Hankinta, Terveyshyötyklinikka -hankkeen sidosryhmähankinta, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2024-005673
Ärendet har nyare handläggningar
§ 13
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Terveyshyötyklinikka -hankkeen sidosryhmähankinta Oy Apotti Ab:lta

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 15 §:n mukaisesti hankkia asiantuntijatyötä Terveyshyötyklinikka -hankkeeseen Oy Apotti Ab:lta tarjouksen 10.4.2024 nro 22/2024 perusteella. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 154 500 euroa. Koostuen seuraavasti:

 • Apotin asiantuntijatyö: 412 htp x 375 € = 154 500 € (alv 0 %)

Hankinta tehdään osana sosiaali- ja terveysministeriön kanavoimaa Kestävän kasvun ohjelmaa, josta Terveyshyötyklinikka-hanke saa rahoitusta vuosina 2023–2025. Hankinnalle on haettu sosiaali- ja terveysministeriön ennakkohyväksyntä VN/27139/2022.

Terveyshyötyklinikka-hankkeella ja Apotilla on aiempi avoinna oleva hankinta hallintojohtajan hankintapäätöksellä 18 §/22.9.2023 ja tämä hankinta tulee korvaamaan kyseisen hankinnan hankintapäätöksen jälkeen.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on asiantuntijatyö Oy Apotti Ab:lta Terveyshyötyklinikka -hankkeeseen. Hankinta tehdään osana Kestävän kasvun ohjelmaa, johon Terveyshyötyklinikka-hanke on saanut rahoitusta vuosille 2023–2025. Tällä Apotti- hankinnalla toteutetaan:

 1. Apotin työosuuden johtaminen, koordinointi sekä tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen.
 2. Raskausdiabeteksen jälkiseuranta Maisassa-toimintamallin edelleen kehityksen suunnittelu yhteistyössä Helsingin kanssa ja sen vaatimat rakennustyöt.
 3. Toisen mahdollisen hankeajassa toteutettavan kohderyhmän digiseurannan suunnittelun ja määrittelyn yhteistyössä Helsingin kanssa ja sen vaatimat rakennustyöt.
 4. Tarvittavat koulutukset ja ohjeistukset ammattilaisille edellisiin kohtiin liittyen.
 5. Määrittelyihin, suunnitteluihin sekä työn etenemiseen tarvittavat kokoukset.

Tarkempi toteutettavan sisällön kuvaus tarjouksessa.

Toteutuksen työmääräarvio on 412 htp henkilötyöpäivää.

Oy Apotti Ab on Helsingin kaupungin sidosyksikkö. Hankintalakia (1397/2016) ei lain 15 §:n mukaisesti sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään.

Helsingin kaupungilla on Oy Apotti Ab:n kanssa laajempi hankintasopimus liittyen tietojärjestelmän käyttöönottoon. Tästä hankinnasta ei erillistä sopimusta tehdä.

Hallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 12.12.2023 § 260.

Detta beslut publicerades 18.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Katja Kokko, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 22637

katja.kokko@hel.fi

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 09 310 42611

timo.lukkarinen@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Mäki
hallintojohtaja