Kokoonpanon muutos, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, eroaminen, varajäsen

HEL 2024-004692
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 224 §

V 15.5.2024, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Oona Hagmanille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

 

  • valitsee __________ varajäseneksi (Kimmo Niemelän henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Stäng

Kaupunginvaltuusto valitsi Oona Hagmanin (Liik.) 2.8.2021 § 242 varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Oona Hagman on 27.3.2024 pyytänyt eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta muuttuneen ajankäytön takia.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Hallintosäännön 2 luvun mukaan kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja varajäsenet.

Stäng

Detta beslut publicerades 23.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Mer information fås av

Sanna Lawrence, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 27640

sanna.lawrence@hel.fi

Bilagor

1. Eroilmoitus 27.3.2024

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.