Ajankohtaiskatsaus 2024, Helsingin Velvoitepysäköinti Oy

HEL 2024-003759
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 26 §

Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n ajankohtaiskatsaus

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Mikko Syrjänen ja hallituksen puheenjohtaja Outi Säntti. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin Velvoitepysäköinti Oy

Helsingin kaupunginhallitus päätti 18.9.2023, § 559, perustaa Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n mahdollistamaan asemakaavan pysäköintinormin mukaisten velvoitepysäköintipaikkojen toteuttaminen joustavasti, kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti erillisten alueellisten yhtiöiden kautta. Kaupunginhallituksen perustamispäätöksen mukaisesti yhtiö on pysäköinnin keskitetty operatiivinen toimija, jonka tehtävänä on pääasiassa käytännössä huolehtia ja varmistaa kaupungin päättämien asemakaavojen mukaisten keskitettyjen velvoitepysäköintilaitoshankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen.

Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaan kaupungin toimenpitein varmistetaan pysäköintimahdollisuuksien riittävyys asukaspysäköinnissä sekä liityntäpysäköinnissä. Lisäksi jatketaan askeleittain siirtymistä kohti markkinaehtoista pysäköintipolitiikkaa.

Helsingin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Kaupunginhallitus on 18.9.2023, § 559, hyväksynyt yhtiön omistajastrategian (liite 1).

Vuosi 2024 on yhtiön ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Yhtiön toimintaa koskeva strategia valmistuu vuoden 2024 aikana.

Omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit

Tavoite 1.
Kaupungin asuntotuotannon, kaupunkikehityksen ja pysäköintipolitiikan tavoitteiden edistäminen
- kaupunkitasoisen velvoitepysäköinnin aikataulu- ja investointisuunnitelman laatiminen ja ylläpitäminen kaupunkikehitystavoitteet huomioiden ja eri alueiden kehitys yhteensovittaen
- tarpeellisten alueyhtiöiden perustaminen ja kaupunkikehityskohteiden tarpeiden analysointi

Tavoite 2.
Alueellisten pysäköinti- ja palveluyhtiöiden toiminnan tehostaminen
- alueyhtiöiden perustamisen, hallinnon ja toiminnan konsepti luotu
- aluekohtainen käyttöaste%

Tavoite 3.
Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
- ympäristöohjelman laatiminen
- ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä

Tavoite 4.
Riittävä vakavaraisuus
- Omavaraisuusaste vähintään 35 %

Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Mikko Syrjänen antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Outi Säntti.

Stäng

Detta beslut publicerades 05.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Patrick Wahlman, Konsernianalyytikko, puhelin: 09 310 33714

patrick.wahlman@hel.fi