Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, ohjaava opettaja, 4 tehtävää, KASKO-03-21-24

HEL 2024-003533
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, ohjaava opettaja (4 kpl), työavain KASKO-03-21-24.

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-5

Päätös

Koulutuspäällikkö Elina Tirinen päätti valita kampus 5 ohjaavan opettajan määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.4.-31.12.2024 **********

Virkaan valitulle asetetaan koeaika.

Virantoimitus alkaa 1.4.2024 tai sopimuksen mukaan.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Ohjaavan opettajan neljä (4) tehtävää ovat olleet julkisesti haettavana ajalla 14.2.2024 - 28.02.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Virkasuhteiset tehtävät sijoittuvat Stadin AO:n eri toimipaikkoihin.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä ovat ohjaavan opettajan tehtävät Stadin AO:n eri toimipaikoissa.

Ammatillisen opettajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Hakuilmoituksessa olemme kertoneet, että edellytämme kokemusta erilaisten opiskelijoiden työelämälähtöisestä ohjauksesta ja opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen toteuttamisesta. Lisäksi olemme ilmoittaneet eduksi luettavan kokemuksen ammatillisesta koulutuksesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Määräajassa hakemuksen jätti seitsemänkymmentä (70) hakijaa. Hakemusten perusteella 4.3.2024 toteutettuun Teams-ryhmähaastatteluun kutsuttiin kahdeksantoista (18) hakemuksen perusteella tehtävään parhaiten soveltuvaa hakijaa.

Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Helena Lehtinen ja Hannele Häyhä sekä koulutuspäällikkö harjoittelija Lea Kuvaja.

********** on koulutukseltaan kauppatieteiden ja kasvatustieteiden maisteri ja hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta ja erilaisten opiskelijoiden työelämälähtöisestä ohjauksesta. Hänellä on vahva kokemus oppimisen tuesta ja oppimisvalmiuksia parantavien opintojen toteuttamisesta. Hänellä on hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella koulutuspäällikkö Elina Tirinen päätti kokonaisuuden perusteella, että parhaat edellytykset virkasuhteisen tehtävän hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 19.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 0931089266

elina.tirinen@hel.fi

Beslutsfattare

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5