Aamukouluasia, tilannekatsaus, Garden Helsinki -hanke

HEL 2024-005479
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 235 §

Aamukouluasia: Garden Helsinki -hankkeen tilannekatsaus

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tonttipäällikkö Sami Haapanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginhallitus on 18.12.2023 (§ 778) päättänyt alueiden uudelleen varaamisesta Garden Helsinki -hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten. Päätöksen mukaan asuinrakennusoikeuden myynnistä Taka-Töölön hankealueen ulkopuolelta luovutaan. Lisäksi päätöksen mukaan kaupunki tarkastelee alueen KTYA-korttelialueen hinnoittelua uudelleen. Uudelleenarvioinnissa pyritään muun ohella ottamaan huomioon korttelialueelle toteutettavan hankekokonaisuuden kiinteistötaloudellinen kannattavuus sekä markkinatilanteessa tapahtuneet muutokset.

Varausehtojen mukaan varauksensaaja on tietoinen, että ensin kaupunginhallitus ja sitten kaupunginvaltuusto päättävät mahdollisesta uudelleenhinnoittelusta täysin vapaan harkintansa mukaan. Lisäksi varauksensaaja on edelleen tietoinen, että uudelleenarvioinnissa hyödynnetään ulkopuolisten puolueettomien asiantuntijoiden laatimia arvioita ja kaupunki tekee asiassa kiellettyä valtiontukea koskevan arvioinnin ja toimii arvioinnin edellyttämällä tavalla.

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut asian valmistelua kaupunginhallituksen varauspäätöksen pohjalta. Päätösesitys on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi keväällä 2024. Kokouksessa kuullaan katsaus asian valmistelun tilanteesta. Asiantuntijana kokoukseen osallistuu tonttipäällikkö Sami Haapanen.

Pormestari otti 6.8.2021 (§ 73) esittelyynsä kaupunginhallituksen aamukouluiksi kutsutuissa kokouksissa käsiteltävät asiat.

Stäng

Detta beslut publicerades 24.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi