Virkasuhteen täyttäminen, Åshöjdens grundskola, tuntiopettaja erityisopettaja, KASKO-04-175-24

HEL 2024-006037
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Beslut om att lämna timlärartjänsten obesatt, Åshöjdens grundskola, arbetsnummer KASKO-04-175-24

Rektor

Beslut

Rektorn beslöt i enlighet med lagen om kommunala tjänsteinnehavare 4 § 2 att lämna timlärartjänsten med specialläraruppgifter obesatt.

Beslutsmotivering

Timlärartjänsten ledigförklarades under tiden 5.4.2024 - 19.4.2024 i Helsingfors stads rekryteringskanaler. Tjänsten är placerad i Åshöjdens grundskola.

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut (30.6.2021, § 90) är det rektorn som anställer lärare på viss tid.

När ansökningstiden hade gått ut hade ingen person sökt tjänsten.

Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare 4 § 2 kan anställande chef även besluta om att lämna tjänsten obesatt.

Eftersom tjänsten saknade behöriga sökande, konstaterar rektorn att timlärartjänsten lämnas obesatt.

Beslutsutdrag skickas elektroniskt eller som brev till samtliga sökande.

Detta beslut publicerades 26.04.2024

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Mer information fås av

Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 09 310 86224

mariella.michelsson@hel.fi

Beslutsfattare

Birgitta Ponthin
rektor