakennusperintölain (489/2010) 2 §:n tarkoittamaa valtakunnallista merkitystä sekä erityisen merkittävät sisätilat, joiden yksityiskohtien säilymistä ei riittävällä tavalla voida varmistaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella asemakaavan suojelumerkinnällä. Ehdotuksessa suojelun kohdentamisesta ja määräyksistä on selkeästi ja perustellen eritelty rakennuksen arvokkaimmat tilakokonaisuudet ja ominaispiirteet, ja mahdollistettu myös rakennukseen mahdollisesti tulevaisuudessa kohdistuvat muutokset rakennuksen arkkitehtuuriin ja muihin ominaispiirteisiin soveltuvalla tavalla.

Edellä esitetyin perusteluin kaupunkiympäristön toimiala puoltaa Museoviraston rakennussuojeluesitystä.

Lisätiedot

Santeri Nuotio, arkkitehti, puhelin: 09 310 76696

santeri.nuotio@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 28.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Bilagor

1. Lausuntopyyntö 23.2.2024
2. Lausuntopyyntö 23.2.2024, liite, rakennussuojeluesitys

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.