Tonttivaraus, asuntotontit eri puolelta Helsinkiä, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2024-003601
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 245 §

Asuntotonttien varaaminen hintakilpailua, tonttihakua ja kumppanuuskaavoitusta varten

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus varasi:

A

hintakilpailua varten asuntotontit:  
  • (AK) 10677/1, 2, 3 ja 4 (Sörnäinen, Sompasaari, Nihti)

B

Kehittyvä kerrostalo -tonttihakua varten asuntotontin:
  • (A-1) 47299/1 (Mellunkylä, Kurkimäki)

C

hintakilpailua ja kumppanuuskaavoitusta varten 12. kaupunginosasta (Alppiharju) liitekartan 3 mukaisen alueen.

Kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön järjestämään edellä mainitun A-kohdan mukaisen hintakilpailun ja päättämään sen ehdoista sekä valitsemaan kilpailun perusteella tonteille varaajat ja päättämään kilpailujen voittajien kanssa tehtävien esisopimusten tai tontinvarausten ehdoista, kun kauppahinta tai maanvuokran lisäosuus on enintään 10 milj. euroa.

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan järjestämään B-kohdan Kehittyvä kerrostalo -tonttihaun sekä C-kohdan hintakilpailun ja kumppanuuskaavoituksen yhdistelmän, päättämään sen ehdoista sekä valitsemaan sen perusteella tonteille varaajat ja toteuttajat.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat johtava tonttiasiamies Marja Hannikainen ja asunto-ohjelmapäällikkö Hanna Dhalmann. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Yleistä varausesityksestä

Kaupunginhallitus on 1.4.2019, 220 § hyväksynyt Helsingin tontinluovutusta koskevat linjaukset sekä niitä tarkentavat soveltamisohjeet. Tontinluovutuslinjausten mukaan sääntelemättömään asuntotuotantoon tarkoitetut tontit varataan pääsääntöisesti hintakilpailuin luovutettaviksi. Erityisen vetovoimaisille paikoille sijoittuvat ja arvokkaimmiksi arvioidut tontit luovutetaan myymällä. Muiden alueiden osalta hintakilpailulla luovutettavat tontit luovutetaan pääsääntöisesti vuokraamalla. Tällöin kilpailun ratkaisuperusteena on pääsääntöisesti kilpailussa etukäteen tarjouspyynnössä määritetyn maanvuokran lisäksi kertasuorituksena maksettava maanvuokran lisäosuus.

Laatuperustein ratkaistavilla menettelyillä varattavat tontit voidaan luovuttaa kilpailun voittajan valinnan mukaan vuokraamalla tai vuokraamalla osto-oikeuksin, vaikka tontti tontinluovutuslinjausten perusteella luovutettaisiin pääsääntöisesti myymällä.

Kumppanuuskaavoituksena kaavoitettavien alueiden varaajat valitaan laatu- ja innovaatioperustein ratkaistavilla ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyillä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös hintakilpailua.

Nyt esitetään varattaviksi Nihdin alueelta AK-tontit 10677/1, 2, 3 ja 4 hintakilpailuun, jossa tontit on tarkoitus luovuttaa myöhemmin myymällä korkeimman ostotarjouksen tehneelle. Korttelin 10677 kahdelta sivulta on esteetön näkymä merenrannalle, mikä puoltaa tonttien myyntiä. Hintakilpailu on tarkoitus järjestää vuonna 2025.

Kehittyvä kerrostalo -tonttihakuun esitetään varattavaksi A-1-tontti 47299/1, joka sijaitsee Mellunkylässä Kurkimäen alueella. Tontti on tullaan vuokraamaan. Tonttihaku on tarkoitus järjestää vuonna 2025.

Hintakilpailuun ja kumppanuuskaavoitukseen esitetään varattavaksi alue Alppiharjusta Hangonkadun korttelista, joka mahdollistaisi suojeltujen, mutta nykyisin vajaakäytöllä toimivien rakennusten peruskorjaamisen asunnoiksi. Olemassa olevat rakennukset tultaisiin suojelemaan myös uudessa asemakaavassa. Peruskorjauksen yhteydessä korttelin arvokas piha-alue muotopuutarhoineen kunnostettaisiin. Kumppanuuskaavoituksella mahdollistettaisiin myös korttelin eteläosan täydennysrakentaminen voimassa olevan yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Hintakilpailu on tarkoitus käynnistää jo keväällä 2024.

Kilpailuilla ja/tai erillisillä tonttihauilla varattavat tontit

10. Sörnäinen, Nihti: Tontit 10677/1–4 (AK)

Tontit (AK) 10677/1-4 (yht. 11 750 k-m² + 650 k-m² liiketilaa) esitetään luovutettavaksi myöhemmin hintakilpailulla toimijalle / toimijoille siten, että tontit luovutetaan sääntelemättömään vapaarahoitteiseen omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon. Rakennusoikeudesta saa korkeintaan 50 % osoittaa vuokra-asuntotuotantoon.

Tontit soveltuvat sijaintinsa perusteella erinomaisesti sääntelemättömään asuntotuotantoon. Tonttien rahoitus- ja hallintamuototarkastelu vastaa AM-ohjelman mukaista tavoitetta.

Lähtökohtaisesti tontit luovutetaan myymällä markkina-arvoon, koska kyseessä on rannalla sijaitseva vetovoimainen tontti. Tontinluovutuslinjausten mukaisesti tontti voidaan luovuttaa myymällä, koska se luovutetaan sääntelemättömään tuotantoon.

Varausaluekartta on liitteenä 1.

47. Mellunkylä, Kurkimäki: Tontti 47299/1 (A-1)

Tontti 47299/1 (A) (1 200 k-m² ja käytetystä rakennusoikeudesta vähintään 20 % tulee olla liike- ja toimistotilaa) esitetään luovutettaviksi Kehittyvä kerrostalo -tonttihakuun siten, että tontti luovutetaan sääntelemättömään vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon. Tontti tullaan vuokraamaan.

Hallinta- ja rahoitusmuototarkastelu on tehty yhdessä kaupunginkanslian asuminen-yksikön kanssa.

Varausaluekartta on liitteenä 2.

12. Alppiharju, Alppila: Hangonkadun asemakaavamuutosalue

Nykyiselle Hangonkadun alueelle tullaan suunnittelemaan asumista (uudisrakentamista noin 3 500 k-m²). Alue esitetään luovutettavaksi hintakilpailuun ja kumppanuuskaavoitukseen asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten.

Tarkoituksena on järjestää hintakilpailu, jossa ratkaisuperusteena on rakennusten ja tontin yhteenlaskettu hinta. Alue varataan hintakilpailun voittajalle hankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (kumppanuuskaavoitusta varten).

Ensi vaiheessa säilytettävät rakennukset myydään ja tontti vuokrataan osto-oikeudella. Osto-oikeutta voisi aikaisintaan käyttää sitten, kun kaavamuutos on vahva.

Tontinluovutuslinjauksissa pääsääntö on, että sääntelemättömään omistus- ja vuokra-asuntotuotantoon tarkoitetut tontit vuokrataan, mikäli tontit sijoittuvat muille kuin erityisen arvokkaille ja vetovoimaisille alueille. Alppiharju kuuluu alueeseen, jossa tontit pääsääntöisesti vuokrataan. Tontinluovutuslinjausten mukaan kaupungin tonttihinnoittelu perustuu markkina-arvoon, jolloin tonttien hinnat voivat vaihdella muun muassa markkinatilanteen mukaan. Nykyisessä markkinatilanteessa on kuitenkin tärkeää saada ajankohtaista tonttihintatietoa näiltä alueilta markkinahintaisen vuokratason määrittämiseksi. Jotta saadaan alueiden markkinahintaista tonttihintatietoa, tulee eri alueilta myydä riittävästi tontteja.

Tontin myyminen korkeimman tarjouksen tehneelle on myös tarkoituksenmukaista muutoin vaikeasti markkinoitavan alueen omistusasuntorakentamisen edistämiseksi. Muun muassa säilytettävät rakennukset vaativat erittäin perusteellista, laajamittaista ja laadukasta peruskorjausta. Tontin myynti liittyy myös kiinteänä osana rakennusten myyntiin, jolloin tontin myyminen rakennusten ostajalle on myös perusteltua.

Tontin myynnin yleisenä edellytyksenä on myös se, että myytävä tontti on kaavallisesti loppuun jalostettu siten, ettei näköpiirissä ole merkittävää kaavanmuutosmahdollisuuksiin perustuvaa arvonnousua, minkä voidaan katsoa täyttyvän kilpailuehdotuksen pohjalta laadittavan uuden asemakaavan myötä.

Rakennukset ja tontit / tontti luovutetaan myymällä sääntelemättömään vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon kaupunkiympäristölautakunnan myöhemmin päättämin ehdoin.

Varausaluekartta on liitteenä 3.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Hangonkadun kortteliin 382 ollaan laatimassa uudisrakentamisen mahdollistavaa asemakaavamuutosta. Kaavamuutoksessa kortteliin on tarkoitus kaavoittaa kerrostaloasumiseen rakennusoikeutta noin 3 500 k-m². Tontilla olevat vanhat rakennukset tulevat säilymään.

Sijaintikartat ovat liitteenä 4.

Varausehdot

Kaupunkiympäristölautakunta ja/tai tonttipäällikkö päättää erikseen erillisillä kilpailuilla ja tonttihauilla luovutettavien tonttien varausehdoista ja/tai kilpailuohjelmien hyväksymisestä tonttien varaamisen yhteydessä.

Tonttien varaaminen

Nihdin alueelta varataan AK-tontit 10677/1, 2, 3 ja 4 hintakilpailuun, Mellunkylästä A-1-tontti 47299/1 Kehittyvä kerrostalo
-tonttihakuun sekä Alppiharjusta Hangonkadun korttelin suunnitellulta asemakaavamuutosalueelta liitekartan 3 mukainen alue hintakilpailua ja kumppanuuskaavoitusta varten.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginvaltuusto päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden kauppahinta ylittää 10 milj. euroa.

Kaupunginhallitus päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden kauppahinta ylittää 5 milj. euroa, mutta on enintään 10 milj. euroa (hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 momentti).

Kaupunginhallitus on 18.9.2017, 865 § tekemällään päätöksellä vahvistanut kaupunkiympäristön toimialalle toimivallan rajat muun muassa siten, että kaupunkiympäristölautakunta tai sen määräämä viranomainen päättää kiinteistöjen myynneistä, kun sopimuksen kokonaisarvo on enintään 5 milj. euroa.

Edellä mainituin perustein kaupunginhallituksella on toimivalta oikeuttaa tonttipäällikkö järjestämään tonttien hintakilpailut, päättämään niiden ehdoista sekä valitsemaan niiden perusteella tonteille varaajat ja toteuttajat ja päättämään kilpailujen voittajien kanssa tehtävien esisopimusten tai tontinvarausten ehdoista, kun kauppahinta tai vuokran lisäosuus on enintään 10 milj. euroa, sekä myymään tontit, mikäli kauppahinta on enintään 10 milj. euroa.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 26.03.2024 § 182

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavat tontit (kohdat A–C) varattaviksi:

A

hintakilpailua varten tontit:  
  • (AK) 10677/1, 2, 3 ja 4 (Sörnäinen, Sompasaari, Nihti)

B

kehittyvä kerrostalo -tonttihakua varten tontti:
  • (A-1) 47299/1 (Mellunkylä, Kurkimäki)

C

hintakilpailua ja kumppanuuskaavoitusta varten 12. kaupunginosasta (Alppiharju) liitekartan 3 mukainen alue.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön järjestämään edellä mainitun A-kohdan mukaisen hintakilpailun ja päättämään sen ehdoista sekä valitsemaan kilpailun perusteella tonteille varaajat ja päättämään kilpailujen voittajien kanssa tehtävien esisopimusten tai tontinvarausten ehdoista, kun kauppahinta tai maanvuokran lisäosuus on enintään 10 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan järjestämään B-kohdan Kehittyvä kerrostalo -tonttihaun sekä C-kohdan hintakilpailu- ja kumppanuuskaavoitusyhdistelmän, päättämään sen ehdoista sekä valitsemaan sen perusteella tonteille varaajat ja toteuttajat.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Marja Hannikainen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 52178

marja.hannikainen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 01.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi