Hankinta, Omaolon chat-integraatio sidosryhmähankinta, DigiFinland Oy, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2024-005564
Ärendet har nyare handläggningar
§ 12
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Omaolon chat-integraatio sidosryhmähankinta DigiFinland Oy:lta

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti hankkia Kestävän kasvun hankkeeseen Omaolon chat-integraation jatkokehityksen toteutuksen ja siihen liittyvän määritysten loppuun saattamisen DigiFinland Oy:ltä hankintalain 15 §:n mukaisena sidosyksikköhankintana tarjouksen 19.02.2024 asianro D/193/2022 perusteella.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta muodostuu kertaluonteisesta tuotekehityksestä 22 248 euroa ja integraation käyttöönotosta 5663 euroa. Lisäksi käyttöönoton jälkeiset ylläpitokustannukset 703 euroa kuukaudessa ja transaktiopohjainen maksu 1 sentti per transaktio. Arvio transaktioista on noin 2000 kuukaudessa.

Kestävän Kasvun hankerahoituksesta kustannetaan vuosien 2024–2025 aikana 36 587 euroa, joka koostuu kertaluonteisesta tuotekehityksestä, integraation käyttöönotosta ja ylläpitokustannuksista. Vuodesta 2026 alkaen hankinnan jatkuvat ylläpitokustannukset maksetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan yhteisistä ICT-käyttömenoista.
Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaiskustannus neljälle ensimmäiselle käyttövuodelle on noin 63 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. DigiFinland Oy on Helsingin kaupungin sidosyksikkö.

Chat-integraation tuotekehitys hankitaan yhdessä muiden Omaoloa käyttävien ja chat-integraatiota tilaavien alueiden kanssa. Helsingin kaupungilla hankinta tehdään osana Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaa Kestävän kasvun ohjelmaa, johon Omaolon jatkokehitys on saanut rahoitusta vuosille 2023–2025. Hankinnalle on saatu Sosiaali- ja terveysministeriön hankintahyväksyntä VN/27139/2022.

Hankinnan kertaluontoiset kustannukset maksetaan Kestävän kasvun hankkeen rahoituksesta. Hankinnan jatkuvat ylläpitokustannukset maksetaan vuosien 2024–2025 aikana Kestävän kasvun hankkeesta ja jatkossa hankinnan jatkuvat ylläpitokustannukset maksetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan yhteisistä ICT-käyttömenoista.

DigiFinlandin Omaolo-palvelu on kansallinen sosiaali- ja terveyden- ja suunterveydenhuollon digitaalinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Omaolo tarjoaa tietoa kaikille verkkopalvelun käyttäjille ja hoitoa eri potilas- ja asiakasryhmille sekä työkaluja terveydenhuollon ammattilaisille.

Omaolon chat-integraatio mahdollistaa Omaolon oirearvioiden vastausten, asukkaan yhteenvedon ja ammattilaisen tiivistelmän siirron Helsingin omaan, käytössä olevaan chat-järjestelmään ammattilaiselle nähtäväksi ja hyödynnettäväksi osana asiakkaan asian hoitoa. Kehitettävällä integraatiolla on tavoitteena sujuvoittaa Omaolo-palvelun kautta aloitettua asiointia mahdollistamalla asiakkaille välitön kontakti terveydenhuollon ammattilaiseen chat-palvelussa. Näin mahdollistetaan asiakkaan ja ammattilaisen välinen reaaliaikainen keskustelu ja asian käsittely. Chat-integraatio ei poissulje Omaolon nykyistä käyttötapaa, jossa asiakas voi lähettää asiointinsa ammattilaisen työjonolle.

Hankinta perustuu toimittajan tarjoukseen D/193/2022, 19.02.2024 ja Helsingin kaupungin ja DigiFinlandin väliseen SaaS-palvelusopimukseen sekä Asiakassopimukseen Omaolo-palvelusta.

Hallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 12.12.2023 § 260.

Detta beslut publicerades 18.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Ninna-Maria Lehti, projektikoordinaattori, puhelin: 09 310 28373

ninna-maria.lehti@hel.fi

Marja-Liisa Lommi, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 76814

marja-liisa.lommi@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Mäki
hallintojohtaja