Osallistuva budjetointi, valmistuneet hankkeet äänestysvuosilta 2019 ja 2021

HEL 2024-004732
Ärendet har nyare handläggningar
§ 24

Osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen toteaminen äänestysvuosilta 2019 ja 2021 sekä toimialojen sisäiset hankkeiden väliset määrärahan siirrot

Kommunikationsdirektör

Päätös

Vs. viestintäjohtaja totesi Helsingin osallistuvan budjetoinnin liitteenä olevien hankkeiden valmistumisen äänestysvuosilta 2019 ja 2021. Kaupunkiympäristön toimialalta valmistui liitteen mukaisesti seitsemän hanketta Virallisia nuotio- ja grillauspaikkoja keskuspuistoon, Nuorten toiveesta; Huumepiikit pois Mellunkylän alueelta !!!, Penkit katujen varsilla tarjoavat mahdollisuuden levähtämiseen, Parempia kulkuväyliä pyöräilijöille Kallio-Sörnäinen-alueella, Penkkejä levähtämistä varten Kallioon, Hakaniemeen, Alppilaan ja Hermanniin, Lisää penkkejä ja roska-astioita Kumpulantaipaleen varteen, Pelastetaan Helsingin historia helsinkiläisille.

Lisäksi vs. viestintäjohtaja päätti, että kaupunkiympäristön toimialalta valmistuneilta seitsemältä hankkeelta käyttämättä jääneet määrärahat 66 800,51 euroa siirretään liitteen mukaisesti hankkeille Kaisaniemenrannasta viihtyisä oleskelupaikka, Talviuintipaikka Laajasaloon, Syötäviä istutuksia kaikkien iloksi, Kauneutta ja turvallisuutta Oulunkylän keskustaan - Seurahuoneen ja Ruutanapuiston valaiseminen sekä puiston kehittäminen japanilaistyyliseksi.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 28.6.2021 § 500 ja 2.5.2023 § 283, että kaupunginkanslian viestintäjohtaja toteaa osallisuusrahastosta rahoitettavien osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen erillisellä päätöksellä. Valmistumisen yhteydessä käyttöomaisuuskohde siirretään Osallisuusrahaston keskeneräisestä käyttöomaisuudesta toimialan valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Osallisuusrahaston perustamispäätöksessä todetaan, että rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalveluliikelaitos. Osallisuusrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto (yritysnumero 3600). Rahastoa voidaan käyttää käyttö- ja investointimenoihin. Määrärahoja seurataan toimialoilla, viestintäosaston osallisuusyksikössä sekä taloushallintopalveluissa. Käyttöomaisuushankkeet kirjautuvat osallisuusrahastolle keskeneräiseen käyttöomaisuuteen.

Osallistuvan budjetoinnin valmistuneet hankkeet ovat eritelty toteumatietoineen päätöksen liitteeseen Valmistuneet OmaStadi-hankkeet sekä määrärahan siirrot. Edelleen käynnissä olevat osallistuvan budjetoinnin hankkeet todetaan valmiiksi niiden valmistuttua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti 2.5.2023 § 283, että Helsingin osallistuvan budjetoinnin toteutettavaksi äänestettyjen hankkeiden välillä voidaan toteuttaa hankkeiden välinen määrärahojen siirto kaupunkilaisen ehdotuksen täysimittaiseksi toteuttamiseksi. Päätöksen mukaisesti tätä voidaan soveltaa myös kierroksen 2020–2021 toteutuksessa olevien hankkeiden osalta. Mikäli valmiiksi todettavasta hankkeesta jää määrärahoja käyttämättä, niitä voidaan siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Siirto voidaan toteuttaa vain toimialan sisällä saman osallistuvan budjetoinnin kierroksen hankkeiden välillä. Siirrosta päättää viestintäjohtaja.

Kaupunkiympäristön toimialalta on valmistunut seitsemän Omastadi-hanketta liitteen mukaisesti äänestysvuodelta 2021. Hankkeen Virallisia nuotio- ja grillauspaikkoja keskuspuistoon osallistuvan budjetoinnin määrärahan lisäyksellä korotettu budjetti on 142 068,40 euroa. Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat olivat 142 008,04 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 60,36 euroa. Hankkeen Nuorten toiveesta; Huumepiikit pois Mellunkylän alueelta !!! kokonaisbudjetti on 35 000,00 euroa ja sen toteuma on 16 091,21 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 18 908,79 euroa. Hankkeen Penkit katujen varsilla tarjoavat mahdollisuuden levähtämiseen kokonaisbudjetti on 45 000,00 euroa. Toteutuneet kustannukset ovat 30 655,60 euroa, jolloin käyttämättä jää 14 344,40 euroa. Parempia kulkuväyliä pyöräilijöille Kallio-Sörnäinen-alueella-hankkeen kokonaisbudjetti on 60 000,00 euroa. Hankkeen toteuma on 59 042,90 euroa, jolloin siitä jää käyttämättä 957,10 euroa. Penkkejä levähtämistä varten Kallioon, Hakaniemeen, Alppilaan ja Hermanniin -hankkeen kokonaisbudjetti on 40 000,00 euroa. Hankkeen toteutuneet kulut ovat 29 465,26 euroa, jolloin käyttämättä jää 10 534,74 euroa. Hankkeen Lisää penkkejä ja roska-astioita Kumpulantaipaleen varteen kokonaisbudjetti on 45 000,00 euroa. Toteutuneet kustannukset ovat 26 305,34 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 18 694,66 euroa. Hankkeen Pelastetaan Helsingin historia helsinkiläisille kokonaisbudjetti on 60 000,00 euroa. Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 56 699,54 euroa, jolloin käyttämättä jää 3 300,46 euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan neljän hankkeen kustannukset ovat toteutusaikana nousseet niin, että hankkeille varatut määrärahat eivät tule kattamaan niille aiheutuvia kustannuksia. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti valmistuneilta hankkeilta voidaan käyttämättä jääneitä määrärahoja siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Toteutettavilla määrärahasiirroilla varmistetaan kaupunkilaisen tekemän ehdotuksen toteutuminen ehdotetussa laajuudessa. Nyt valmistuneista hankkeista käyttämättä jäänyttä budjettia siirretään hankkeelle Kaisaniemenrannasta viihtyisä oleskelupaikka yhteensä 2413,01 euroa. Hankkeelle Talviuintipaikka Laajasaloon siirretään 7 083,83 euroa. Hankkeelle Syötäviä istutuksia kaikkien iloksi siirretään yhteensä 18 470,77 euroa. Kauneutta ja turvallisuutta Oulunkylän keskustaan - Seurahuoneen ja Ruutanapuiston valaiseminen sekä puiston kehittäminen japanilaistyyliseksi hankkeelle siirretään yhteensä 38 832,90 euroa.

Detta beslut publicerades 09.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 84026

kirsi.verkka@hel.fi

Beslutsfattare

Pi Krogell-Magni
vs. viestintäjohtaja