Tutkimuslupa, Nuorten aikuisten taloudellinen toimintakyky ja taloussosiaalityön mahdollisuudet

HEL 2024-003448
Ärendet har nyare handläggningar
§ 15

Tutkimuslupa tutkimukseen ”Nuorten aikuisten taloudellinen toimintakyky ja taloussosiaalityön mahdollisuudet”

Chef för tjänster för unga och vuxensocialarbete

Päätös

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle ”Nuorten aikuisten taloudellinen toimintakyky ja taloussosiaalityön mahdollisuudet” (pro gradu). Yhteyshenkilö on johtava sosiaalityöntekijä ********** Tutkimuslupa on voimassa 28.2.2025 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimuksesta ja siihen liittyvien tehtävien suorittamisesta sekä osallistuvan henkilöstön ajankäytöstä on sovittu yhteyshenkilön kanssa.

Tutkimusprosessissa noudatetaan yleisiä tutkimuseettisiä periaatteita. Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella nuorten aikuisten taloudellista toimintakykyä sosiaalihuollon ammattilaisten näkökulmasta. Tutkimuskysymykset ovat:
1) Millaisena nuorten aikuisten kanssa työskentelevät sosiaalialan ammattilaiset jäsentävät asiakkaiden taloudellisen toimintakyvyn?
2) Miten sosiaalityöllä voidaan tukea nuorten aikuisten taloudellista toimintakykyä?

Tutkimuksessa tarkoituksena on selvittää, millaisia haasteita ja esteitä sekä voimavaroja, mahdollisuuksia ja taitoja sosiaalihuollon ammattilaiset näkevät 16–29-vuotiaiden nuorten aikuisten taloudellisissa taidoissa ja toimintamahdollisuuksissa, sekä miten ammattilaiset ymmärtävät taloussosiaalityön osana nuorten sosiaalityötä. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa aiheesta sekä antaa ääni heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevalle yksilölle.

Tutkimus kohdentuu kahteen nuorten sosiaalityön tiimiin, joista halutaan osallistujiksi sosiaalihuollon ammattilaisia eli sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Tutkimusaineisto kerätään 2–3:lla, noin 2 tuntia kestävällä ryhmähaastattelulla, kussakin 3–4 osallistujaa. Osallistujat rekrytoidaan yhteyshenkilön välityksellä.

Osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistujilta kerätään kirjalliset suostumukset ja heitä informoidaan tutkimuksesta, oikeuksistaan sekä henkilötietojen käsittelystä. Haastattelut äänitetään. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tietoturvallisesti liitteenä olevan tietosuojaselosteen mukaisesti ja hävitetään kokonaisuudessaan tutkimuksen päätyttyä. Aineisto anonymisoidaan ja analysoidaan sisällönanalyysin keinoin. Tulokset kirjataan siten, ettei osallistujia voida tunnistaa. Tutkija sitoutuu noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja eettisiä periaatteita.

Tutkimuslupaa puoltaa etelän aikuissosiaalityön päällikkö (13.3.2024).

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan päätöksen 30.11.2023 § 249 mukaan tutkimusluvan myöntämisestä tai hylkäämisestä päättää nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja palveluansa koskevissa tutkimusluvissa.

Detta beslut publicerades 14.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Sini-Emilia Asikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 43444

sini-emilia.asikainen@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Luhtasela
nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Tutkimuslupahakemus, täydennys 12.3.2024, liite, seloste henkilötietojen käsittelytoimista

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.