Virkojen perustaminen, työllisyyspalveluliikelaitos, 6 virkaa 6.5.2024 alkaen

HEL 2024-005603
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 259 §

Helsingin kaupungin työllisyyspalveluliikelaitokseen sijoitettavien virkojen perustaminen 6.5.2024 lukien

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa Helsingin kaupungin työllisyyspalveluliikelaitokseen sijoittuvat seuraavat kuusi virkaa 6.5.2024 lukien: neljä yksikön johtajan virkaa, yksi hallintopäällikön virka ja yksi hankintapäällikön virka.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen työllisyyspalveluliikelaitoksen perustamisesta (kaupunginvaltuusto 13.3.2024, § 59). Työllisyyspalveluliikelaitos huolehtii julkisten työvoimapalveluiden tuottamisesta ja kaupungin työllisyyden edistämisestä sekä niihin liittyvästä kehittämisestä ja koordinaatiosta ja työikäisten kotoutumista edistävien palveluiden tuottamisesta.

Valtakunnallisen TE24-uudistuksen myötä Helsinki ottaa julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuun 1.1.2025 alkaen. Järjestämisvastuun piiriin kuuluvat palvelut ja tehtävät määritellään muun muassa työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023), kotoutumisen edistämisestä (681/2023), työllistymisen monialaisesta edistämisestä (381/2023) sekä kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) annetuissa laeissa sekä työttömyysturvalaissa (1290/2002). Tehtäviin sisältyy merkittävissä määrin julkisen vallan käyttämistä.

Yksikön johtajien, hallintopäällikön ja hankintapäällikön virkojen perustamistarve liittyy edellä mainittujen tehtävien vastaanottamiseen. Työllisyyspalveluliikelaitoksen perustamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä tarvittavat virat perustetaan organisaatiorakenteen täsmennyttyä vuoden 2024 aikana ja sijoitetaan väliaikaisesti kaupunginkanslian elinkeino-osastolle ja siirretään 1.1.2025 lukien toimintansa aloittavaan työllisyyspalveluliikelaitokseen.

Yksikön johtajien, hallintopäällikön ja hankintapäällikön tehtävissä aloittavien tai näihin sijoitettavien henkilöiden tehtävänkuvaan kuuluu työllisyyspalveluliikelaitoksen 1.1.2025 käynnistyvän toiminnan suunnittelu ja valmisteleminen sekä vuoden 2024 loppuun asti käynnissä olevaan työllisyyden kuntakokeiluun liittyvät valvonta-, kehittämis-, seuranta-, tilastointi-, ennakointi- ja ohjaustehtävät.

Työllisyyspalveluliikelaitos jakautuu neljään yksikköön: Ennakolliset palvelut, Kohtaantopalvelut, Polkupalvelut ja Työnantajapalvelut.

Kuntalain 91 §:n 1 momentin mukaan valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Delegoitua toimivaltaa voi käyttää vain virkasuhteinen henkilö, minkä vuoksi yksikön johtajien tehtävät on perustettava virkoina. Yksikön johtajan tehtäviin sisältyy kaupungin delegoidun toimivallan käyttämistä muun muassa henkilöstöasioita koskevassa päätöksenteossa. Yksikön johtaja myös toimii tarvittaessa liikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisena. Hallintosäännön 5 luvun 10 §:n 3 momentin mukaan liikelaitoksen toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa liikelaitoksen johtokunnan määräämä viranhaltija.

Hallintopäällikön tehtävä edellyttää virkasuhdetta, sillä tehtävässä käytetään kaupungin delegoitua päätösvaltaa esimerkiksi tietopyyntöihin, kanteluihin ja muutoksenhakuihin liittyvässä päätöksenteossa.

Hallintosäännön 20 luvun 8 §:n mukaan hankintapäätökset tekee toimielin tai viranhaltija hankintavaltuuksien rajoissa. Hankintapäällikön tehtävä edellyttää virkasuhdetta, sillä tehtävään sisältyy hankinnoista ja investoinneista päättämistä.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 § 1 momentin mukaisesti perustettaviksi esitettävät virat tullaan täyttämään julkisen hakumenettelyn kautta.

Perustettaviksi esitettäville viroille on varattu määräraha kaupunginkanslian talousarviossa. Virkojen rahoitus tullaan ottamaan huomioon työllisyyspalveluliikelaitoksen henkilöstömäärärahoissa, joihin saadaan jatkossa korvauksena valtionosuusrahoitusta.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Kaupungilla johdon tehtävissä sovelletaan kokonaispalkkajärjestelmää, jonka soveltamispiiriin kuuluvat tehtävät on sijoitettu johdon roolirakennemallin mukaisiin vaativuusluokkiin (kansliapäällikkö 22.11.2022, § 219). Perustettaviksi esitetyt neljä yksikön johtajan virkaa sijoittuvat vaativuusluokkaan H4. Palkan määräytymiseen vaikuttavat olennaisesti tehtävän vaativuus sekä henkilön johtamiskyvykkyys ja suorituskyky.

Hallintopäällikön ja hankintapäällikön virkojen tehtäväkohtaiset palkat on määritelty kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräysten ja tehtävän vaativuuden arvioinnin perusteella. Hallintopäällikön tehtäväkohtaiseksi kuukausipalkaksi on päätetty 5 455,42 euroa. Hankintapäällikön tehtäväkohtaiseksi kuukausipalkaksi on päätetty 5 000 euroa.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta.

Stäng

Detta beslut publicerades 11.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Helena Wendorf, johtava asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi